Підвищення надійності роботи рейкових кіл шляхом розробки засобів автоматизованого контролю їх параметрів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: У дисертації досліджується підвищення надійності роботи рейкових кіл шляхом розробки засобів автоматизованого контролю їх параметрів. Завданням роботи є проведення аналізу існуючих рейкових кіл на перегоні та станції з метою дослідження їх можливостей по додатковому контролю параметрів. Проведення аналізу факторів, що впливають на роботу рейкових кіл, дослідження роботи тональних рейкових кіл при впливі на них зворотнього тягового струму та імпульсних завад. А також розробка засобів для автоматичного контролю та діагностування стану рейкових кіл на перегоні та станції. Мета дослідження – розробка методів та засобів для підвищення надійності роботи рейкових кіл шляхом розробки засобів автоматизованого контролю їх параметрів. Об’єкт дослідження – підвищення надійності роботи рейкових кіл шляхом розробки засобів автоматизованого контролю їх параметрів. Предмет дослідження – методи та засоби покращення надійності роботи рейкових кіл шляхом розробки засобів автоматизованого контролю їх параметрів. Методи дослідження – аналіз існуючих РК та принцип їх роботи, закони електротехніки, правила матриць, методи чотириполюсників, метод програмного моделювання, методи математичної статистики, розрахунки в системі Simulink та Mathcad.
EN: The dissertation investigates the increase of reliability of rail circuits by developing means of automated control of their parameters. The task of the work is to analyze the existing rail circuits at the race and the station in order to study their capabilities for additional control of parameters. Analysis of the factors influencing the operation of rail circuits, study of the operation of tonal rail circuits under the influence of reverse traction current and impulse noise. As well as the development of tools for automatic monitoring and diagnosing the condition of rail circuits at the race and station. The purpose of the study is to develop methods and tools to increase the reliability of rail circuits by developing means of automated control of their parameters. The object of research is to increase the reliability of rail circuits by developing means of automated control of their parameters. The subject of research - methods and means to improve the reliability of rail circuits by developing means of automated control of their parameters. Research methods - analysis of existing RK and the principle of their operation, laws of electrical engineering, matrix rules, methods of quadrupoles, method of software modeling, methods of mathematical statistics, calculations in the system Simulink and Mathcad.
Description
Keywords
рейкові кола, тональні рейкові кола, фазочутливі рейкові кола, автоматизовані підсистеми, завадостійкість, надійність рейкових кіл, rail circuits, tonal rail circuits, phase-sensitive rail circuits, automated subsystems, noise immunity, reliability of rail circuits, ВКР
Citation
Масленникова В. В. Підвищення надійності роботи рейкових кіл шляхом розробки засобів автоматизованого контролю їх параметрів : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / наук. керівник В. В. Маловічко ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 88 с.