“I Light my Candle from Yours…”: Anthropological Aspects of Modern Library Services for Scientists

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
ENG: Introduction. Integration of knowledge and communications, the movement for open access to knowledge lead to the emergence of factors that update the philosophy of functioning and development of university libraries. There is a need to comprehend the ongoing innovations in the activities of university libraries in the world. Purpose. The study assumes understanding of the substantial changes in the library services for scientists related to Open Access and the new role of university libraries – a partner in the production, preservation and spread of knowledge. Methodology. On the basis of empirical and theoretical methods, the features of modern university libraries are considered. They include shift of the priority vector towards the services for an authorscientist and support of the philosophy of open access to knowledge. The study identifies and analyzes the anthropological aspects of communicative and informational awareness of reality by university researchers and librarians. The realities of modern services for scientists of Ukraine are examined based on the experience of the Scientific and Technical Library of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan. The observations and surveys of scientists, librarians, publishers of scientific periodicals allow analyzing the anthropological aspects concerning new digital library services. The aspects affect: 1) relationship between communicants; 2) explanations of why it is the authors-researchers who have been at the center of the attention of libraries, why they are provided with exactly these services and exactly in this way; 3) levels of impact of new services on both scientists and librarians. Originality. It is established that in the process of communicative and informational awareness of reality, there are changes in the dimension of scientists and university librarians, namely, the ways of their behaviour and the communicative features associated with the development of Open Access and the new role of university libraries as partners in the production, preservation and spread of knowledge. Conclusions. The leading role of university libraries in the implementation of digital initiatives of scientific communication, based on free access to knowledge, leads to changes: 1) in the dimension of scientists and librarians, namely, the ways of their behavior and communicative features; 2) in the emotional, psychological, physical states of librarians as intermediaries between two conflicting requirements – ensuring stability in the activities of the library and the need for changes in the services it provides.
UKR: Актуальність. Інтеграція знань і комунікацій, рух за відкритий доступ до знань призводять до появи чинників, що оновлюють філософію функціонування та розвитку бібліотек університетів. Виникає потреба осмислення новацій, що відбуваються в діяльності університетських бібліотек світу. Мета. Дослідження передбачає осмислення змістовних змін в бібліотечному обслуговуванні вчених, пов'язаних із Відкритим доступом і новою роллю університетських бібліотек – партнера у виробництві, збереженні та поширенні знань. Методологія. На основі емпіричних і теоретичних методів розглядаються особливості сучасних університетських бібліотек – зміщення вектора пріоритетної уваги в напрямку послуг автору-вченому та підтримка філософії відкритого доступу до знань. Виявляються та аналізуються антропологічні аспекти комунікативно-інформаційного усвідомлення реальності університетськими дослідниками і бібліотекарями. Реалії сучасних сервісів для вчених України розглядаються на досвіді науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. На основі спостережень та опитувань вчених, бібліотекарів, видавців наукової періодики аналізуються антропологічні аспекти, що стосуються нових цифрових сервісів бібліотек. Аспекти торкаються: 1) взаємин між комунікантами; 2) пояснень, чому саме автори-дослідники опинилися в центрі уваги бібліотек, чому їм надаються саме такі сервіси і саме таким чином; 3) рівнів впливу нових послуг як на вчених, так і на бібліотекарів. Наукова новизна. Встановлено, що в процесі комунікативно-інформаційного усвідомлення реальності відбуваються зміни в розмірності вчених та університетських бібліотекарів, а саме – способах їх поведінки і комунікативних особливостях, пов'язаних із розвитком Відкритого доступу та новою роллю університетських бібліотек як партнерів у виробництві, збереженні та поширенні знань. Висновки. Провідна роль університетських бібліотек в реалізації цифрових ініціатив наукової комунікації, заснованих на вільному доступі до знань, призводить до змін: 1) в розмірності вчених і бібліотекарів, а саме – способах їх поведінки та комунікативних особливостях; 2) в емоційному, психологічному, фізичному станах бібліотекарів як посередників між двома конфліктуючими вимогами – забезпечення стабільності в діяльності бібліотеки та необхідності змін в наданих нею послугах.
RUS: Актуальность. Интеграция знаний и коммуникаций, движение за открытый доступ к знаниям приводят к появлению факторов, обновляющих философию функционирования и развития библиотек университетов. Возникает потребность осмысления происходящих новаций в деятельности университетских библиотек мира. Цель. Исследование предполагает осмысление содержательных изменений в библиотечном обслуживании ученых, связанных с Открытым доступом и новой ролью университетских библиотек – партнера в производстве, сохранении и распространении знаний. Методология. На основе эмпирических и теоретических методов рассматриваются особенности современных университетских библиотек – смещение вектора приоритетного внимания в направлении услуг автору-ученому и поддержка философии открытого доступа к знаниям. Выявляются и анализируются антропологические аспекты коммуникативно-информационного осознания реальности университетскими исследователями и библиотекарями. Реалии современных сервисов для ученых Украины рассматриваются на опыте научно-технической библиотеки Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. На основе наблюдений и опросов ученых, библиотекарей, издателей научной периодики анализируются антропологические аспекты, касающиеся новых цифровых сервисов библиотек. Аспекты затрагивают: 1) взаимоотношения между коммуникантами; 2) пояснения, почему именно авторы-исследователи оказались в центре внимания библиотек, почему им предоставляются именно такие сервисы и именно таким образом; 3) уровни воздействия новых услуг как на ученых, так и на библиотекарей. Научная новизна. Установлено, что в процессе коммуникативно-информационного осознания реальности происходят изменения в размерности ученых и университетских библиотекарей, а именно – способах их поведения и коммуникативных особенностях, связанных c развитием Открытым доступом и новой ролью университетских библиотек как партнеров в производстве, сохранении и распространении знаний. Выводы. Ведущая роль университетских библиотек в реализации цифровых инициатив научной коммуникации, основанных на свободном доступе к знаниям, приводит к изменениям: 1) в размерности ученых и библиотекарей, а именно – способах их поведения и коммуникативных особенностях; 2) в эмоциональном, психологическом, физическом состояниях библиотекарей как посредников между двумя конфликтующими требованиями – обеспечения стабильности в деятельности библиотеки и необходимости изменений в предоставляемых ею услугах.
Description
T. Kolesnykova: ORCID 0000-0002-4603-4375
Keywords
university library, librarians, open access, services for scientists, library philosophy, scientific com-munication, library support of scientific research, anthropological aspects, університетська бібліотека, бібліотекарі, Відкритий доступ, послуги для вчених, бібліотечна філософія, наукова комунікація, бібліотечна підтримка наукових досліджень, антропологічні аспекти, университетская библиотека, библиотекари, Открытый доступ, услуги для ученых, библиотечная философия, научная коммуникация, библиотечная поддержка научных исследований, антропологические аспекты, НТБ
Citation
Kolesnykova, T. O. “I Light my Candle from Yours…”: Anthropological Aspects of Modern Library Services for Scientists / T. O. Kolesnykova // Anthropological Measurements of Philosophical Research. – 2017. – Iss. 11. – Pp. 49–62. – DOI: 10.15802/ampr.v0i11.105478.