Магістерські роботи кафедри Філологія та переклад (КФП)

Permanent URI for this collection

ENG: Master Thesis of Philology and Translation

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Джейн Остін у пошуках щастя: «Гордість і упередження» в оригіналі й перекладі»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Книш, Аліна Владиславівна
  UKR: Магістерська дипломна робота присвячена дослідженню концептуально-художньої своєрідності архітектоніки роману Дж. Остін «Гордість і упередження». У дослідженні було проаналізовано концептуально-художню рецепцію творчості Дж. Остін та визначено методологію дослідження роману «Гордість і упередження». Було розглянуто роль жінки, культури та гендеру в творчості Дж. Остін, роль роману Дж. Остін «Гордість і упередження» в розвитку британської літератури ХІХ ст., а також розкрито символічні мотиви роману та виявлено концептуальні його особливості в ідеях Дж. Остін про жіноче щастя. Окрім цього, розглянуто герменевтику, інтертекстуальність і референції в романі. Магістерська дипломна робота складається з трьох розділів, одного додатку, в процесі написання використано 46 цитованих літературних джерел – 39 з яких англомовні.
 • Item
  Топос як елемент створення «картини світу» у романі Джин Ріс «Широке Саргасове море»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Губрієнко, Валерія Олегівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 146 сторінках, з них основного тексту – 116 сторінок. Список використаної літератури охоплює 79 позицій (у тому числі 64 іноземними мовами). У дисертації здійснено спробу окреслення топосів і виявлення локусів, які зумовлюють існування перших, за допомогою ментальної та лексичної репрезентації у романі Джин Ріс «Широке Саргасове море». Мета дослідження – за допомогою аналізу локусів виокремити і описати топоси, які створюють фабулу роману Джин Ріс «Широке Саргасове море». Об’єктом дослідження є виокремлення топосів через описи локусів, які використала авторка роману «Широке Саргасове море» Джин Ріс для створення «картини світу». Методи дослідження – лінгвокультурологічний аналіз; метод суцільної вибірки, дефінітивний метод; загальнонаукові методи спостереження, опис, систематизація, індукція, дедукція; емпірико-теоретичні методи аналізу й синтезу.
 • Item
  Концептуальна своєрідність дискурсивної та стильової репрезентації :художнього методу Ай ріс Мердок (на матеріалі роману «Чорний принц)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бондаренко, Анна Ігорівна
  UKR: Магістерська дипломна робота присвячена дослідженню своєрідності дискурсивної та стильової репрезентації художнього методу Айріс Мердок (на матеріалі роману «Чорний принц»). У дослідженні було виконано огляд літератури за творчістю письменниці та визначено методологію дослідження роману; досліджено проблему ідентичності та гендеру в романі «Чорний принц»; встановлено зв’язок роману «Чорний принц» А. Мердок та трагедії «Гамлет» В. Шекспіра у герменевтичному контексті; проаналізовно сучасні підходи до перекладу художніх творів. Окрім цього, розглянуто герменевтику та інтертекстуальність в теоріях постмодернізму. Магістерська дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та переліку посилань на 43 джерела.
 • Item
  Моделювання поетики фентазі в романі Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перснів»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Судакін, Олександр Васильович
  UKR: Об’єктом дослідження є поетика фентезі в романі Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перснів», предметом – способи її моделювання за рахунок наявних мовних засобів, сюжетної композиції, літературних прийомів, специфічних авторських лексем. Практичне значення отриманих результатів та висновків дослідження полягає у можливості їх подальшого використання під час розробки курсів загального та порівняльного літературознавства, лексикології та стилістики англійської мови, методики перекладу, літературної критики у закладах вищої освіти, спеціалізованих семінарів про творчість Толкіна, дискурсологію, міжкультурну комунікацію та поетику художньої літератури.
 • Item
  Проблеми перекладу українською мовою лінгвостилістичних засобів створення експресивності текстів сучасного англомовного публіцистичного дискурсу (на матеріалі тексту політичних мемуарів Т. Блера "Шлях")
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Костюк, Семен Андрійович
  UKR: Об’єкт дослідження – твір Тоні Блера «Шлях» як зразок мемуарно-публіцистичного стилю та його переклад українською мовою. Предметом дослідження є особливості створення експресивно забарвлених лінгвостилістичних одиниць різного рівню та їх відтворення у перекладі. Практична значимість роботи пов’язана з можливістю використання її результатів для перекладу іншомовних мемуарних творів українською мовою, у викладанні нормативних курсів зі вступу до перекладознавства, теорії та практики перекладу, а також спецкурсів з художнього перекладу, таких як «Вступ до перекладознавства», «Актуальні питання перекладознавства», «Основи художнього перекладу», «Основи професійної діяльності перекладача», «Методи перекладацького дослідження»; а також суміжних дисциплін: літературознавства, лінгвокультурології тощо.
 • Item
  «Жіноче письмо», інтертекстуальність і дискурси постмодернізму: роман Дж. Кауфман і К. Мак «Literacy and Longing in L. A.»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Іванова, Наталя Олександрівна
  UKR: Метою і завданням дослідження є теоретико-літературознавчий аналіз рецепції ідей і концептів постмодернізму в романі Дж. Кауфман і К. Мак «Literacy and Longing in L.A.». Об’єкт дослідження – роман Дж. Кауфман і К. Мак “Literacy and Longing in L.A.” як явище «жіночої літератури» на поч. ХХІ ст. Предмет дослідження – постмодерністська проблематизація «жіночих» культуральних та психолого-особистісних взаємовідносин в контексті інтертекстуальних посилань в романі Дж. Кауфман і К. Мак “Literacy and Longing in L.A.” Методи дослідження. У даній роботі основними методологічними установками є принципи системного аналізу постмодерністських проблем в контексті літературних референцій із рефлексивним відображенням суб’єктивності та інтертекстуальності у художньому оповіданні феміністського напряму. Тому методи літературознавчого та порівняльно-історичного аналізу зумовлені філологічною специфікою дослідження, що проводиться, в системно-структурній парадигмі гендерного дослідження. В роботі використовуються компаративний, герменевтичний та функціональний прийоми аналізу; міждисциплінарний підхід в даному випадку виступає як базовий принцип аналізу. Контекстний та інтертекстуальний методи аналізу, експланаторність і текстоцентризм визначаються як основні компоненти антропоцентричної парадигми сучасної лінгвістики і літературознавства на початку ХХІ ст.
 • Item
  Лексичні особливості перекладу Ю. Андруховича трагедії В. Шекспіра «Гамлет» українською мовою
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Доценко, Даниїл Анатолійович
  UKR: Мета роботи полягає в дослідженні адекватності перекладу лексичних конструкцій англомовного оригіналу трагедії В. Шекспіра «Гамлет» на українську мову Ю. Андруховичем. Об’єкт дослідження – українськомовний переклад Ю. Андруховича трагедії В. Шекспіра «Гамлет». Предметом дослідження виступають лексичні, граматичні. синтаксичні особливості перекладу Ю. Андруховичем трагедії В. Шекспіра «Гамлет», характеристика їх лінгвістично-культурального значення. У першому розділі роботи “Теоретичні аспекти дослідження лексичних особливостей перекладу трагедії В.Шекспіра “Гамлет” Ю. Андруховичем» розглядаються в історико-філологічному плані найбільш знакові переклади видатного твору Шекспіра в національному культурному просторі, окреслюється проблемне поле перекладознавчих труднощів. Також звертається ретельна увага на дослідження перекладних стратегій Ю. Андруховича сучасними українськими науковцями. У другому розділі магістерської роботи “Засоби перекладацьких трансформацій в українськомовному перекладі Ю. Андруховича трагедії В. Шекспіра “Гамлет” аналізуються найсуттєвіші авторські перекладацькі трансформації видатного письменника-постмодерніста, традиції та новаторство перекладацьких принципів митця. Висновки роботи узагальнюють результати дослідження заявленої теми, накреслюють перспективи подальших наукових розвідок у цьому плані.
 • Item
  Переклад українською мовою семантико-стилістичних засобів англомовного тексту художнього стилю XX століття (на матеріалі роману Ф. С. Фіцджеральд «Ніч Лагідна»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Вітренко, Дар’я Андріївна
  UKR: Метою магістерської роботи є аналіз особливостей перекладу М. Пінчевським українською мовою лінгвостилістичних засобів роману Ф. С. Фіцджеральда «Ніч лагідна»)Об’єктом дослідження – роман Ф. С. Фіцджеральда «Ніч лагідна» як зразок текстів художнього стилю та його переклад українською мовою М.Пінчевським.Предметом дослідження є особливості функціонування семантико-стилістичних засобів в тексті роману Ф. С. Фіцджеральда «Ніч лагідна» та їх відтворення у перекладі М. ПінчевськимМетоди дослідження зумовлені метою і завданнями цієї роботи. Під час написання роботи використовувалися методи: 1) метод контекстуального аналізу, який використовується для визначення значущості мовних елементів всіх рівнів;2) метод лінгвістичного опису, який застосовується під час аналізу художнього тексту;3) метод порівняльного аналізу оригіналу та перекладу, за допомогою якого можна визначити співвідношення спільних рис і відмінностей і зробити висновки про художню значущість одні й тих самих мовних засобів в різних мовах, а також такі конкретні методи наукового аналізу, як метод спостереження, порівняння, узагальнення, опису.
 • Item
  Уживання предикативів деструкції для створення картини світу у романах Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом» та «Із праху посталі»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Хрущ, Андрій Вікторович
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 91 сторінці, з них основного тексту – 75 сторінок. Список використаної літератури охоплює 76 позицій (у тому числі 21 іноземними мовами). У дисертації досліджується зацікавлення сучасної лінгвістичної науки проблемами актуалізації окремих концептуальних фрагментів дійсності, увагою до мовних засобів репрезентації деструктивних компонентів у художньому тексті, що враховує людський фактор у мові та розглядає останній у тісному взаємозв’язку з мисленням та практичною діяльністю людини. Мета дослідження – диференціювати предикати деструктивної залежно від їх семантики, виявити закономірності та особливості функціонування дієслівної лексики, що виражає деструктивні (руйнівні) явища та ситуації у творах Р. Бредбері «451 градус за Фаренгейтом» та «Із праху посталі». Об’єкт дослідження – дієслівна лексика, яка використовується для передачі деструктивних явищ та ситуацій у творах американського письменника Р. Бредбері «451 градус за Фаренгейтом» та «Із праху посталі». Методи дослідження – суцільної вибірки, філологічний, структурний , кількісний аналіз, описовий.
 • Item
  Лінгвокогнітивні засоби вираження емоцій та способи їх відтворення українською мовою (на матеріалі роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Федосеєва, Олександра Володимирівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 127 сторінках, з них основного тексту – 106 сторінок. Список використаної літератури охоплює 96 позицій (у тому числі 34 іноземними мовами), 12 лексикографічних джерел. У дисертації досліджуються лінгвокогнітивні засоби, які вжито на позначення емоційних станів художніх персонажів у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея», та особливості їх відтворення в українському перекладі. Мета дослідження полягає у виявленні зумовленості лінгвокогнітивних особливостей вербальної репрезентації емоційного стану художнього персонажа та аналізі способів їх відтворення в українському перекладі роману Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея». Об’єкт дослідження – емотивні конструкції у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Методи дослідження –лінгвокультурологічний аналіз; метод суцільної вибірки та інтерпретаційно-текстовий аналіз; контекстуальний аналіз; метод кількісного аналізу; дескриптивний і лінгвостилістичний аналіз; системно-функціональний аналіз; перекладознавчий аналіз; загальнонаукові методи спостереження, опис, систематизація, зіставлення, індукція, дедукція; емпірико-теоретичні методи аналізу й синтезу.
 • Item
  Лінгвостилістичний аналіз образів роману Шарлотти Бронте Джейн Ейр
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Прасіл, Роман Миколайович
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 115 сторінках, з них основного тексту – 91 сторінка. Список використаної літератури охоплює 78 позицій (у тому числі 29 іноземними мовами). У дисертації досліджуються образи головних персонажів із урахуванням їхніх мовних особливостей у поєднанні із зовнішнім описом, рисами характеру, враховуючи емоційну складову, через призму стилістичних засобів. Було здійснено спробу вияскравлення головних рис характеру персонажів через вживання ґендерлекту. Мета дослідження – визначити доцільність використання автором стилістичних фігур та проаналізувати їх роль для створення художніх образів. Об’єкт дослідження – лінгвостилістичні особливості зображення головних персонажів роману Шарлотти Бронте «Джейн Ейр». Методи дослідження –метод суцільної вибірки, дефінітивний метод, описовий метод у комбінації з прийомами спостереження та узагальнення, метод стилістичного аналізу, метод кількісного аналізу, загальнонаукові методи: спостереження, опис, систематизація, індукція, дедукція та емпірико-теоретичні: аналіз, синтез.
 • Item
  Концептуалізація жіночих образів у поетикальній картині світу англійських метафізиків
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Запорожець, Анастасія Олександрівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 91 сторінці, містить 143 використаних джерела. У дисертації досліджуються жіночі образи у поетикальній картині світу англійських метафізиків. Жіночі образи в поетиці метафізичних пасажів та особливості вербалізації концепту WOMAN у творах поетів «метафізичної школи» постають тим художнім виміром, крізь який трансформуються світоглядні принципи митців. «Метафізичні» образи вводяться до поетичного тексту й визначають організацію поетичних рядків, що об’єднують абстрактне з конкретним, не відводячи увагу від внутрішнього символічного змісту. Значна кількість метафізичних віршів вибудовується на жіночих образах. Поетичний стиль метафізиків характеризується сміливими та винахідливими ідеями, химерними образами, складністю та витонченістю мислення і використанням парадоксів. Мета дослідження полягає в акцентуації жінки як поетичного символу і джерела творчого натхнення у метафізичній ліриці XVII ст., а також виокремленні засобів концептуалізації жіночих образів у поетикальному вимірі англійської «школи метафізиків». Об’єкт дослідження – поезії літераторів «метафізичної школи». Предмет – жіночі образи-концепти у поетикальному вимірі та художньо-світоглядній єдності метафізичної лірики. Методи дослідження – культурно-історичний, імагологічний, лінгвостилістичний, герменевтичний, а також біографічний аналіз.
 • Item
  Особливості перекладу українською мовою лінгвостилістичних засобів вираження концептосфери англомовних текстів художнього стилю ХХ століття (на матеріалі роману Р.Олдінгтона «Смерть героя»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Бережна, Єлизавета Костянтинівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 121 сторінках, містить 146 джерел. Метою нашого магістерського лінгвістичного дослідження є аналіз особливостей перекладу лінгвостилістичних засобів та мовних форм, що репрезентують концепти МУЗИКИ, ВІЙНИ та КОХАННЯ в романі Р. Олдінгтона «Смерть героя» українською мовою у виконанні Ю.Я. Лісняк. Для реалізації цієї мети передбачається розв’язання таких завдань: - вивчити теоретичні засади дослідження англомовних текстів художнього стилю ХХ століття; - виявити особливості дослідження систем концептів художніх текстів у сучасній гуманітаристиці; - розглянути специфіку перекладу англомовних текстів художнього стилю; - проаналізувати лінгвостилістичні засоби репрезентації концептів MUSIC, WAR і LOVE в оригінальному тексті роману Р. Олдінгтона «Смерть героя» [146] та тексті його перекладу українською мовою, який було виконано Ю. Я. Лісняком [145]; Об’єкт дослідження – текст роману Р. Олдінгтона «Смерть героя» [146] та текст його перекладу українською мовою, який було виконано Ю. Я. Лісняком [145].Предмет дослідження – особливості перекладу лінгвостилістичних засобів та мовних форм репрезентації концептів МУЗИКА/MUSIC, ВІЙНА/WAR та ЛЮБОВ/LOVE у тексті роману Р. Олдінгтона «Смерть героя» [146] та в тексті його перекладу українською мовою, який було виконано Ю. Я. Лісняком [145].
 • Item
  Постмодерністська проблематизація історії і інтертекстуальність в романі У. Еко «Ім’я Рози»
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Стратій, Гліб Олександрович
  UK: У дисертації досліджується постмодерністська проблематизація історії і інтертекстуальність в романі У. Еко «Ім’я Рози». Постмодернізм є значним філософський напрямом і характеризується розширенням сфери теоретичних інтересів гуманітарних наук, архітектури, кінематографа, мистецтва в цілому, і насамперед – філософії. Невід’ємною складовою постмодернізму є інтертекстуальність, яка яскраво представлена у досліджуваному романі, і сутність котрої досі визиває палкі суперечки у науковому суспільстві, що призводить до того, що така проблематика є досить актуальної для дослідження у наш час. Мета дослідження – лінгво-літературознавчий аналіз рецепції основних положень постмодернізму в романі У. Еко «Ім’я Рози». Об’єкт дослідження – роман Умберто Еко «Ім’я Рози». Предмет дослідження – постмодерністська проблематизація історії та інтертекстуальність в романі Умберто Ека «Ім’я Рози». Методи дослідження – принципи системного аналізу постмодерністської проблематизації і передачі історії із рефлексивним відображенням суб’єктивності її сприйняття та інтертекстуальність у конкретно взятому романі. В основному використовуються історичний, компоративних, герменевтичний методи та лінгвістичні прийоми аналізу, такі як: дослідження лексико-семантичних полів; контекстний та інтертекстуальний метод аналізу мовних одиниць; компонентний аналіз.
 • Item
  Особливості відтворення та перекладу дискурсу атрибутивних лексем мемуарно-публіцистичного стилю на позначення соціального статусу (на матеріалі книги Маргарет Тетчер «Автобіографія») Thatcher’s book “Autobiography”)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Cитник, Ольга Володимирівна
  UK: Проблема дослідження теми полягає у тому, що при перекладі творів мемуарно-публіцистичного стилю, перекладачеві треба зважати на той факт, що для таких творів характерними є такі поняття як: документальність, хронікальність, фактографічність, якими послуговуються низка гуманітарних наук про людину: культурознавство, історія, образотворче мистецтво, філософія, релігія. До одного з таких понять, яке впливає на адекватне сприйняття тексту перекладу читачем, можна віднести соціальний статус людини. Перед перекладачем постають проблеми розпізнавання у мемуарно-публіцистичному тексті соціально-маркованих одиниць мовлення, які реалізують як статусні характеристики, так і статусні відносини персонажів у тексті – відтворенням їх у перекладі зі збереженням всіх функцій, які вони виконують у мемуарно-публіцистичному творі. Об’єкт дослідження – відтворення та переклад дискурсу атрибутивних лексем мемуарно-публіцистичного стилю на позначення соціального статусу. Предметом дослідження є особливості відтворення та перекладу дискурсу атрибутивних лексем мемуарно-публіцистичного стилю на позначення соціального статусу на матеріалі книги Маргарет Тетчер «Автобіографія». Методи дослідження: перекладознавчий аналіз, структурний метод із елементами конте-кстуального, інтертекстуального і семантико-стилістичного аналізу, загальнонауковий метод дослідження, синтез, індукція, дедукція, порівняння, узагальнення та ретроспективний експеримент, метод кількісних підрахунків, метод суцільної вибірки.
 • Item
  Словотвірні моделі неологізмів в англомовному науково-технічному дискурсі
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Полегенька, Катерина Олександрівна
  UK: У роботі досліджується різноманітність словотвірних моделей неологізмів в науково-технічному дискурсі. З усього дослідженого лексичного матеріалу виявилося, що на афіксальне словотворення припадає близько 31% неологічних одиниць, шляхом словоскладання утворюється близько 22%, дещо менш продуктивними виявилися конверсія (17%) та скорочення/абревіація (11%); решта неологізмів утворюється іншими способами. Найбільше насиченими неологізмами виявилися тексти на тему комп’ютерних технологій, космічних досліджень, медицини, економіки. Мета дослідження полягає у розкритті найважливіших джерел та способів репрезентації неологізмів в англомовному науково-технічному дискурсі та визначенні найпродуктивніших моделей, за якими вони виникають. Об’єкт дослідження – неологічні лексичні одиниці, що функціонують в науково-технічних текстах. Предмет дослідження – словотвірні моделі виникнення неологізмів у науково-технічному дискурсі. Методи дослідження: структурно-семантичний, соціолінгвістичний, когнітивний, функціональний та прагматичний.
 • Item
  Семантична типологія предикатів деструкції в англійській та українській мовах (на матеріалі перекладу творів Е. Хемінгуея «Прощавай, зброє!» та «По кому подзвін»)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Олійникова, Анастасія Олександрівна
  UK: У магістерській роботі досліджується семантична типологія предикатів деструкції, яка представлена в мовознавстві, надається порівняльний аналіз предикатів у текстах оригіналів та перекладах речень у літературних творах. Мета дослідження – розкриття семантичної типології предикатів деструкції, їхнє визначення та категорії, порівняльний аналіз тексту оригіналу та перекладів речень з предикатами деструкції у творах Е. Хемінгуея. Об’єкт дослідження – предикати деструкції англійської та української мов. Предметом дослідження є семантична типологія предикатів деструкції, в англійській та українській мовах на матеріалі перекладу творів Е. Хемінгуея. Для досягнення поставленої мети ми використовували такі методи, як перекладознавчий, в якому застосовуються спеціальні засоби мовної образності, визначаються шляхи подолання перекладу складних лексичних одиниць. Ми також використовували порівняльний метод для порівняльного аналізу оригінального тексту з перекладами на українську мову. Інший метод – філологічний. Він використовується для систематизації та інтерпретації текстів з точки зору мовних особливостей. Психолінгвістичний використовується в роботі для відображення свідомості героїв творів, сприйняття творів мистецтва читачем. Порівняльний метод вивчає прийоми і опис мови через його систематичне порівняння з іншою мовою; структурний-для класифікації і типології деструктивних предикатів.
 • Item
  Проблеми перекладу українською мовою лінгвостилістичних засобів англомовних текстів художнього стилю XIX століття (на матеріалі роману Ч. Діккенса «Девід Копперфілд»)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Михайличенко, Наталія Анатоліївна
  UK: У магістерській роботі досліджуються проблеми перекладу українською мовою лінгвостилістичних засобів англомовних текстів художнього стилю ХІХ століття (на матеріалі роману Ч. Діккенса «Девід Копперфілд»). Актуальність теми визначається зв’язком з пріоритетними напрямками сучасної лінгвістики, зростаючим інтересом до процесів концептуалізації навколишньої дійсності та відображенням цих процесів у мові. Мета дослідження – проаналізувати особливості перекладу Ю. Корецьким українською мовою лінгвостилістичні засоби роману Ч. Діккенса «Девід Копперфілд». Об’єктом дослідження є лінгвостилістичні засоби та лінгвістичні форми, що репрезентують концепт ДІМ та ЛЮБОВ у тексті роману «Девід Копперфілд» Ч. Діккенса [67] та в тексті його перекладу українською мовою у виконанні Ю. Корецького [22]. Предметом дослідження магістерської роботи є особливості перекладу лінгвостилістичних засобів та лінгвістичних форм, що репрезентують концепт ДІМ та ЛЮБОВ у тексті роману «Девід Копперфілд» Ч. Діккенса [67] та в тексті його перекладу українською мовою у виконанні Ю. Корецького [22]. Методи дослідження. Системний підхід супроводжується методом компаративно-критичного й міждисциплінарного аналізу під час розгляду різних позицій і загальновизнаних методологій лінгвістичного, літературознавчого й історико-культурального характеру.
 • Item
  Функціонування метафори-концепту в художньому просторі англійської метафізичної поезії XVIІ ст. та її переклад українською мовою
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Горбенко, Ірина Андріївна
  UK: У роботі досліджується метафора-концепт як ключовий стильовий засіб англійської метафізичної поезії XVIІ ст. Метафізична поезія була однією з поетичних домінант літератури XVII ст. та залишається і зараз у центрі художнього процесу. Однією з характерних ознак художнього осмислення дійсності є метафоричність. Метафора-концепт у поетичній картині світу метафізиків не просто заміщає одне предметне значення іншим, але й спрямована до зближення смислових сфер, «систем загальноприйнятих асоціацій». Вона стає засобом для розуміння моделі мислення та внутрішніх процесів створення універсального образу світу у вербалізованій формі. Мета дослідження полягає у вияскравленні шляхів функціонування метафори-концепту як провідного стилетвірного засобу в поетиці й естетиці англійських метафізиків, а також особливостей її відтворення українською мовою. Об’єктом дослідження виступають віршовані тексти митців «школи метафізиків», предметом – метафора-концепт як стилетвірний засіб метафізичної образності. Основними методами дослідження у роботі є лінгвостилістичний, когнітивний, герменевтичний, семантико-стилістичний, біографічний, культурно-історичний, інтерпретаційний, метод перекладацького аналізу.
 • Item
  Проблеми перекладу українською мовою засобів створення експресивності англомовних текстів художнього стилю (на матеріалі роману С. Моема «Лицедії»)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Гармаш, Євгенія Віталіївна
  UK: У дисертації досліджуються проблеми використання стилістичних прийомів в художньому дискурсі та визначення механізму і специфіки перекладу таких стилістичних засобів з англійської мови на українську. Метою дослідження є аналіз одиниць різних рівнів мови, які використовуються для передачі категоріального значення експресивності в смисловому й художньому полі роману С. Моема «Лицедії» [59] та засобів їх перекладу українською мовою М. Пінчевським. Об’єктом дослідження є функціонування категорії експресивності та засоби її мовної реалізації в тексті роману С. Моема «Лицедії» та в тексті його перекладу українською мовою, який було виконано М. Пінчевським. Предметом дослідження є особливості перекладу одиниць різних рівнів мови, які використовуються для передачі категоріального значення експресивності в тексті роману С. Моема «Лицедії» та засоби їх перекладу українською мовою М. Пінчевським. Методи дослідження – метод компаративно-критичного й міждисциплінарного аналізу, загальновизнані методології лінгвістичного, літературознавчого й історико-культурального характеру.