Підвищення безпеки руху поїздів шляхом удосконалення пристроїв локомотивної автоматики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: У дисертації запропоновано удосконалений локомотивний пристрій безпеки руху поїздів. Зараз в Україні застосовується система автоматичної локомотивної сигналізації АЛС, яка володіє низькою інформативністю, не враховує швидкісні постійні та тимчасові обмеження, виконана на старій елементній базі та взагалі морально застаріла. Сучасні локомотивні системи безпеки крім показань колійних світлофорів повинні враховувати постійні і тимчасові швидкісні обмеження, визначати місце розташування поїзда, розраховувати криву швидкості. В рамках даної роботи пропонуються наступні шляхи удосконалення системи АЛС: розробка локомотивного пристрою безпеки на сучасній елементній базі, розробка загальних принципів побудови багатозначною системи АЛС, розробка навігаційного пристрою, удосконалення методів визначення лінійної координати поїзда. Мета магістерської роботи: підвищення безпеки руху поїздів шляхом удосконалення пристроїв локомотивної автоматики. Об’єкт проектування: локомотивні пристрої забезпечення безпеки руху поїзда.
EN: In the dissertation the improved locomotive device of safety of movement of trains is offered. Currently, Ukraine uses a system of automatic locomotive signaling ALS, which has low informativeness, does not take into account the permanent and temporary speed limits, is made on the old element base and is generally obsolete. Modern locomotive safety systems in addition to the readings of track traffic lights must take into account permanent and temporary speed limits, determine the location of the train, calculate the speed curve. This paper proposes the following ways to improve the ALS system: development of a locomotive safety device on a modern element base, development of general principles for constructing a multivalued ALS system, development of a navigation device, improvement of methods for determining the linear coordinate of a train. The purpose of the master's work: to increase the safety of trains by improving the devices of locomotive automation. Design object: locomotive devices to ensure train safety.
Description
Keywords
залізнична автоматика, автоматична локомотивна сигналізація, технологія CDMA, супутникова навігація, нейронна мережа, railway automation, automatic locomotive signalization, CDMA technology, satellite navigation, neural network, ВКР
Citation
Міщенко М. О. Підвищення безпеки руху поїздів шляхом удосконалення пристроїв локомотивної автоматики : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / наук. керівник К. В. Гончаров ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 98 с.