Key Terms Competitiveness of Railway Transport Ukraine under Economic Instability

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
EN: Purpose. Development of theoretical approaches and practical recommendations for evaluation of the methods and ways of organizing mechanism for managing the competitiveness of the railways of Ukraine, which contribute to stabilize the industry in a market economy transformation and economic instability. Methods. Reforming the rail transport today is the first step towards institutional adaptation Railway Transport of Ukraine and transparent use of market mechanisms. The first reform requires qualitative improvement of the legal framework and organizational structure, which requires a systematic, integrated approach. Results. The paper proposed areas of innovation, motivation innovative processes for rail transport innovation in rail companies that will increase the competitiveness of rail transport in the transport market and improve the competitive position in the development of interspecific competition. Scientific novelty. Organizational measures to improve the competitiveness of rail transport and the need for branch development potential as a competitive activity of railway transport, accompanied by the formation of vertically - integrated in the structure and maintenance of infrastructure. The practical significance. Our studies allow to say that nowadays the most important task railway complex of Ukraine to work in a volatile market economy is to provide a stable financial situation. In Ukraine, the railway infrastructure is for public funds. The current system of rail transport in Ukraine is a combination of railways and other public companies that do not actually executed in a single industrial complex with low attractiveness for investors and can not without government guarantees to attract the necessary investment in fixed assets. Given the above, you can ensure increased competitiveness of railway transport of Ukraine.
UK: Мета. Розробка теоретичних підходів і практичних рекомендацій щодо оцінки рівня конкурентоспроможності, методів та способів організації механізму управління конкурентоспроможністю Залізниці України, що сприятиме стабілізації галузі в умовах нестабільності економіки та євроінтеграції. Методика. Реформування системи залізничного транспорту сьогодні є першим кроком на шляху інституційної адаптації залізничного транспорту України до викликів глобалізаційного простору, євроінтеграційних процесів, а також необхідності застосування прозорих ринкових механізмів. У першу чергу реформування вимагає якісного удосконалення законодавчої бази і організаційної структури, для чого необхідний системний та комплексних підхід. Результати. У роботі запропоновані напрями розвитку інноваційної діяльності, мотивації інноваційних процесів на залізничному транспорті, впровадження нововведень в роботу залізничних компаній, що дозволить підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту на ринку міжнародних транспортних послуг і поліпшити конкурентні позиції в умовах загострення конкуренції. Наукова новизна. Запропоновано організаційні заходи щодо підвищення рівня конкурентоспроможності залізничного транспорту та необхідність відділення розвитку потенціалу як конкурентного виду діяльності залізничного транспорту, що супроводжується формуванням вертикально - інтегрованої структури в галузі та реформування об'єктів інфраструктури. Практична значимість. Проведені дослідження дають змогу стверджувати, що в сучасних умовах найважливішим завданням залізничного комплексу України при роботі в умовах нестабільної економіки та векторів євроінтеграції є забезпечення стійкого фінансового стану. В Україні підтримка залізничної інфраструктури відбувається за державні кошти. Існуюча система залізничного транспорту в Україні є сукупністю залізниць та інших державних підприємств, які фактично не оформлені в єдиний виробничий комплекс, мають низьку інвестиційну привабливість і не дозволяють без державної гарантії залучати необхідні інвестиції в оновлення основних засобів та впровадження інновацій. Враховуючи вищезазначене актуалізуються питання щодо формування напрямів та умов забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в конттекстієвроінтеграції.
RU: Цель. Разработка теоретических подходов и практических рекомендаций по оценке уровня конкурентоспособности, методов и способов организации механизма управления конкурентоспособностью железными дорогами Украины, которые способствуют стабилизации отрасли в условиях рыночной трансформации экономики и нестабильности экономики. Методика. Реформирование системы железнодорожного транспорта сегодня является первым шагом на пути институциональной адаптации железнодорожного транспорта Украины, а также применение прозрачных рыночных механизмов. В первую очередь реформирование требует качественного совершенствования законодательной базы и организационной структуры, для чего необходим системный, комплексных подход. Результаты. В работе предложены направления развития инновационной деятельности, мотивации инновационных процессов на железнодорожном транспорте, внедрение новшеств в работу железнодорожных компаний что позволит повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг и улучшить конкурентные позиции в условиях развития межвидовой конкуренции. Научная новизна. Предложены организационные мероприятия по повышению уровня конкурентоспособности железнодорожного транспорта, и необходимость отделения развития потенциала как конкурентного вида деятельности железнодорожного транспорта, сопровождается формированием вертикально - интегрированной структуры в области и ремонта объектов инфраструктуры. Практическая значимость. Проведенные исследования позволяют утверждать, что в современных условиях важнейшей задачей железнодорожного комплекса Украины при работе в условиях нестабильной рыночной экономики является обеспечение устойчивого финансового состояния. В Украине поддержка железнодорожной инфраструктуры происходит за государственные средства. Существующая система железнодорожного транспорта в Украине является совокупностью железных дорог и других государственных предприятий, которые фактически не оформлены в единый производственный комплекс, имеют низкую привлекательность для инвесторов и не позволяет без государственной гарантии привлекать необходимые инвестиции в обновление основных средств. Учитывая вышесказанное можно обеспечить повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта Украины.
Description
L. Golovkova: ORCID 0000-0001-5473-6644
Keywords
innovation, competitiveness, potential rail, євроінтеграція, інновація, конкурентоспроможність, потенціал, залізничний транспорт, инновация, конкурентоспособность, потенциал, железнодорожный транспорт, КФБС
Citation
Golovkova, L. S. Key Terms Competitiveness of Railway Transport Ukraine under Economic Instability / L. S. Golovkova, G. V. Omelchak // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ. – 2014. – Вип. 7. – P. 80–87. – DOI: 10.15802/pte.v0i7.32099.