Основні принципи калібровки при валково-роликовій прокатці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національна металургійна академія України, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Метою роботи є оцінка особливостей валково-роликового процесу прокатки труб, який полягає у збільшенні ступеня деформації заготовки по діаметру та дозволяє скоротити циклічність виробництва тонкостінних труб підвищеної якості. Методика. Детальний опис схеми валково-роликової прокатки показав, що обтиснення по товщині стінки здійснюється за рахунок зменшення зазору між валками, на початку обтискної зони необхідний зазор між валками, що дорівнює подвійному обтисненню по товщині стінки, який монотонно зменшується в кінці обтискної зони, як на станах холодної прокатки труб роликами. Результати. Валково-роликовий спосіб прокатки поєднує в собі переваги валкового і роликового способів прокатки, тобто створюється можливість значного обтиснення як по діаметру, так і товщині стінки та отримання труб, які відповідають високим вимогам по точності розмірів і чистоти поверхні, особливо для труб малих діаметрів (менше 10 мм) і товщини стінок. Наукова новизна. З метою більшого зменшення зазору і більш плавного переходу від зони редукування до обтискної зони на рівчаку було запропоновано на частині обтискної зони рівчак виконувати зі змінним радіусом рівчака. Практична значимість. При розрахунку калібровки валко-роликового інструменту можуть бути використані існуючі загальні принципи, що характеризують режими, розподіл деформації в кожній зоні: редукування, обтиснення, калібровки.
ENG: Purpose. The purpose of the work is to evaluate the features of the roller-rolling process of pipe rolling, which consists in increasing the degree of deformation of the workpiece in diameter and allows to reduce the cyclical production of high-quality thin-walled pipes. Methodology. A detailed description of the roll-roller rolling scheme showed that crimping along the wall thickness is carried out by reducing the gap between the rolls, at the beginning of the crimping zone, a gap between the rolls is required, which is equal to twice the crimping along the wall thickness, which monotonically decreases at the end of the crimping zone, as on mills cold rolling of pipes with rollers. Findings. The roller-roller method of rolling combines the advantages of roll and roller rolling methods, that is, it creates the possibility of significant compression both in diameter and wall thickness and obtaining pipes that meet high requirements for dimensional accuracy and surface cleanliness, especially for pipes of small diameters (less than 10 mm) and wall thickness. Originality. In order to further reduce the gap and more smoothly transition from the reduction zone to the crimping zone on the crimp, it was proposed to perform the crimp with a variable radius of the crimp on part of the crimping zone. Practical value. When calculating the calibration of the roller-roller tool, the existing general principles can be used that characterize the modes, the distribution of deformation in each zone: reduction, crimping, calibration.
Description
І. Соловйова: ORCID 0000-0003-1569-567X; Ю. Николаєнко: ORCID 0000-0002-1559-9584
Keywords
валково-роликова прокатка, обтиснення, зазор між валками, опорна планка, редукування, обтиснення, калібровка, roller-roller rolling, crimping, gap between rolls, support bar, reduction, crimping, calibration, КТТАМП
Citation
Книжук О. А., Фісюк В. В., Соловйова І. А., Николаєнко Ю. М. Основні принципи калібровки при валково-роликовій прокатці. Молоді вчені 2021 — від теорії до практики : матеріали ХІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених (Дніпро, 25 бер., 2021 р.). Дніпро, 2021. С. 60–62.