Випуск 07 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Економічна ефективність курсування високошвидкісних поїздів в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Бараш, Юрій Савелійович; Полішко, Тетяна Валеріївна; Момот, Алла Володимирівна
  UK: Мета. Розробити методику щодо визначення економічної ефективності високошвидкісного руху в Україні. Методика. Економічне обґрунтування доцільності організації високошвидкісного руху в Україні є інвестиційним проектом, який передбачає поетапне вкладання коштів у будівництво, що дозволить надалі отримувати щорічно прибутки від перевезення пасажирів. Для вирішення задач такого типу використовують чистий дисконтний дохід, який може отримати Укрзалізниця або новоутворені компанії під час реалізації проекту та після його закінчення. Результати. На основі виконаного аналізу можна констатувати, що в роботі розроблено комплексну методику визначення ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісних поїздів з урахуванням вартості інфраструктури, рухомого складу та ін. Наукова новизна. Запропоновано науковий підхід щодо визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісних магістралей, що на відміну від існуючого уточнює принципи визначення вартості їх будівництва, розрахунок кількості одиниць рухомого складу, оптимізує розрахунки доходів та витрат в контексті конкурентних переваг та впливу зовнішніх факторів на діяльність компанії, що дозволить підвищити обґрунтованість управлінських рішень та економічну ефективність функціонування високошвидкісних перевезень. Практична значимість. Врахування вищенаведених ознак підвищує обґрунтованість управлінських рішень щодо забезпечення ефективності функціонування високошвидкісних перевезень.
 • Item
  Methodological Approach to Determination of Certain Suburban Passenger Train Effectiveness
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Barash, Yuriy S.; Snachov, Mykola P.; Matusevych, Oleksii O.; Kravchenko, Khrystyna V.
  ENG: Objective. To develop the method of certain suburban passenger train effectiveness determination. Methodology. To solve such problems there is proposed new method, developed on the base of the marginal revenue concept with application of diagram method. This method will give the possibility to define reasonable areas of suburban trains running for considerable reduction of suburban transportations unprofitableness. Results. On the base of the carried out analysis one may state that in this paper there is developed the method of definition of effectiveness of functioning of certain suburban train that will give the possibility to reduce unprofitableness of the suburban communication at the territory of Ukraine. Scientific novelty. There is improved the methodological approach to determination of optimal areas of suburban trains running at the account of establishment of rational length of route, depending on average passenger travels distance and their average number within the accounting year, that will give the possibility to considerably reduce operational expenditures and to increase transportations effectiveness. Practical relevance. Introduction of mentioned methodology for determination of optimal suburban trains running areas will give the JSC Ukrainian Railway Lines the possibility to considerable reduce the unprofitableness of suburban transportations, and local power authorities at the level of city executive board and oblast – to reduce payments for services of the suburban companies or RPCH.
 • Item
  Методичний підхід щодо визначення ефективності функціонування окремого приміського пасажирського поїзда
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Бараш, Юрій Савелійович; Сначов, Микола Павлович; Матусевич, Олексій Олександрович; Кравченко, Христина Василівна
  UK: Мета. Розробити методику щодо визначення економічної ефективності функціонування окремого приміського пасажирського поїзда. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано нову методику, яка розроблена на основі концепції маржинального доходу з використанням графічного методу. Ця методика дозволить визначити раціональні зони курсування приміських поїздів для суттєвого зменшення збитковості приміських перевезень. Результати. На основі проведеного аналізу можна констатувати, що в роботі розроблено методика визначення ефективності функціонування окремого приміського пасажирського поїзда, що дозволить зменшити збитковість приміського сполучення на теренах України. Наукова новизна. Удосконалено методичний підхід щодо визначення оптимальних зон курсування приміських поїздів за рахунок встановлення раціональної протяжності маршруту залежно від середньої дальності поїздки пасажирів та їх середньої кількості протягом звітного року, що дозволить суттєво знизити експлуатаційні витрати та підвищити ефективність перевезень. Практична значимість. Впровадження вказаної методики для визначення оптимальних зон курсування приміських поїздів дозволить АТ «Українські залізниці» суттєво знизити збитковість приміських перевезень, а місцевим органам влади на рівні мерій та області зменшити платежі за послуги приміських компаній або РПЧ.
 • Item
  Key Terms Competitiveness of Railway Transport Ukraine under Economic Instability
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Holovkova, Liudmyla S.; Omelchak, Ganna V.
  EN: Purpose. Development of theoretical approaches and practical recommendations for evaluation of the methods and ways of organizing mechanism for managing the competitiveness of the railways of Ukraine, which contribute to stabilize the industry in a market economy transformation and economic instability. Methods. Reforming the rail transport today is the first step towards institutional adaptation Railway Transport of Ukraine and transparent use of market mechanisms. The first reform requires qualitative improvement of the legal framework and organizational structure, which requires a systematic, integrated approach. Results. The paper proposed areas of innovation, motivation innovative processes for rail transport innovation in rail companies that will increase the competitiveness of rail transport in the transport market and improve the competitive position in the development of interspecific competition. Scientific novelty. Organizational measures to improve the competitiveness of rail transport and the need for branch development potential as a competitive activity of railway transport, accompanied by the formation of vertically - integrated in the structure and maintenance of infrastructure. The practical significance. Our studies allow to say that nowadays the most important task railway complex of Ukraine to work in a volatile market economy is to provide a stable financial situation. In Ukraine, the railway infrastructure is for public funds. The current system of rail transport in Ukraine is a combination of railways and other public companies that do not actually executed in a single industrial complex with low attractiveness for investors and can not without government guarantees to attract the necessary investment in fixed assets. Given the above, you can ensure increased competitiveness of railway transport of Ukraine.
 • Item
  Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах євроінтеграції
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Головкова, Людмила Степанівна; Омельчак, Ганна Володимирівна
  UK: Мета. Розробка теоретичних підходів і практичних рекомендацій щодо оцінки рівня конкурентоспроможності, методів та способів організації механізму управління конкурентоспроможністю залізниць України, що сприятиме стабілізації галузі в умовах нестабільності економіки та євроінтеграції. Методика. Реформування системи залізничного транспорту сьогодні є першим кроком на шляху інституційної адаптації залізничного транспорту України до викликів глобалізаційного простору, євроінтеграційних процесів, а також необхідності застосування прозорих ринкових механізмів. У першу чергу реформування вимагає якісного удосконалення законодавчої бази і організаційної структури, для чого необхідний системний та комплексних підхід. Результати. У роботі запропоновані напрями розвитку інноваційної діяльності, мотивації інноваційних процесів на залізничному транспорті, впровадження нововведень в роботу залізничних компаній, що дозволить підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту на ринку міжнародних транспортних послуг і поліпшити конкурентні позиції в умовах загострення конкуренції. Наукова новизна. Запропоновано організаційні заходи щодо підвищення рівня конкурентоспроможності залізничного транспорту та необхідність відділення розвитку потенціалу як конкурентного виду діяльності залізничного транспорту, що супроводжується формуванням вертикально - інтегрованої структури в галузі та реформування об'єктів інфраструктури. Практична значимість. Проведені дослідження дають змогу стверджувати, що в сучасних умовах найважливішим завданням залізничного комплексу України при роботі в умовах нестабільної економіки та векторів євроінтеграції є забезпечення стійкого фінансового стану. В Україні підтримка залізничної інфраструктури відбувається за державні кошти. Існуюча система залізничного транспорту в Україні є сукупністю залізниць та інших державних підприємств, які фактично не оформлені в єдиний виробничий комплекс, мають низьку інвестиційну привабливість і не дозволяють без державної гарантії залучати необхідні інвестиції в оновлення основних засобів та впровадження інновацій. Враховуючи вищезазначене актуалізуються питання щодо формування напрямів та умов забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в конттекстієвроінтеграції.
 • Item
  Improved Classification of Passenger Trains in Ukraine
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Charkina, Tetiana Yu.
  ENG: Purpose. To develop the new classification of passenger trains in Ukraine taking into account the working period, the territory of service, the maximum distance of movement, average journey speed, time of a trip, a type of a rolling stock and sources of financing. Method. It is proposed to divide the passenger trains on day train, night train and all day train, then to determine the optimal areas for the movement of trains with cost minimization of their operation. Results. The passenger trains are divided into urban, suburban, regional, interregional and long-distance. In turn, each train is divided into slow and fast, on-site service: on the suburban, within the region, within 2-3 regions and long-distance. Academic novelty. The classification of passenger trains in Ukraine is improved which considers the additional features of economic factors of movement, working period, service territory, maximum range of passengers transportation, average speed, and trip time, type of a rolling stock and transportations sources of financing. Practical importance. The accounting of the specified factors increases validity of administrative decisions that will allow providing efficiency of functioning of passenger trains and their competitiveness in the market of transport services.
 • Item
  Удосконалена класифікація пасажирських поїздів в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Мета. Розробити нову класифікацію пасажирських поїздів в Україні з урахуванням періоду курсування, території обслуговування, максимальної відстані, середньої маршрутної швидкості, часу поїздки, виду рухомого складу та джерел фінансування. Методика. Запропоновано поділити пасажирські поїзди на денні, нічні та цілодобові, потім визначити оптимальні зони курсування поїздів за умови мінімізації витрат на їх діяльність. Результати. Пасажирські поїзди поділені на приміські, регіональні, міжрегіональні та дальнього сполучення. В свою чергу кожні поїзди поділені на звичайні та швидкісні, за територією обслуговування: на приміські у межах області, у межах 2-3 областей та дальнього сполучення. Наукова новизна. Удосконалено класифікацію пасажирських поїздів в Україні, яка доповнена ознаками, що враховують основні економічні фактори руху: період курсування, територію обслуговування, максимальну відстань перевезень пасажирів, середню маршрутна швидкість, час поїздки, вид рухомого складу та джерело фінансування їх діяльності. Практична значимість. Врахування вищенаведених ознак підвищує обґрунтованість управлінських рішень щодо забезпечення ефективності функціонування пасажирських поїздів та їх конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг.
 • Item
  Logistic Management in Inventory Accountihg System
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Toporkova, Olena A.; Zheludovych, O. A.
  EN: Introduction: inventory control in railway transport has integrated nature. Immediate task of the logistics is to establish conditions for effective core economic activities. Target: form the mechanism of logistics management in inventory system. Results and discussions: logistics support is intended to assist realization of strategic targets of railway transport system by means of forming the appropriate mechanism. Offered mechanism generates three groups of logistics management functions in the system of inventory accounting: planning and activities coordination of logistics process entity; control of order processing and coordination of parties' economic interests; control of inventory transactions. Effectiveness of enterprise logistics system is defined by its sensitiveness to information accuracy. Conclusions: logistics management allows minimalize inventory or expenses on them; speed up the process of receiving information; enhance service level, and eventual result – costs saving on load-transfer process and work of transport infrastructure.
 • Item
  Логістичне управління в системі обліку запасів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Топоркова, Олена Анатоліївна; Желудович, О. А.
  UK: Вступ. Управління запасами на залізничному транспорті має інтегрований характер. Створення умов для ефективного і результативного виконання основних видів економічної діяльності є безпосереднім завданням логістики. Мета. Формування механізму логістичного управління в системі обліку запасів. Результати та обговорення. Логістична підтримка покликана сприяти реалізації стратегічних цілей системи залізничного транспорту шляхом формування відповідного механізму. Запропонований механізм генерує три групи функцій логістичного управління в системі виробничого обліку запасів: планування і координація діяльності суб’єктів логістичного процесу; регулювання процесів щодо виконання замовлень та узгодження економічних інтересів сторін; контроль руху матеріальних потоків. Ефективність логістичної системи підприємства визначається її чутливістю до точності інформації. Інформаційні потоки надають динамічності логістичній системі. Висновки. Логістичне управління дозволяє мінімізувати запаси або витрати на них, прискорює процес отримання інформації, підвищує рівень сервісу, а в кінцевому результаті – наявна економія витрат на здійснення перевізного процесу та роботи всієї транспортної інфраструктури.
 • Item
  The Modeling of Economic Efficiency of Products Carriage-Building Plant in Conditions of Dynamic Pricing
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Myamlin, Serhiy V.; Baranovsky, Denis M.
  EN: Purpose. The purpose of the work is modeling of economic efficiency of products manufactured by carriage-building plant in conditions of dynamic pricing for different levels to engineering industry controls. Methodology. Economic feasibility of engineering production estimate for economic performance indicators and efficiency is profitability. Profit is economic results, showing the absolute result of the activity of engineering production, excluding used resource. To determine the cost-effectiveness should be applied relative index – profitability, which characterizes the amount of profit received from each monetary unit invested in production. Findings. Indicator of the general level of profitability indicates the general production efficiency of the company and is determined by the ratio of the balance sheet profit to the amount of value of fixed assets and revolving funds. This figure shows how effectively the material resources of the enterprise, thus characterizing the efficiency of investing in the production of the monetary unit. In the context of dynamic pricing was simulated indicator of economic efficiency of products manufactured by carriage-building plant. In addition, this model allows doing the operational control of the economic efficiency of the engineering industry at a variety of price changes on the world market. Indicator of the general level of profitability indicates the general production efficiency of the company and is determined by the ratio of the balance sheet profit to the amount of value of fixed assets and revolving funds. This figure shows how effectively the material resources of the enterprise, thus characterizing the efficiency of investing in the production of the monetary unit. In the context of dynamic pricing was simulated indicator of economic efficiency of products manufactured by carriage-building plant. In addition, this model allows doing the operational control of the economic efficiency of the engineering industry at a variety of price changes on the world market. Originality. Has been further developed a model that describes the indicator of economic efficiency of products, which is produced by carriage-building factories in conditions of dynamic pricing at diversification of engineering production. Practical value. Developed model allows doing the operational control of the economic efficiency of the engineering industry at a variety of price changes on the world market.
 • Item
  Formation of Indexes System of the Sustainable Development of Railway Transport divisions
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Kharchenko, Olesia I.
  EN: Purpose. The analysis of the national and foreign literature shows that the approach to the problem of sustainable development at present time has the coupled problem. On the one hand, the problem for today is relevant and it is the center of scientists’ attention. On the other hand, in existing research remains underdeveloped methodological and theoretical framework for the sustainable development of enterprises. The aim of the given work is to develop a system of indicators for sustainable development of railway transport divisions for further construction of mathematical models of functioning railway transport divisions from the standpoint of sustainable development. Methods. For achievement of this goal the concept of a sustainable development of the transport sector reveals. This refers to the development that can provide on balanced perspective solving problem of socio-economic development, reduce environmental impact and provide with the current and subsequent needs of different sectors of human activity. As the index characterizing development of railway transport divisions in the direction of resource-saving, it is offered to use integral criterion of efficiency; the ecological component of a sustainable development of railway transport divisions is offered to be evaluated based on the indexes reflecting brought to the money equivalent change of bursts of the contaminating substances in the atmosphere and noise environmental pollution; the social component of process of functioning railway transport divisions can be evaluated directly by the amount of monetary assignments on measures for salary increase of workers in divisions, and also on social programs (expenditures on health care, sanitarian resort expenditures, etc.) and programs for training of workers in divisions, and also were considered an index of development in the direction of service quality improvement. Results. As a result of the formation of the system of indicators for sustainable development of railway transport divisions were received the integral index, which reflects the basic principle of sustainable development. Academic novelty. The new development approach of the indexes system characterizing a sustainable development of railway transport divisions unlike the existing quantitative indices is offered (in particular on railway transport); don’t allow to estimate efficiency of actions and to provide the sustainable development. The indexes received in this operation allow carrying out an assessment to functioning of railway transport divisions from a line item of a sustainable development, namely: to implementation of resource-saving technologies, lowering of influence of technogenic system on environment, support of a social component of development, customer service improvement of quality. Practical importance. The structural reform of railway transport of Ukraine, which is held at present time, requires in the shortest time solving problems of industry improvement. The integrated index of sustainable development, proposed in the given work, allows evaluating the efficiency of the railway transport divisions from the standpoint of sustainable development.
 • Item
  Формування системи показників сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Харченко, Олеся Іванівна
  UK: Мета. Проведений аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури показує, що підхід до вивчення проблеми сталого розвитку зараз має подвійний характер. З одного боку, дана проблема на сьогоднішній день є актуальною та є центром уваги вчених. З іншого боку, в існуючих наукових дослідженнях залишається недостатньо розробленою методична та теоретична база питань сталого розвитку підприємств. Метою даної роботи є розробка системи показників сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту для подальшої побудови математичних моделей функціонування підрозділів залізничного транспорту з позиції сталого розвитку. Методика. Для досягнення поставленої мети розкривається поняття сталого розвитку транспортного сектору. Під ним розуміється такий розвиток, який здатен забезпечити на перспективу збалансоване рішення проблем соціально-економічного розвитку, скорочення негативного впливу на довкілля, а також забезпечити теперішні та наступні потреби різних галузей та сфер людської діяльності. Як показник, який характеризує розвиток підрозділів залізничного транспорту в напрямку ресурсозбереження, пропонується використовувати інтегральний критерій ефективності; екологічну складову сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту пропонується оцінювати на підставі показників, які відображають приведену до грошового еквіваленту зміну викидів забруднюючих речовин в атмосферу та шумове забруднення довкілля; соціальна складова процесу функціонування підрозділів залізничного транспорту може бути оцінена безпосередньо сумою грошових відрахувань на заходи з підвищення заробітної платні працівників підрозділу, а також на соціальні програми (витрати на охорону здоров’я, санітарно курортні витрати та ін.) та програми по навчанню працівників підрозділу, а також було враховано показник розвитку за напрямком підвищення якості обслуговування. Результати. В результаті формування системи показників сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту було отримано інтегральний показник, який відображає основний принцип сталого розвитку. Наукова новизна. Запропоновано новий підхід до розробки системи показників, які характеризують сталий розвиток підрозділів залізничного транспорту, на відміну від існуючих кількісних показників (зокрема на залізничному транспорті), що не дозволяють оцінити ефективність дій та забезпечити сталий розвиток. Отримані в даній роботі показники дозволяють проводити оцінку функціонуванню підрозділів залізничного транспорту з позиції сталого розвитку, а саме: впровадженню ресурсозберігаючих технологій, зниженню впливу техногенної системи на довкілля, забезпеченню соціальної складової розвитку, підвищенню якості обслуговування клієнтів. Практична значимість. Структурна реформа залізничного транспорту України, яка проводиться у теперішній час, вимагає у найкоротші терміни вирішення задач з підвищення ефективності роботи галузі. Інтегральний показник сталого розвитку запропонований в даній роботі дозволяє оцінювати ефективність функціонування підрозділів залізничного транспорту з позиції сталого розвитку.
 • Item
  Ecologic and Economic Means of Stabilization and Improvement of Environment State at The Railway Transport
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Zelenko, Yuliya V.; Myamlin, Serhiy V.
  EN: The problems of escalation of the ecological situation in the sphere and intensification of negative trends in many sections of transport technologies are conditioned by the proactive rate of transport development and peculiarities of its interaction with the objects of environment. Objective. The required stage of the modern approach to formation of effective system of ecological management at railway station is creation of special eco-informational system that will the possibility to give an objective evaluation of ecological and economic losses, both in the process of natural resource management and in cases of accidents with negative ecological consequences. Methodology. Development of environment management systems at organization of natural resources management on the base of modern information technologies will give the possibility not only to reduce the frequency of situations, associated with the environment elements pollution, but also to optimize organization of the natural resources management, as high concentration of resources may lead to emergency in adjacent regions of mutually exclusive types of anthropogenic activity. Scientific novelty and practical relevance. There is developed the system of the environment ecological state management is intended for definition of the best options for the natural resources management development with consideration of ecological and economical factors. In the process of development of the scientific bases of the transport ecological safety development, there was carried out the analysis of three main conceptual approaches to safety definition. It is proved, that in recent years, due to measurement of the danger level on the base of introduction of the relevant factor, the proposed scientific and methodological apparatus gives the possibilities of operative management of ecological and economic risks at the railway through constant monitoring with the help of the GIS technologies and system analysis.
 • Item
  Еколого-економічні заходи стабілізації та поліпшення стану довкілля на залізничному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Зеленько, Юлія Володимирівна; Мямлін, Сергій Віталійович
  UK: Проблеми загострення екологічної ситуації в галузі та посилення негативних тенденцій в багатьох ланках транспортних технологій зумовлені випереджаючими темпами розвитку транспорту та особливостями його взаємодії з об'єктами навколишнього природного середовища. Мета. Необхідним етапом сучасного підходу до формування ефективної системи екологічного менеджменту на залізничному транспорті є створення спеціальної екоінформаційної системи, що дозволить надати об’єктивну оцінку еколого-економічних збитків як в процесі природокористування, так і у випадках аварійних інцидентів з негативними екологічними наслідками. Методика. Розвиток систем управління навколишнім середовищем при організації природокористування на основі сучасних інформаційних технологій дозволить не тільки скоротити частоту виникнення ситуацій, пов'язаних із забрудненням елементів середовища, але і оптимізувати організацію природокористування, оскільки висока концентрація ресурсів може призвести до появи в суміжних районах взаємовиключних видів антропогенної діяльності. Наукова новизна та практичне значення. Розроблена система управління екологічним станом навколишнього середовища покликана визначити якнайкращі варіанти розвитку природокористування з урахуванням екологічних і економічних чинників. В процесі розробки наукових основ управління екологічною безпекою на транспорті було виконано аналіз трьох основних концептуальних підходів до визначення безпеки. Показано, що останніми роками, завдяки інтенсивному розвитку фундаментальних наук виникли об'єктивні передумови для створення методів вимірювання ступеня небезпеки на основі введення відповідного показника. Запропонований науково-методичний апарат надає можливості оперативного управління еколого-економічними ризиками на залізниці шляхом постійного моніторингу за допомогою ГІС-технологій та системного аналізу.
 • Item
  On the Question of Cost-Effectiveness Analysis of Investment Programs
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Hnennyi, Oleh M.; Chernova, Nataliia S.
  EN: Objective. Development of methodological approach to the cost-effectiveness of investment program as a system of interrelated projects taking into account synergistic effect of their program interaction. Methodology. Used system approach and complex of general scientific and specialized methods of the research such as scientific obstruction, analyze and synthesis, network planning, quantitative finance, cost-effectiveness analysis of investments, qualitative and numerical scoring of risk level. Results. Cost-effectiveness analysis of investment program requires synchronization of investment projects, of which it consists, in this regard it is essential to use method of networking planning. Synergistic effect of investment program can be found in the dissimilarity of cash flow of investment program in general from the sum of cash flow of investment projects, which amounts it, and also from diversification of risks. To assess the last one, it is essential to do numerical risk scoring of each project and the program in general. It is efficient to take into account risk level by means of correcting discount rate, in this regard appropriate methodological approaches were offered in the research work. Major criterion of program effectiveness is value of its NPV, which is more or equal to zero. Additional criterion of effective interaction of investment projects as a part of program is requirement that program NPV will not be lower than integrated NPV of included investment projects, which were evaluated separately. Scientific novelty. There was updated methodological approach to cost-effectiveness analysis of investment programs, which unlike the existing, takes into account synergistic effects of investment program, which influence on its cash flow, and such effects, which are consequences of risks diversification within the framework of investment program. It allows to improve accuracy of cost-effectiveness analyses of investment programs as a system of interactive projects taking into account synergistic effect of their program interaction. Practical implication. Obtained results can be used to form investment programs, cost-effectiveness analysis, and also to optimize the content of investment program.
 • Item
  До питання оцінки економічної ефективності інвестиційних програм
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Гненний, Олег Миколайович; Чернова, Наталія Сергіївна
  UK: Мета. Розробка методичного підходу до оцінки економічної ефективності інвестиційної програми як системи взаємопов'язаних проектів з урахуванням синергетичного ефекту їх програмної взаємодії. Методика. Застосовуються системний підхід та комплекс загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: наукової абстракції, аналізу та синтезу, сітьового планування, фінансової математики, оцінки економічної ефективності інвестицій, якісного та кількісного оцінювання рівня ризику. Результати. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми вимагає синхронізації інвестиційних проектів, з яких вона складається, для чого доцільно використовувати методи сітьового планування. Синергетичний ефект інвестиційної програми може виявитись у відмінності грошових потоків інвестиційної програми в цілому від суми грошових потоків інвестиційних проектів, що її складають, а також у диверсифікації ризиків. Для врахування останнього необхідно кількісне оцінювання ризикованості кожного з проектів та програми в цілому. Доцільним є врахування рівня ризику шляхом коригування ставки дисконту, для чого в роботі запропоновані відповідні методичні підходи. Основним критерієм ефективності програми є величина її чистої приведеної вартості, що більша або дорівнює нулю. Додатковим критерієм ефективної взаємодії інвестиційних проектів у складі програми є вимога, щоб чиста приведена вартість програми була не нижчою, ніж сумарна чиста поточна вартість включених до неї інвестиційних проектів, оцінених окремо. Наукова новизна. Удосконалено методичний підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних програм, який, на відміну від існуючих, враховує синергетичні ефекти інвестиційної програми, що впливають на її грошові потоки, та такі, що є наслідком диверсифікації ризиків у межах інвестиційної програми, що дозволяє підвищити точність оцінки економічної ефективності інвестиційних програм як системи взаємопов'язаних проектів з урахуванням синергетичного ефекту їх програмної взаємодії. Практична значущість. Отримані результати можуть використовуватись для формування інвестиційних програм, оцінки їх економічної ефективності, а також для оптимізації складу інвестиційної програми.
 • Item
  Risk Managment «Cloud» Technologies in Bank’s Risk Management
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Bobyl, Vladimir V.
  EN: Purpose. To investigated the risks of using «cloud» technologies in operating activities and to provide the recommendations in decreasing of those risks. Methodology. The methodological approach involves the consideration of bank risk management (including the operational one, which appeared from the use of «cloud» technologies) as from the standpoints of bank accepting the optimal management decisions, and from the standpoints of implementation of these solutions through the organizational structure. Results. The article emphasizes the risks of «cloud» technologies, the measures of reducing the operational risk to its components are investigated, and the recommendations in relation to the elimination of technological risk which appearing from the use of «cloud» computing are suggested. Scientific novelty.We propose the scientific approach to the management of banking risks, which in contrast to the existing one, includes the instruments of reducing the negative impact of the use of «cloud» technologies in the operating activities. Practical implications.The use of the stipulated recommendation in risk management «cloud» technology improves the efficiency of the risk management system of the bank.
 • Item
  Управління ризиками «хмарних» технологій у системі ризик-менеджменту банку
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Бобиль, Володимир Володимирович
  UK: Мета. Дослідити ризики застосування «хмарних» технологій в операційній діяльності банку та надати рекомендації щодо зменшення таких ризиків. Методика. Методологічний підхід передбачає розгляд управління банківськими ризиками (у тому числі операційними, що виникли через застосування «хмарних» технологій) як з позицій прийняття банком оптимізаційних управлінських рішень, так і з позицій реалізації цих рішень через організаційну структуру. Результати. У роботі виокремлено ризики «хмарних» технологій, досліджено заходи зменшення операційного ризику за його складовими, запропоновано рекомендації щодо нейтралізації технологічного ризику, який виникає через застосування «хмарних» обчислень. Наукова новизна. Запропоновано науковий підхід щодо управління банківськими ризиками, який, на відміну від існуючого, включає інструменти зменшення негативного впливу застосування «хмарних» технологій в операційній діяльності банку. Практична значимість. Використання наданих рекомендацій стосовно управління ризиками «хмарних» технологій підвищує ефективність системи ризик-менеджменту банку.
 • Item
  Roles and Functions of The Transportation Process Participants and Features of Their Relations under Conditions of The Industry Reforming
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Blyzniuk, T. M.
  EN: Introduction: Effective performance of the transport sector plays an important role in shaping the economic, financial, politically stable and developed country. It increases the competitiveness of the national economy and positively affects the quality of the life. As you know, different actors are involved into providing transportation process, the main purpose of which is to obtain the greatest benefit. Their coordinated activities affect the safety, efficiency, economy and environmental performance of transport services. the relationships between participants of transportation process are changing in modern conditions of reforming. Objective: In order to understand the impact of current trends in the transport market onto the interaction between participants of transportation process is important to identify features of the transportation process. Namely, we need to define their roles, functions and objectives and to analyze the current situation in the transport market. Later it is necessary to predict the trends that will occur in the future, and determine how they will affect the effectiveness of the industry as a whole. Results: Bottlenecks in the structural organization of the railway sector in Europe, America and Asia have been identified and analyzed. Depending on this, roles and functions of the participants of transportation process were identified, which are interacting in the modern market. We also highlighted the basic principles of infrastructure pricing and identified possible common objectives for transportation companies and infrastructure managers that would meet the basic requirements of the end user. Conclusions: Ukraine is at the stage of reform and we should correspond the regulatory framework with the world in order to further integrate in the global plane. This includes conditions of interaction of transportation process participants and its regulation on the transport market.
 • Item
  Economic Efficiency of The High-Speed Trains Running in Ukraine
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Barash, Yuriy S.; Polishko, Tetiana V.; Momot, Alla V.
  EN: Objective. To develop methodology of determination of the high-speed running cost effectiveness in Ukraine. Methodology. Economic justification of the high-speed running appropriateness in Ukraine is the investment project, providing stage-by-stage investments into construction that will give the possibility to obtain annual revenue from the passenger transportations. For such problem solving, there is applied net present value that may be obtained by the Railway Transport of Ukraine or newly established companies during the project execution and upon its completion. Results. On the base of the carried out analysis one may state that there is developed complex method of the high-speed trains construction and operation effectiveness definition with consideration of infrastructure, rolling stock, etc., value. Scientific novelty. There is proposed the scientific approach to definition of the high-speed lines construction and operation economic effectiveness that specifies principles of their construction value definition, calculation of the rolling stock units quantity, optimizes calculations of revenue and expenditures in the context of competitive advantages and influence of external factors on the company activity that will give the possibility to increase the feasibility of the managerial decisions and economic effectiveness of the high-speed transportations. Practical relevance. Consideration of the abovementioned features increases feasibility of the managerial decisions as to high-speed transportation functioning effectiveness ensuring.