Регіональна стратегія та її особливості в умовах ринкової економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Досліджено, що в умовах сучасної ринкової економіки для ефективного управління фінансовими ресурсами необхідно забезпечення діяльності підприємства оптимальним обсягом ресурсів, раціональне їх використання, максимізація прибутку й забезпечення підвищення ринкової вартості підприємства. В цих умовах актуальними стають питання удосконалення управління процесами виробництва, ефективним використанням фінансових, трудових, матеріальних ресурсів. Перехід до сучасної ринкової економіки викликав зміни усієї економічної системи і у першу чергу підприємств регіонів. Умови господарювання перетерпіли перетворення, які виразились у змінах форм власності, умовах державного регулювання, системи оподаткування. В результаті реформ з'явився недержавний сектор економіки, сучасна банківська система, ринки товарів, послуг, капіталу. Це дає змогу для розширеного відтворення, зростанню доходів підприємства та його власників. Цю мету можна досягти лише при оптимальній організації фінансів. В сучасних умовах господарювання система управління зміщується на регіони, які різняться між собою національними, історичними, географічними, економічними та іншими особливостями. В Україні здійснюється структурна політика, яка повинна передбачати переведення економіки країни на нову ресурсозабезпечену, високотехнологічну й економічно безпечну модель функціонування. Перспективним є створення в країні вільних економічних зон, на яких діють пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісної державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку окремих територій з врахуванням історичних та культурних традицій, демографічних та екологічних особливостей. В регіональній проблемі існує завдання: кому допомагати – депресивному регіону чи його населенню. Якщо регіону – то необхідно вкладати засоби до нього, якщо друге, то краще стимулювати відтік населення в більш заможні регіони. Але навіть самий відсталий регіон – це батьківщина частини населення, і тому він заслуговує цієї допомоги.
RU: Определено понятие „регион”. Исследовано, что в условиях современной рыночной экономики для эффективного управления финансовыми ресурсами необходимо обеспечение деятельности предприятия оптимальным объемом финансовых ресурсов, рациональное их использование, максимизация прибыли и обеспечение рыночной стоимости предприятия. В этих условиях актуальными становятся вопросы усовершен-ствования управления процессами производства, эффективным использованием финансовых, трудовых, материальных ресурсов. Для решения таких задач руководителям предприятий необходимы знания экономики, технологии производства, финансов. Переход к современной рыночной экономике вызывал изменения всей экономической системы и в первую очередь предприятий регионов. Условия ведения хозяйства претерпели превращения, которые выразились в изменениях форм собственности, условиях государственного регулирования, системы налогообложения. В результате реформ появился негосударственный сектор экономики, современная банковская система, рынки товаров, услуг, капитала. Это дает возможность для расширенного воспроизводства, росту доходов предприятия и его владельцев. Эту цель можно достичь лишь при оптимальной организации финансов. В современных условиях ведения хозяйства система управления смещается на регионы, которые отличаются между собой национальными, историческими, географическими, экономическими и другими особенностями. В Украине осуществляется структурная политика, которая должна предусматривать перевод экономики страны на новую ресурсообеспеченную, высокотехнологичную и экономически безопасную модель функционирования. Перспективным является создание в стране свободных экономических зон, на которых действуют льготные таможенные, валютно-финансовые, налогу и другие условия экономической деятельности. Территориальный уклад Украины основывается на принципах единства и целостной государственной власти, сбалансированности социально-экономического развития отдельных территорий с учетом исторических и культурных традиций, демографических и экологических особенностей. В региональной проблеме существует задание: кому помогать - депрессивному региону или его населению. Если региону - то необходимо вкладывать средства, если населению, то лучше стимулировать отток население в более состоятельные регионы. Но даже самый отсталый регион - это родина части населения и потому он заслуживает этой помощи.
EN: The term “region” is defined. It is studied that in the conditions of modern market economy for an effective management of financial resources it is necessary providing the enterprise activities with optimal amount of these resources, their rational use, maximization of income and providing the appreciation of market enterprise value. In such conditions the issues of improvement of management of production processes, the effective use of financial, labor, and material resources become topical. The transition to the modern market economy caused the changes of all the economic system and, for the first, regional enterprises. The terms of managing the economy suffered transformations, which found an expression in the changes of ownership patterns, the terms of government control, and the tax system. The non-public sector of economy appeared as a result of reforms, modern banking system, markets of commodities, services, capital. It gives an opportunity for the reproduction on an expanded scale, the increase of enterprise profits, and the income of its proprietors. One is able to achieve this goal only under the optimal management of finances. In the modern conditions of managing the economy the control system is to be migrated to regions differing one to another in national, historical, geographical, economic and other peculiarities. A structural policy that must foresee the transition of state economy to a new resource-provided, hi-tech and economically safe model of operation is realized in Ukraine. Establishing in the country of free economic zones, where the favourable custom, currency-financial, tax and other conditions of economic activity are in force, is very promising. The territorial social-and-economic structure of Ukraine is based upon the principles of unity and integral state power, an appropriate balance of socio-economic development of separate territories taking into account historical and cultural traditions, demographic and ecological features. In a regional challenge, there is a task: what is the aid addressee – the depressive region or its population? If the former then investments are necessary, the latter – promoting the population migration to more solvent regions is better. But even the most backward region is a motherland of part of population and that is why it deserves to get this aid.
Description
Keywords
регіон, регіональна стратегія, грошові ресурси, ефективний попит, поточні витрати, регион, региональная стратегия, денежные ресурсы, эффективный спрос, текущие затраты, region, regional strategy, money resources, effective demand, current outlays, КЕТ
Citation
Мирошник, Н. В. Регіональна стратегія та її особливості в умовах ринкової економіки / Н. В. Мирошник // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 42. – С. 279–285. – DOI: 10.15802/stp2012/9418.