До питання про методологію дослідження інноваційного розвитку відкритих соціально-економічних систем доби глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: : Мета. Метою статті є обґрунтування актуальності проблеми морального старіння та оновлення методологічних засад економічної науки. Методика. Проведені дослідження базуються на використанні діалектики, методології глобального еволюціонізму та економічної синергетики. Результати. Досліджено перспективи розвитку методології дослідження відкритих соціально-економічних систем доби глобалізації, пов’язані із її збагаченням елементами глобального еволюціонізму та синергетики. Новизна. Доведено, що із використанням еволюційної методології відкриваються перспективи дослідження інновацій як носіїв та каталізаторів спрямованої якісної мінливості економічної системи, як інструментів підвищення її відтворювального потенціалу та універсального засобу переходу через наявні межі можливого. Практична значимість. Отримані результати сприятимуть удосконаленню та осучасненню методологічного базису теорій розвитку економічних систем різного рівня агрегації.
ENG: Purpose. The purpose of the article is to substantiate the relevance of the problem of moral aging and update the methodological foundations of economic science. Methodology. The conducted research is based on the use of dialectics, the methodology of global evolutionism and economic synergy. Findings.The prospects for the development of the methodology for the study of open socio-economic systems in the era of globalization, related to its enrichment with elements of global evolutionism and synergy, have been studied. Originality. It has been proven that the use of evolutionary methodology opens up the prospects of researching innovations as carriers and catalysts of directed qualitative variability of the economic system, as tools for increasing its reproductive potential and as a universal means of crossing the existing limits of what is possible. Practical value. The obtained results will contribute to the development of the methodological basis of the theory of the development of economic systems of different levels of aggregation. Кey words: economic system, research methodology, global evolutionism, synergetics, evolution, self-organization, innovations.
Description
О. Завгородня: ORCID 0000-0002-6546-1356
Keywords
економічна система, методологія досліджень, глобальний еволюціонізм, синергетика, еволюція, самоорганізація, інновації, economic system, research methodology, global evolutionism, synergetics, evolution, self-organization, innovations, КМЕіСГД
Citation
Завгородня О. О., Жмуренко В. Г. До питання про методологію дослідження інноваційного розвитку відкритих соціально-економічних систем доби глобалізації. Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. інтернет-конф. (м. Дніпро, 1–2 березня 2023 р.). Дніпро, 2023. C. 105–109.