Організаційно-технологічні аспекти формування програм результативності будівельних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Запропонований підхід до визначення термінів освоєння інвестицій з урахуванням формалізації в економіко-математичному моделюванні вартісних і тимчасових умов дозволяє системно підійти до проблеми реалізації інвестиційних програм і на цій основі вирішити задачу, що враховує особливості комплексів, обумовлені можливості організаційно-технологічних рішень і загальними обмеженнями зовнішнього середовища(інвестора) по введенню потужностей програми.
RUS: Предложенный подход копределению сроков освоения инвестиций с учетом формализации в экономико - математическом моделировании стоимостных и временных условий позволяет системно подойти кпроблеме реализации инвестиционных программ и на этой основе решить задачу, что учитывает особенности комплексов, обусловленные возможности организационно-технологических решений и общими ограничениями внешней среды (инвестора) по введению мощностей программы.
ENG: The proposed approach to determining the timing of development of investment, taking into account the formalization of economic-mathematical modeling of cost and time conditions allows a systematic approach to the problem of realization of investment programs and on this basis to solve a problem that takes into account the complex due to the possibility of organizational and technological solutions and the general limitations of the environment (investor) to impose power program.
Description
А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517
Keywords
результативність, комплексний укрупнений сітьовий графік, інвестування, капітальні вкладення, проект, планування, управління, чистий дисконтований дохід, результат, лінійне програмування, алгоритм, результативность, комплексный укрупненный сетевой график, инвестирование, капиталовложение, проект, планирование, управление, чистый дисконтированный доход, результат, линейное программирование, алгоритм, performance, an integrated network schedule enlarged, investing, investment, project planning, management, net present value, the result of the linear programming, algorithm, КБВ
Citation
Радкевич, А. В. Організаційно-технологічні аспекти формування програм результативності будівельних підприємств / А. В. Радкевич, Т. В. Ткач // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. т-ту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 42. – С. 234–241. – DOI: 10.15802/stp2012/9404.