Дослідження електромагнітної сумісності тягових статичних перетворювачів електрорухомого складу з системами електрифікованих залізниць

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Стаття містить опис експериментальної установки, що імітує роботу тягового асинхронного електроприводу, створеної для реалізації умов фізичного дослідження показників електромагнітної сумісності систем електрифікованих залізниць. Вимоги до експериментальної установки: забезпечення створення відповідного тягового зусилля; реалізація динаміки зміни навантаження електрорухомого кладу з урахуванням зміни профілів колії; реалізація процесу керування електрорухомого складу контролером машиніста в умовах зміни навантаження. З метою практичної перевірки відповідності створеної експериментальної установки визначеним до неї вимогам здійснено візуалізацію процесів, що супроводжують її функціонування, шляхом її запуску та контролю відповідних параметрів.
RU: Статья посвящена описанию экспериментальной установки, которая имитирует работу тягового асинхронного электропривода, созданной для реализации условий физического исследования показателей электромагнитной совместимости систем электрифицированных железных дорог. Требования к экспериментальной установки: обеспечение создания соответствующего тягового усилия; реализация динамики изменения нагрузки электроподвижного состава с учетом изменения профилей пути; реализация процесса управления электроподвижным составом контроллером машиниста в условиях изменения нагрузки. С целью практической проверки соответствия созданной экспериментальной установки определенным к ней требованиям осуществлено визуализацию процессов, сопровождающих ее функционирование, путем ее запуска и контроля соответствующих параметров.
EN: The article contains a description of the experimental setup that simulates the operation of the asynchronous electric traction, created the conditions for the implementation of physical examination parameters of electromagnetic compatibility systems of electrified railways. The requirements for the experimental device are a definition of given traction force; implementation dynamics load of electric rolling stock with the changing of track profile; realization of process operates of electric rolling stock by the controller’s driver at the changing load. The article contains a description of the experimental setup that simulates the operation of the asynchronous electric traction, created the conditions for the implementation of physical examination parameters of electromagnetic compatibility systems of electrified railways. With the purpose verify of accordance of the created experimental device to the defined requirements it was done a visualization of processes that accompany its functioning through the switch on devices and control the relevant parameters.
Description
Ю. Бондаренко: ORCID 0000-0002-5306-4820
Keywords
електромагнітна сумісність, електрорухомий склад, експериментальна установка, трифазний асинхронний двигун, электромагнитная совместимость, электроподвижной состав, экспериментальная установка, трехфазный асинхронный двигатель, electromagnetic compatibility, electric rolling stock, experimental device, threephase asynchronous motor, КАЕ
Citation
Бондаренко, Ю. С. Дослідження електромагнітної сумісності тягових статичних перетворювачів електрорухомого складу з системами електрифікованих залізниць / Ю. С. Бондаренко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2012. – № 4. – С. 30–36. – DOI: 10.15802/ecsrt2012/50656.