Обґрунтування альтернативної лінії Дніпровського метрополітену з проектом будівництва підводної частини. Аналіз транспортної проблеми та спорудження станцій метрополітену

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: В магістерській роботі виконано аналіз транспортної проблеми м. Дніпра та станцій метрополітену глибокого закладення. Виконаний чисельний аналіз напружено-деформованого стану станцій метрополітену глибокого закладення пілонного та колонного типу. Розроблена технологія БВР проходки станційних тунелів. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях при спорудженні станції метрополітену БВР. Мета дослідження полягає в отриманні параметрів напружено-деформованого стану станцій метрополітену пілонного та колонного типу глибокого закладення та обґрунтуванні спорудження станції метрополітену пілонного типу для альтернативної лінії Дніпровського метрополітену. Об’єкт дослідження – станції метрополітену пілонного та колонного типу глибокого закладення. Предмет дослідження – напружено-деформований стан станцій метрополітену пілонного та колонного типу глибокого закладення. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
ENG: In the master's thesis the analysis of the transport problem of the city of Dnipro and deep underground metro stations is performed. Numerical analysis of the stress-strain state of pylon and column-type metro stations of deep contour interval is performed. The technology of DB of tunneling of station tunnels is developed. The basics of labor protection and safety in emergency situations during the construction of the DB metro station have been developed. The purpose of the study is to obtain the parameters of the stress-strain state of the metro stations of the pylon and column type of deep contour interval and substantiation of the construction of the metro station of the pylon type for the alternative line of the Dnieper metro. The object of research is metro stations of pylon and column type of deep embankment. The subject of research is the stress-strain state of metro stations of pylon and column type of deep contour interval. The research method is the finite element method.
Description
М. Гузиєнко: ORCID 0000-0001-6378-9166
Keywords
метрополітен, пілонна станція метрополітену, колонна станція метрополітену, глибоке закладення, чисельний аналіз, метод скінченних елементів, буровибухові роботи, охорона праці, metro, pylon metro station, column metro station, deep contour interval, numerical analysis, finite element method, blasting, labor protection, ВКР, КМТ
Citation
Гузиєнко М. В. Обґрунтування альтернативної лінії Дніпровського метрополітену з проектом будівництва підводної частини. Аналіз транспортної проблеми та спорудження станцій метрополітену : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник О. Л. Тютькін ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 103 с.