Інші праці КФП ДІІТ

Permanent URI for this collection

EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 72
 • Item
  Афоризми як «малий жанр»: Текст і контекст у перекладі афоризмів Оскара Вайлда українською мовою
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гринюк, Юлія Віталіївна
  UKR: Афоризм як мовно-літературний феномен завжди викликав інтерес дослідників у різних галузях, зокрема філософії, літературознавстві, лінгвістиці. Величезний спектр тлумачень ознак цього явища пояснює різні підходи до його вивчення, зокрема структурно-функційний, лінгвостилістичний, прагматичний, когнітивний, інтертекстуальний тощо. Проте і до сьогодні лінгвістичний статус афоризмів, їх категоріальні ознаки, критерії відбору і класифікації викликають дискусії. Деякі вчені розглядають їх як фразеологізми, інші вважають афоризми елементами пареміології, але переважна більшість вивчає афористику як специфічний розділ мовознавства. Особливого акценту набувають дослідження афоризму як ідіолектної одиниці окремого письменника. У цьому контексті афористичне словосполучення може використовуватися для визначення індивідуально сформульованих авторських значень і сенсів, які образно-художньо передають суб’єктивне бачення світу і надають додаткову інформацію щодо інтерпретаційних потенцій цього мовно-літературного феномену.
 • Item
  Фразеологія західного соціо-політичного дискурсу та проблеми української інтерлінгвістики
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Савицька, Таїсія Миколаївна
  UKR: Магістерська дипломна робота виконана на 228 сторінках, містить 126 використаних джерела. Результати цієї магістерської роботи можуть служити основою для подальших досліджень у галузі фразеології та перекладу політичних текстів, сприяючи подальшому розвитку цієї академічної області. Вивчення фразеології західного соціополітичного дискурсу та її впливу на українську мову відкриває нові можливості для покращення міжнародного спілкування та сприяє поглибленню розуміння мовних та культурних аспектів сучасного світу. Засвоєння методології дослідження та практичних навичок аналізу фразеологічних одиниць у політичному контексті може бути корисним для студентів та науковців, що спеціалізуються у галузі лінгвістики, перекладу, та політології. Робота відкриває можливість для поглиблення знань та розуміння важливості мовних процесів у політичному та суспільному житті, сприяючи розвитку критичного мислення та аналітичних навичок. Наступні дослідження в цій галузі можуть допомогти розширити нашу наукову базу та розуміння впливу мови на суспільні та політичні процеси в Україні та за її межами, сприяти подальшому вдосконаленню мовної політики, а також формуванню ефективних комунікативних стратегій в умовах глобалізації та міжкультурної взаємодії.
 • Item
  Лексико-семантичне поле негативних емоцій у літературному жанрі хоррор (на матеріалі роману Стівена Кінга «Інститут»)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Ревединська, Марія Олександрівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 116 сторінках, з них основного тексту – 94 сторінки. Список використаної літератури охоплює 89 позицій (у тому числі 49 іноземними мовами). У дисертації здійснено спробу аналізу засобів вираження лексико-семантичного поля негативних емоцій у романі Стівена Кінга «Інститут». Мета дослідження – визначити особливості функціонування конституентів лексико-семантичного поля негативних емоцій у романі Стівена Кінга «Інститут». Об’єктом дослідження є репрезентація лексико-семантичного поля негативних емоцій у жанрі хоррор. Методи дослідження – метод суцільної вибірки; компонентний аналіз, аналіз словникових дефініцій, контекстологічний аналіз; описовий метод; стилістичний аналіз; герменевтичний аналіз; метод кількісного аналізу; загальнонаукові методи синтезу, аналізу, дедукції та індукції.
 • Item
  Мовна характеристика персонажів у новелах О. Генрі: лексико-семантичний аналіз
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Моргуль, Анастасія Андріївна
  UKR: У дисертації досліджується своєрідність художнього стилю О. Генрі, який оприявнюється за допомогою вміщених морфологічних особливостей та лексико-стилістичних засобів, зокрема у прямій мові головних та другорядних персонажів. Матеріалом дослідження слугують вісім коротких оповідань О. Генрі: «Дари волхвів», «Кімната на горищі», «З любові до мистецтва», «Фараон і хорал», «Приворотне зілля Айкі Шоенштайна», «Золото і кохання», «Роман біржового маклера», «Двадцять років потому». Мета дослідження – за допомогою вивчення вживання морфем та аналізу лексико-семантичних особливостей мовлення, схарактеризувати образи головних та другорядних персонажів новел О. Генрі з його збірки The Four Million (1906). Об’єктом дослідження є новелістика американського письменника О. Генрі. Методи дослідження – метод суцільної вибірки, дефінітивний метод, описовий метод у комбінації з прийомами спостереження та узагальнення, метод стилістичного аналізу, метод кількісного аналізу, загальнонаукові методи: спостереження, опис, систематизація, індукція, дедукція та емпірико-теоретичні: аналіз, синтез.
 • Item
  Художня репрезентація соціокультурних мутацій сучасності в антиутопії Вільяма Ґолдінґа «Володар мух»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лукашенко, Владислава Володимирівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 95 сторінках, містить 102 використаних джерела. Роботу присвячено аналізу роману-параболи В. Ґолдінґа «Володар мух» – своєрідної антиробінзонади з типовими елементами антиутопії, що яскраво демонструє моральну деградацію світового суспільства на прикладі ізольованої групи хлопчиків, які живуть і діють на острові так само, як це роблять дорослі на «великій землі». Мета дослідження полягає у реактуалізації соціокультурної проблематики, зумовленої трансформаціями сучасного людства, та акцентуації способів її художньої репрезентації у «Володарі мух». Об’єктом дослідження постає роман В. Ґолдінґа, предметом – специфіка репрезентації у його художній тканині соціокультурних мутацій сучасності як своєрідного тла постгуманічничного світобачення і трансформацій антиутопійної ідентичності. Для студіювання зазначеної сентенції у міждисциплінарній парадигмі обґрунтованим є звернення до феноменологічного підходу, методів концептуалізації і герменевтичної інтерпретації, інтертекстуального аналізу, культурологічного і лінгвостилістичного підходів. «Володар мух» постає потужною алегорією темряви, яка закладена у людській природі. Використовуючи символіку, конфлікти і аналітичний підхід, Ґолдінґ створює захоплюючу і спонукальну до роздумів історію, яка досліджує найактуальніші теми у динаміці. Соціокультурні мутації дітей на острові змушують нас зіткнутися з жорстокою правдою про те, що темряву у людині стримує лише тонка оболонка цивілізації.
 • Item
  Театральна періодика в бібліографічному вимірі України:тематично-культурологічні орієнтири (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Галацька, Валентина Леонідівна
  UKR: Проаналізовано театральні періодичні видання України ХХ-ХХІ ст., які містяться у фондах бібліотек Києва, Дніпра, Львова, Харкова. Досліджена їхня роль у створенні соціокультурного простору України, жанрово-тематичний потенціал.
 • Item
  Театральна періодика в бібліографічному вимірі України:тематично-культурологічні орієнтири (тези)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Галацька, Валентина Леонідівна
  UKR: Проаналізовано театральні періодичні видання України ХХ-ХХІ ст., які містяться у фондах бібліотек Києва, Дніпра, Львова, Харкова. Досліджена їхня роль у створенні соціокультурного простору України, жанрово-тематичний потенціал.
 • Item
  Українська мова як іноземна. Основи наукового мовлення
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Федько, Ольга Миколаївна
  UKR: Методичні рекомендації призначені для іноземних студентів інженерних спеціальностей для самостійної та аудиторної роботи під час вивчення курсу «Українська мова як іноземна. Наукове мовлення» і містить практичні завдання, виконання яких закріплює навички наукового мовлення в лексичному, граматичному, орфографічному й стилістичному аспектах, що повністю відповідає програмі курсу української мови як іноземної.
 • Item
  Українська мова
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Власова, Тетяна Іванівна; Заваруєва, Інна Іванівна; Бондаренко, Лариса Іванівна
  UKR: Посібник розраховано на іноземних студентів підготовчих факультетів закладів вищої освіти III, IV рівнів акредитації (1 семестр навчання) і містить базові відомості з фонетики, граматики та орфографії української мови і забезпечує практичне оволодіння українською мовою в межах тем, передбачених програмою. Ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution (CC BY-NC-SA 4.0).
 • Item
  Виробнича практика
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Безруков, Андрій Вікторович; Боговик, Оксана Аурелівна
  UKR: Методичні рекомендації для набуття навичок роботи за спеціальністю 035 Філологія, спеціальністю 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська призначені для студентів II курсу бакалаврату і вміщують 20 автентичних науково-технічних текстів, а також спеціально розроблені завдання до них. Видання розраховане на 120 годин роботи. Методичні рекомендації укладено з метою забезпечення планомірного керівництва аудиторною та самостійною діяльністю студентів під час проходження виробничої практики.
 • Item
  Семантика образу головного героя у романі Маркуса Зусака «Глиняний міст»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Одушенко, Майя Дмитрівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 103 сторінках, з них основного тексту – 81 сторінка. Список використаної літератури охоплює 71 позицію (у тому числі 56 іноземними мовами). У дисертації досліджуються образ головного героя у романі Маркуса Зусака «Глиняний міст», його семантичне наповнення, еволюцію та репрезентацію у контексті сюжетних подій. Мета дослідження – комплексний аналіз особливостей відображення семантики образу головного героя у романі Маркуса Зусака «Глиняний міст». Окрему увагу звернено на специфіку використання різноманітних стилістичних засобів для створення художніх образів, адже такий підхід дозволяє зрозуміти, за допомогою яких засобів автору вдається досягти найбільшого впливу на читача. Методи дослідження – метод суцільної вибірки, описовий метод у комбінації з прийомами спостереження та узагальнення, метод стилістичного аналізу, загальнонаукові методи: спостереження, опис, систематизація, індукція, дедукція та емпірико-теоретичні: аналіз, синтез.
 • Item
  Типологізація словотвірних патернів інноваційної лексики та її перекладність в англомовному масмедійному дискурсі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Косогор, Ольга Вікторівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 92 сторінках, містить 118 використаних джерел. Робота присвячена дослідженню процесів словотворення неолексики в англійськомовних масмедійних текстах, що постають одним із найрепрезентативніших джерел неологізмів. Мета дослідження полягає у розкритті специфіки функціонування неологічних одиниць в англійськомовному масмедійному дискурсі та визначенні найпродуктивніших типологічних патернів їх виникнення, а також способів відтворення українською мовою. Об’єкт дослідження – неолексика, вилучена з медіатекстів. Предмет – типологічна характеристика словотвірних патернів морфологічних неологізмів у масмедійному дискурсі. Методи дослідження – описовий, типологічний, кількісно-статистичний, емпіричний, структурно-функціональний та перекладацький аналіз. Виявлено, що найпродуктивнішим способом утворення неологізмів в англійськомовному масмедійному дискурсі є афіксація (≈ 31 %) і словоскладання (≈ 24 %), найменш продуктивними – конверсія (≈ 18 %) і абревіація (≈ 11 %). Серед окреслених у роботі прийомів перекладу таких неологізмів українською мовою – калькування, транскодування, пряме перенесення і описовий переклад (експлікація). Визначена семантична характеристика неологічних одиниць у медіатекстах найрізноманітніша: від сучасних технологій і медіа, наукових відкриттів і соціокультурних подій до політики й економіки, закону і порядку та захисту навколишнього середовища, що свідчить про активність цього прошарку лексику у формуванні цілісної лінгвістичної картини світу.
 • Item
  Джейн Остін у пошуках щастя: «Гордість і упередження» в оригіналі й перекладі»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Книш, Аліна Владиславівна
  UKR: Магістерська дипломна робота присвячена дослідженню концептуально-художньої своєрідності архітектоніки роману Дж. Остін «Гордість і упередження». У дослідженні було проаналізовано концептуально-художню рецепцію творчості Дж. Остін та визначено методологію дослідження роману «Гордість і упередження». Було розглянуто роль жінки, культури та гендеру в творчості Дж. Остін, роль роману Дж. Остін «Гордість і упередження» в розвитку британської літератури ХІХ ст., а також розкрито символічні мотиви роману та виявлено концептуальні його особливості в ідеях Дж. Остін про жіноче щастя. Окрім цього, розглянуто герменевтику, інтертекстуальність і референції в романі. Магістерська дипломна робота складається з трьох розділів, одного додатку, в процесі написання використано 46 цитованих літературних джерел – 39 з яких англомовні.
 • Item
  Топос як елемент створення «картини світу» у романі Джин Ріс «Широке Саргасове море»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Губрієнко, Валерія Олегівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 146 сторінках, з них основного тексту – 116 сторінок. Список використаної літератури охоплює 79 позицій (у тому числі 64 іноземними мовами). У дисертації здійснено спробу окреслення топосів і виявлення локусів, які зумовлюють існування перших, за допомогою ментальної та лексичної репрезентації у романі Джин Ріс «Широке Саргасове море». Мета дослідження – за допомогою аналізу локусів виокремити і описати топоси, які створюють фабулу роману Джин Ріс «Широке Саргасове море». Об’єктом дослідження є виокремлення топосів через описи локусів, які використала авторка роману «Широке Саргасове море» Джин Ріс для створення «картини світу». Методи дослідження – лінгвокультурологічний аналіз; метод суцільної вибірки, дефінітивний метод; загальнонаукові методи спостереження, опис, систематизація, індукція, дедукція; емпірико-теоретичні методи аналізу й синтезу.
 • Item
  Концептуальна своєрідність дискурсивної та стильової репрезентації :художнього методу Ай ріс Мердок (на матеріалі роману «Чорний принц)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бондаренко, Анна Ігорівна
  UKR: Магістерська дипломна робота присвячена дослідженню своєрідності дискурсивної та стильової репрезентації художнього методу Айріс Мердок (на матеріалі роману «Чорний принц»). У дослідженні було виконано огляд літератури за творчістю письменниці та визначено методологію дослідження роману; досліджено проблему ідентичності та гендеру в романі «Чорний принц»; встановлено зв’язок роману «Чорний принц» А. Мердок та трагедії «Гамлет» В. Шекспіра у герменевтичному контексті; проаналізовно сучасні підходи до перекладу художніх творів. Окрім цього, розглянуто герменевтику та інтертекстуальність в теоріях постмодернізму. Магістерська дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та переліку посилань на 43 джерела.
 • Item
  Культурологічна модель Ю. Лотмана: Театрально-критичний вимір
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Галацька, Валентина Леонідівна
  UKR: Йдеться про особливості культурологічної моделі Ю. Лотмана, засади якої екстраполюються на жанрові різновиди сучасної театральної публіцистики України. Вербально вони представлені в повторах, ампліфікаціях, метафорах.
 • Item
  Практичний курс основної іноземної мови (англійської). Short Stories Analysis
  (ФОП Касян-Шаїнський, Дніпро, 2022) Боговик, Оксана Аурелівна
  UKR: У навчальному посібнику з аналітичного читання представлено п’ятнадцять коротких оповідань письменників ХХ століття (оригінальні тексти оповідань дібрано з відкритих джерел). Завдання посібника – виробити та удосконалити навички лінгвістично-літературного аналізу тексту студентами філологічних спеціальностей. Видання складено з метою розширення філологічних знань здобувачів вищої освіти та формування навчально-пізнавальних та комунікативних компетенцій; ознайомлення з основами стилістичної організації тексту, типами стилістичних прийомів та засобів виразності; удосконалення вміння співвідносити усі мовні рівні твору та рівні його потенційної інтерпретації, а також активного вживання вербальних засобів виразності та стилістичних прийомів з урахуванням функціональних особливостей англійської мови. Вміщені матеріали сприяють розвитку навичок щодо аналізу мовних одиниць, визначення їхньої взаємодії та аналізу мовних явищ і процесів, що їх зумовлюють. Навчальний посібник складається з 16 розділів і містить вступ, список стилістичних засобів, схему комплексного стилістичного аналізу художнього тексту. У якості прикладу представлений ґрунтовний аналіз трьох коротких оповідань та надано дванадцять оповідань для самостійного аналізу.
 • Item
  Практична граматика англійської мови: частини мови
  (ФОП Касян-Шаїнський, Дніпро, 2022) Безруков, Андрій Вікторович; Боговик, Оксана Аурелівна
  UKR: Навчальний посібник охоплює базові елементи морфології англійської мови – граматичні класи слів (частини мови), а саме іменник, артикль, прикметник, прислівник, числівник, займенник, дієслово, прийменник, сполучник та вигук, – правила функціонування яких у реченні часто викликають труднощі під час вивчення англійської мови та виконання перекладів. Посібник містить 276 різнорівневих вправ для відпрацювання вживання відповідних граматичних правил та вдосконалення навичок адекватної іншомовної комунікації. Комплекс розроблених завдань у процесі їх виконання спрямований на ефективне засвоєння граматичного матеріалу на аудиторних заняттях і під час самостійної роботи. У посібнику подано додатки, покликані розширити уявлення про те чи інше граматичне явище, а також глосарій граматичних термінів, вживаних у виданні. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти з філологічних спеціальностей (переклад включно), а також для самостійного опрацювання ключових елементів морфологічної системи англійської мови.
 • Item
  Практичний курс основної іноземної мови (англійської). Навчальний посібник з аналітичного читання для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти «Fahrenheit 451 by Ray Bradbury»
  (ПП Кулик В. В., 2021) Боговик, Оксана Аурелівна
  UKR: У навчально-методичному посібнику з аналітичного читання для студентів філологічних спеціальностей представлено футуристичний роман утопію «451 градус за Фаренгейтом» англійського письменника Рея Бредбері. Видання складено з метою розвитку навичок і вмінь мовленнєвої діяльності з англійської мови на заняттях з домашнього читання для студентів II та III курсів спеціальності «Філологія та переклад». Завданням посібника є подальше удосконалення студентами навичок лінгвістично-літературного аналізу тексту. Навчально-методичний посібник складається з 16 розділів і містить вступ, список стилістичних засобів, схему комплексного лінгвістично-літературного аналізу художнього тексту. Запропонована технологія роботи з художнім текстом спрямована на формування усіх основних компонентів комунікативної компетенції: мовного, мовленнєвого, соціокультурного. Посібник складається з оригінального тексту роману, блоку питань і тестів для перевірки розуміння прочитаного , лексичних вправ, завдань для обговорення тексту.
 • Item
  Моделювання поетики фентазі в романі Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перснів»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Судакін, Олександр Васильович
  UKR: Об’єктом дослідження є поетика фентезі в романі Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перснів», предметом – способи її моделювання за рахунок наявних мовних засобів, сюжетної композиції, літературних прийомів, специфічних авторських лексем. Практичне значення отриманих результатів та висновків дослідження полягає у можливості їх подальшого використання під час розробки курсів загального та порівняльного літературознавства, лексикології та стилістики англійської мови, методики перекладу, літературної критики у закладах вищої освіти, спеціалізованих семінарів про творчість Толкіна, дискурсологію, міжкультурну комунікацію та поетику художньої літератури.