Розвиток методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Метою цієї статті є проведення історичного аналізу розвитку методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок та визначення напрямків їх удосконалення для вирішення задач, що сьогодні стоять перед залізничним транспортом України. Методика. Дослідження виконані на підставі обробки літературних джерел бібліотеки Українського державного університету науки та технологій, а також наукометричних баз Scopus та Google Scholar. Результати. Основним елементом процесу розформування составів на сортувальних гірках є процес керованого скочування вагонів. Зародження методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок відбулося на початку 20-го сторіччя, коли вони виділилися із методів тягових розрахунків. До середини 20-го сторіччя моделювання скочування відчепів здійснювалося з метою вирішення задач проєктування сортувальних гірок. Для цього періоду характерним є моделювання скочування поодиноких вагонів в відомих умовах. Ускладнення методів моделювання роботи сортувальних гірок пов’язано з задачами автоматизації управління скочування відчепів. З цією метою були вирішені задачі встановлення законів та параметрів розподілу випадкових величин що опору, що діють на відчепи, врахування зміни поздовжнього профілю колії під відчепом, моделювання роботи гальмових уповільнювачів та систем управління ними та ін. Сучасні умови функціонування сортувальних гірок України характеризуються значним зменшенням обсягів роботи. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній на підставі історичного аналізу розвитку методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок встановлені зв'язки між умовами роботи залізничного транспорту та методами моделювання гіркових процесів. Практична значимість. Практична значимість результатів полягає в тому, що вони вказують на необхідність розвитку методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок за неточної інформації про їх ходові характеристики та умови скочування. Це дозволить підвищити ефективність роботи сортувальних гірок без значних капітальних вкладень у системи управління розпуском.
ENG: Purpose. The purpose of this article is to carry out a historical analysis of the development of methods for simulation of railcars rolling from sorting humps and to determine directions for their improvement in order to solve the problems facing the railway transport of Ukraine today. Methodology. The research was carried out on the basis of the processing of literary sources of the library of the Ukrainian State University of Science and Technology, as well as scientometric databases Scopus and Google Scholar. Findings. The origin of the methods for simulation of railcars rolling from sorting humps took place at the beginning of the 20th century, when they were separated from the methods of traction calculations. Until the middle of the 20th century, the simulation of the railcars rolling was carried out in order to solve the problems of designing sorting humps. This period is characterized by the simulation of the rolling of individual curs under known conditions. The complication of the simulation methods of the sorting humps operation is connected with the tasks of automating the control of the trains breaking-up. For this purpose, the tasks of establishing the laws and parameters of the distribution of random resistance values acting on the cuts, taking into account changes in the longitudinal profile of the track under the cuts, modeling the operation of brake retarders and their control systems, etc., were solved. Originality. The scientific novelty of the work lies in the fact that, on the basis of a historical analysis of the development of methods for simulation of railcars rolling from sorting humps, the connections between the working conditions of railway transport and the methods of modeling rolling processes are established. Practical value. The practical value of the results lies in the fact that they indicate the need to develop methods development of methods for simulation of railcars rolling from sorting humps in conditions of inaccurate information about their running characteristics and rolling conditions. This will make it possible to increase the efficiency of the sorting humps operation without significant capital investments in their control systems.
Description
Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350, С. Гревцов: ORCID 0000-0003-2925-4293, О. Клига: ORCID 0009-0003-8705-449X
Keywords
залізничний транспорт, сортувальна гірка, розформування составів, скочування відчепів, моделювання, railways, sorting humps, breaking-up of trains, rolling of railcars, simulation, КТСЛ (ДІІТ)
Citation
Козаченко Д. М., Гревцов С. В., Клига О.В. Розвиток методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2023. Вип. 26. С. 4–13. DOI: 10.15802/tstt2023/293337.