Випуск 42

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 42
 • Item
  Вип. 42 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Організація служби внутрішнього аудиту і методика його проведення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Шульга, Анатолій Васильович; Топоркова, Олена Анатоліївна
  UK: Окреслена актуальність запровадження внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємництва. Розглянуто основні функції, принципи побудови, методичні прийоми, визначено критерії оцінки ефективності внутрішнього аудиту.
 • Item
  Проблемні питання внутрівідомчого контролю у період реформування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Шинкаренко, Віктор Іванович; Гресова, О. Ю.; Гресова, Є. Г.
  UKR: В статті розглянуті теоретичні і методичні питання організації фінансово-контрольної діяльності, основні проблеми і причини, які обумовлюють необхідність створення единої системи внутрішнього фінансового контролю у Державній адміністрації залізничного транспорту України на етапі реформування.
 • Item
  Влияние скорости обращения денежной массы на эффективность национальной экономики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Пшинько, Александр Николаевич; Мямлин, Владислав Витальевич; Мямлин, Сергей Витальевич
  RUS: Рассмотрены некоторые положения принципиально новой экономической модели хозяйствования, в основу которой положена «Теория высокоэффективной национальной экономики». Критически рассмотрены отдельные функции денег в современном мире и указано на противоречие между ними. Показано, как скорость обращения денежной массы в государстве влияет на эффективность национальной экономики. Указаны пути увеличения скорости обращения денежной массы. Предложена принципиально новая схема функционирования денежной системы в государстве.
 • Item
  Організаційно-економічні принципи реформування залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Мищенко, Максим Иванович
  UK: Досліджуються результати вертикального розділення залізниць країн Європейського співтовариства. Аналізуються отримані ефекти й фактори, які впливають на підвищення конкурентоспроможності й ефективності діяльності залізничного транспорту з урахуванням вимог чинного законодавства Європейського співтовариства.
 • Item
  Регіональна стратегія та її особливості в умовах ринкової економіки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Мирошник, Наталія Володимірівна
  UK: Досліджено, що в умовах сучасної ринкової економіки для ефективного управління фінансовими ресурсами необхідно забезпечення діяльності підприємства оптимальним обсягом ресурсів, раціональне їх використання, максимізація прибутку й забезпечення підвищення ринкової вартості підприємства. В цих умовах актуальними стають питання удосконалення управління процесами виробництва, ефективним використанням фінансових, трудових, матеріальних ресурсів. Перехід до сучасної ринкової економіки викликав зміни усієї економічної системи і у першу чергу підприємств регіонів. Умови господарювання перетерпіли перетворення, які виразились у змінах форм власності, умовах державного регулювання, системи оподаткування. В результаті реформ з'явився недержавний сектор економіки, сучасна банківська система, ринки товарів, послуг, капіталу. Це дає змогу для розширеного відтворення, зростанню доходів підприємства та його власників. Цю мету можна досягти лише при оптимальній організації фінансів. В сучасних умовах господарювання система управління зміщується на регіони, які різняться між собою національними, історичними, географічними, економічними та іншими особливостями. В Україні здійснюється структурна політика, яка повинна передбачати переведення економіки країни на нову ресурсозабезпечену, високотехнологічну й економічно безпечну модель функціонування. Перспективним є створення в країні вільних економічних зон, на яких діють пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісної державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку окремих територій з врахуванням історичних та культурних традицій, демографічних та екологічних особливостей. В регіональній проблемі існує завдання: кому допомагати – депресивному регіону чи його населенню. Якщо регіону – то необхідно вкладати засоби до нього, якщо друге, то краще стимулювати відтік населення в більш заможні регіони. Але навіть самий відсталий регіон – це батьківщина частини населення, і тому він заслуговує цієї допомоги.
 • Item
  Вплив залізничного транспорту на розвиток національної економіки України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: У статті розглянуто завдання залізничної галузі в світі реалізації економічної реформи України на 2010-2014 роки, етапи реформи та принципи реформування залізничної галузі для реалізації урядової Програми.
 • Item
  Управління фінансовими ресурсами при капітальному ремонті основних засобів залізничного транспорту в процесі його реформування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Ломтєва, Ірина Миколаївна; Сначов, Микола Павлович; Шалений, О. М.
  UK: В статті розглянуто деякі напрямки фінансування програм оновлення та модернізації шляхом капітального ремонту основних засобів залізниць України в умовах реформування залізничного транспорту.
 • Item
  Регіональні особливості розвитку ринку транспортних послуг України
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Копитко, Василь Іванович
  UK: Розглядаються регіональні особливості ринку транспортних послуг, як одну з найбільших і значимих підсистем регіональної економіки. Ринок транспортних послуг на регіональному рівні слід розглядати, як складну просторову соціально-економічну систему, яку можна поділити на три складові. Найбільш перспективним інструментом реалізації стратегічних заходів по інноваційному оновленню суб'єктів регіонального ринку транспортних послуг є механізм державно-приватного партнерства. Для його впровадження необхідно створити додаткові умови для підвищення інвестиційної привабливості регіонального ринку транспортних послуг. На сучасному етапі розвитку регіональних ринків транспортних послуг слід забезпечити інтеграцію різних суб'єктів ринку в єдиний транспортний простір для їх ефективної взаємодії при забезпеченні потреб економіки в транспортних послугах.
 • Item
  Логістичні методи управління ресурсами при ремонтах рухомого складу на промислових підприємствах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Капіца, Михайло Іванович; Гненний, Микола Васильович; Пінчук, Олена Петрівна; Привалова, Любов Василівна
  UKR: У статті розглянуто методичні підходи щодо логістичних методів управління ресурсами промислових підприємств при виконанні ремонтів рухомого складу. Запропоновано загальний алгоритм підвищення працездатності системи ремонту на основі вибору раціональної послідовності реалізації методів управління її ресурсами.
 • Item
  Теоретико-методологічний підхід до оцінки спеціальної вартості особливо привабливих залізничних об’єктів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Гненний, Олег Миколайович
  UK: Для підприємств залізничного транспорту актуальним є питання оцінки об'єктів нерухомого майна на неринковій базі спеціальної вартості. У роботі розроблено теоретико-методологічний підхід, який перебачає визначення спеціальної вартості об’єкта оцінки як суми його ринкової вартості та надбавки до неї, яка визначається шляхом капіталізації додаткового чистого операційного доходу, що встановлюється як різниця між спеціальним та ринковим чистими операційними доходами. У роботі розроблено методи визначення спеціального чистого операційного доходу.
 • Item
  Дослідження фізико-хімічних характеристик крупних заповнювачів бетону для виробництва залізобетонних шпал
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Рибкін, Віктор Васильович; Коваленко, Валентина Володимирівна; Заяць, Юрій Львович; Пшінько, Павло Олександрович; Лисняк, Володимир Петрович; Яришкіна, Лариса Олександрівна; Васильєва, С. В.; Коваленко, Сергій Володимирович
  UK: В роботі проведено аналіз реакційної здатності та фракційного складу крупних заповнювачів для виробництва залізобетонних шпал.
 • Item
  Організаційно-технологічні аспекти формування програм результативності будівельних підприємств
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Радкевич, Анатолій Валентинович; Ткач, Т. В.
  UKR: Запропонований підхід до визначення термінів освоєння інвестицій з урахуванням формалізації в економіко-математичному моделюванні вартісних і тимчасових умов дозволяє системно підійти до проблеми реалізації інвестиційних програм і на цій основі вирішити задачу, що враховує особливості комплексів, обумовлені можливості організаційно-технологічних рішень і загальними обмеженнями зовнішнього середовища(інвестора) по введенню потужностей програми.
 • Item
  До питання надійності та довговічності безбаластного мостового полотна
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Пристинська, Вікторія Вікторівна
  UK: В статті розглянуто основні причини виникнення дефектів у плитах безбаластного мостового полотна під час їхньої експлуатації. Проаналізовано недоліки, які заважають вважати конструкцію цих плит досконалою і підвищити надійність та довговічність пролітних будов мостів.
 • Item
  Наближене обчислення характеристик надійності деяких резервованих систем
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Послайко, Надія Іванівна; Королевич, М. В.
  UK: В роботі досліджуються дві резервовані системи, елементи яких відновлюються: з теплим плинним резервом, контролями і профілактикою , і гарячим плинним резервом. Створене програмне забезпечення для наближеного обчислення деяких характеристик надійності цих систем.
 • Item
  Математическое моделирование колебаний электровоза ЧС4
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Рейдемейстер, Алексей Геннадьевич; Снитко, Н. П.
  RU: Приведено описание модели колебаний электровоза ЧС4. Последний рассматривается как механическая система, состоящая из 9 твердых тел (кузов, рамы двух тележек, 6 колесных пар).
 • Item
  Компоновка позиций гибкого вагоноремонтного потока и способ перемещения вагонов между ними при помощи транспортного агрегата
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Мямлин, Владислав Витальевич; Мямлин, Сергей Витальевич; Азимов, Р. Р.; Михальчук, Алексей Михайлович
  RUS: Обозначены основные причины, оказывающие сильное негативное влияние на функционирование традиционных поточных линий для ремонта вагонов. Представлена компоновка вагоноремонтного участка, использующего асинхронный гибкий поток ремонта вагонов. Рассмотрены конструктивные особенности различных транспортных устройств для перемещения подвижного состава между параллельными путями. Описан способ перемещения изделий между позициями гибкого вагоноремонтного потока. Показаны принцип работы и особенности конструкции предлагаемого транспортного агрегата.
 • Item
  Влияние условий эксплуатации на внутреннее строение металла железнодорожных колес
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Мямлин, Сергей Витальевич; Вакуленко, Леонид Игоревич
  RU: Формирование повреждений железнодорожных колес в процессе эксплуатации связано с возникновением повышенных внутренних напряжений от совместного влияния деформации по поверхности катания и циклической смены температур при торможении тормозными колодками.
 • Item
  О влиянии уровня прочности железнодорожных колес на формирование выщербин
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Вакуленко, Леонид Игоревич; Пройдак, Светлана Викторовна; Надеждин, Юрий Львович
  RU: В работе рассмотрены вопросы, посвященные анализу условий формирования повреждений в виде выщербин по поверхности катания при эксплуатации железнодорожных колес различного уровня прочности.
 • Item
  Структурні перетворення в металі залізничного колеса після дії імпульсів електричного струму
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Вакуленко, Ігор Олексійович; Сокірко, В. А.; Баскевич, Олександр Семенович
  UKR: Розглянуті питання оцінки ступеня зниження густини дислокацій в вуглецевій сталі залізничного колеса після електричної імпульсної обробки.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна