Підвищення ефективності роботи сортувальної станції О

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: У дипломній роботі наведена техніко-експлуатаційна характеристика станції О та визначені розрахункові обсяги її роботи. Виконана перевірка роботоспроможності сортувальної гірки станції та відповідність її колійного розвитку розрахунковим обсягам роботи. Розроблено технологію роботи станції О; при цьому виконано технічне нормування тривалості основних операцій технологічного процесу. У якості спеціальної деталі проекту виконано дослідження щодо визначення раціональних техніко-технологічних параметрів підсистеми розформування сортувальної станції. При цьому показники функціонування станції у різних умовах експлуатації розраховано аналітичними методами теорії масового обслуговування. Виконано економічне обґрунтування та вибір раціональних техніко-технологічних параметрів станції. На основі удосконаленої технології роботи з вантажними поїздами побудовано добовий план-графік роботи станції О та розраховані його показники. Аналіз графіку показав ефективність удосконаленої технології роботи станції та відповідність існуючого технічного оснащення станції розрахунковим обсягам роботи.
EN: The thesis presents the technical and operational characteristics of the station O and determined the estimated volume of its work. The serviceability of the sorting slide of the station was checked and its track development corresponded to the estimated volumes of work. The technology of station O operation is developed; the technical rationing of the duration of the main operations of the technological process was performed. As a special part of the project, a study was performed to determine the rational technical and technological parameters of the dismantling subsystem of the sorting station. The performance of the station in different operating conditions is calculated by analytical methods of queuing theory. The economic substantiation and the choice of rational technical and technological parameters of the station are performed. On the basis of the improved technology of work with freight trains the daily plan-schedule of work of station O is constructed and its indicators are calculated. The analysis of the schedule showed the effectiveness of the improved technology of the station and the compliance of the existing technical equipment of the station with the estimated workload.
Description
Keywords
сортувальна станція, сортувальна гірка, показники функціонування станції, теорія масового обслуговування, вибір раціональних техніко-технологічних параметрів станції, добовий план-графік роботи станції, sorting station, sorting slide, station functioning indicators, queuing theory, choice of rational technical and technological parameters of the station, daily schedule of the station, ВКР
Citation
Калакура І. В. Підвищення ефективності роботи сортувальної станції О : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 275 – транспортні технології / наук. керівник О. А. Назаров ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 131 с.