Переклад українською мовою семантико-стилістичних засобів англомовного тексту художнього стилю XX століття (на матеріалі роману Ф. С. Фіцджеральд «Ніч Лагідна»)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Метою магістерської роботи є аналіз особливостей перекладу М. Пінчевським українською мовою лінгвостилістичних засобів роману Ф. С. Фіцджеральда «Ніч лагідна»)Об’єктом дослідження – роман Ф. С. Фіцджеральда «Ніч лагідна» як зразок текстів художнього стилю та його переклад українською мовою М.Пінчевським.Предметом дослідження є особливості функціонування семантико-стилістичних засобів в тексті роману Ф. С. Фіцджеральда «Ніч лагідна» та їх відтворення у перекладі М. ПінчевськимМетоди дослідження зумовлені метою і завданнями цієї роботи. Під час написання роботи використовувалися методи: 1) метод контекстуального аналізу, який використовується для визначення значущості мовних елементів всіх рівнів;2) метод лінгвістичного опису, який застосовується під час аналізу художнього тексту;3) метод порівняльного аналізу оригіналу та перекладу, за допомогою якого можна визначити співвідношення спільних рис і відмінностей і зробити висновки про художню значущість одні й тих самих мовних засобів в різних мовах, а також такі конкретні методи наукового аналізу, як метод спостереження, порівняння, узагальнення, опису.
ENG: The aim of the work is to identify and describe the semantic and stylistic means of artistic style of the English text of the 20th century (on the material of F.S. Fitzgerald's novel "Tender is the night"). The object of study is the novel by F.S. Fitzgerald's "Tender is the night". The subject of the study is a description of the semantic and stylistic means of artistic style of the English text of the 20th century. Research methods are determined by the purpose and objectives of this work. During the writing of the work the following methods were used: 1) the method of contextual analysis, which is used to determine the significance of language elements at all levels; 2) the method of linguistic description, which is used in the analysis of the literary text; 3) the method of comparative analysis of the original and translation, which can determine the relationship of common features and differences and draw conclusions about the artistic significance of the same language tools in different languages, as well as specific methods of scientific analysis such as observation, comparison, generalization , description. The scientific novelty of the work is to consider the object of study in the translation aspect. Scientific work contributes to the theory of translation from English into Ukrainian, thereby enriching it.
Description
Keywords
переклад, художній стиль, лінгвостилістичні засоби, Фіцджеральд, текст, translation, art style, linguo-stylistic means, Fitzgerald, text, ВКР, КФП
Citation
Вітренко Д. А. Переклад українською мовою семантико-стилістичних засобів англомовного тексту художнього стилю XX століття (на матеріалі роману Ф. С. Фіцджеральд «Ніч Лагідна») : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 035 – філологія / наук. керівник Н. І. Білан ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 94 с.