Дослідження часової ефективності алгоритмів комп’ютерної графіки для видалення невидимих ліній та поверхонь

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Об’єктом даного дослідження є алгоритми комп’ютерної графіки для видалення невидимих ліній та поверхонь. Предметом дослідження є вплив роздільної здатності екрану, кількості полігонів об’єктів та кількості пікселів для обробки на часову ефективність алгоритмів видалення невидимих ліній та поверхонь. Метою даної роботи є визначення рівня впливу зміни різноманітних характеристик на часову ефективність алгоритмів видалення невидимих ліній та поверхонь. У даній роботі виконано збір даних експериментів та їх аналіз. Було розраховано коефіцієнти впливу вищезгаданих показників на час роботи алгоритмів видалення невидимих ліній та поверхонь. Було розроблено модель, за якою можна обчислювати приблизний час виконання HSR-алгоритму маючи інформацію про кількість полігонів моделі, кількість пікселів та роздільну здатність екрану. Результати дослідження можуть бути використані іншими при розробці нових або гібридних алгоритмів, які схожі на ті, що досліджуються. Також результати можна використати при розробці системи, яка буде приймати рішення, який алгоритм краще застосувати в конкретній ситуації.
EN: The object of this study is computer graphics algorithms for removing invisible lines and surfaces. The subject of the study is the influence of screen resolution, number of object polygons and number of pixels for processing on the time efficiency of algorithms for removing invisible lines and surfaces. The purpose of this work is to determine the level of influence of changes in various characteristics on the time efficiency of algorithms for removing invisible lines and surfaces. In this work, the collection of experimental data and their analysis are performed. The coefficients of influence of the above indicators on the operating time of the algorithms for removing invisible lines and surfaces were calculated. A model has been developed that can be used to calculate the approximate execution time of the HSR-algorithm based on the number of model polygons, the number of pixels, and the screen resolution. The results of the study can be used by others in the development of new or hybrid algorithms that are similar to those studied. The results can also be used to develop a system that will decide which algorithm is best to apply in a particular situation.
Description
Keywords
комп’ютерна графіка, алгоритми видалення невидимих ліній та поверхонь, HSR-алгоритм, тривимірна модель, computer graphics, algorithms for removing invisible lines and surfaces, HSR-algorithm, three-dimensional model, ВКР
Citation
Строчіков І. О. Дослідження часової ефективності алгоритмів комп’ютерної графіки для видалення невидимих ліній та поверхонь : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 121 – інженерія програмного забезпечення / наук. керівник О. П. Іванов ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 161 c.