Удосконалення технології роботи вантажної станції Б у зв'язку з примиканням нової під'їзної колії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 110 сторінках, містить 2 ілюстрації, 14 таблиць та 68 використані джерела. В дипломній роботі виконано удосконалення технології роботи вантажної станції при взаємодії з під’їзними коліями. З цією метою було розглянуто технічне оснащення станції Б, визначено обсяги її роботи, розраховано норми часу на виконання технологічних операцій та кількість навантажувально-розвантажувальних пристроїв та визначено завантаження основних пристроїв та елементів станції; розглянуті питання екології та безпеки праці. Також в дипломній роботі виконано розрахунок оптимальної кількості подач і навантажувально-розвантажувальних пристроїв для підприємства з виробництва меблів та визначено витрати, що пов’язані з обслуговуванням під’їзної колії меблевої фабрики при прийнятому варіанті обслуговування. Об’єкт дослідження – вантажна станція з під’їзними коліями. Предмет дослідження – технологія роботи вантажної станції при взаємодії з під’їзними коліями. Метод дослідження – аналітичний, графічний.
ENG: The master's thesis is 110 pages long, contains 2 illustrations, 14 tables and 68 sources used. In the thesis the improvement of the technology of operation of the cargo station at interaction with access tracks is executed. For this purpose, the technical equipment of station В was considered, the scope of its work was determined, the time norms for performing technological operations and the number of loading and unloading devices were calculated, and the loading of the main devices and elements of the station was determined; issues of ecology and labor safety are considered. Also in the thesis, the calculation of the optimal number of feeds and loading and unloading devices for the furniture manufacturing company and the costs associated with the maintenance of the access track of the furniture mill in the accepted service option. The object of research is a freight station with access tracks. The subject of research is the technology of operation of the freight station when interacting with access tracks. The research method is analytical, graphic.
Description
Keywords
вантажна станція, технічне оснащення, технологічний процес, удосконалення, екологія, безпека праці freight station, technical equipment, technological process, improvement, ecology, labor safety, ВКР, КТВ
Citation
Свірський А. А. Удосконалення технології роботи вантажної станції Б у зв'язку з примиканням нової під'їзної колії : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 275 – транспортні технології (за видами) / наук. керівник А. В. Кудряшов ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 110 с.