Художня репрезентація соціокультурних мутацій сучасності в антиутопії Вільяма Ґолдінґа «Володар мух»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська дисертація виконана на 95 сторінках, містить 102 використаних джерела. Роботу присвячено аналізу роману-параболи В. Ґолдінґа «Володар мух» – своєрідної антиробінзонади з типовими елементами антиутопії, що яскраво демонструє моральну деградацію світового суспільства на прикладі ізольованої групи хлопчиків, які живуть і діють на острові так само, як це роблять дорослі на «великій землі». Мета дослідження полягає у реактуалізації соціокультурної проблематики, зумовленої трансформаціями сучасного людства, та акцентуації способів її художньої репрезентації у «Володарі мух». Об’єктом дослідження постає роман В. Ґолдінґа, предметом – специфіка репрезентації у його художній тканині соціокультурних мутацій сучасності як своєрідного тла постгуманічничного світобачення і трансформацій антиутопійної ідентичності. Для студіювання зазначеної сентенції у міждисциплінарній парадигмі обґрунтованим є звернення до феноменологічного підходу, методів концептуалізації і герменевтичної інтерпретації, інтертекстуального аналізу, культурологічного і лінгвостилістичного підходів. «Володар мух» постає потужною алегорією темряви, яка закладена у людській природі. Використовуючи символіку, конфлікти і аналітичний підхід, Ґолдінґ створює захоплюючу і спонукальну до роздумів історію, яка досліджує найактуальніші теми у динаміці. Соціокультурні мутації дітей на острові змушують нас зіткнутися з жорстокою правдою про те, що темряву у людині стримує лише тонка оболонка цивілізації.
The master’s thesis consists of 95 pages and contains 102 references. The paper explores W. Golding’s Lord of the Flies as a kind of anti-Robinsonade with typical elements of dystopia, which vividly demonstrates the moral and spiritual collapse of world society on the example of an isolated group of boys who live and act on an island the same way as adults do. The study aims to reactualises the sociocultural issues caused by the transformations of humankind, and to emphasise the ways of their literary representation in Lord of the Flies. The research object is Golding’s novel. The research subject is the specifics of the representation of sociocultural mutations of modernity as a kind of background of a posthumanist worldview and transformations of a dystopian identity. To study this in an interdisciplinary paradigm, it is reasonable to turn to the phenomenological approach, methods of conceptualisation and hermeneutic interpretation, intertextual analysis, and cultural and linguistic-stylistic approaches. Lord of the Flies appears as an allegory of the darkness inherent in human nature. Using symbolism, conflict and an analytical approach, Golding creates a fascinating and thought-provoking story that explores the most pressing issues in dynamics. The sociocultural mutations of the children on the island force us to face the brutal truth that the darkness in man is contained only by the thin shell of civilisation.
Description
Keywords
антиутопія, постгуманізм, художнє мислення, роман-парабола, деградація людства, соціокультурна трансформація, dystopia, posthumanism, literary thinking, parable, spiritual collapse, sociocultural transformation, КФП, ВКР
Citation
Лукашенко В. В. Художня репрезентація соціокультурних мутацій сучасності в антиутопії Вільяма Ґолдінґа «Володар мух» : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 035 – філологія / наук. керівник А. В. Безруков ; Укр. держ. у-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 95 с.