Дослідження ефективності управління оборотними активами компанії на основі оцінки стратегії, що застосовується

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Primedia eLaunch, Boston, USA
Abstract
UKR: В розділі монографії акцентовано, що збалансоване управління формуванням ресурсів підприємства та джерелами їх фінансування є основою для фінансового сталого розвитку підприємства. Обґрунтовано, що для ефективного розвитку виробництва, отримання максимального прибутку і підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно вдосконалювати перш за все систему фінансового планування та управління його активами та джерелами їх фінансування. Розглянуто визначення поняття в нормативних та наукових публікаціях, а також відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Узагальнено методичні підходи до визначення сутності поняття «управління оборотними активами підприємства» з відповідним групуванням за авторами. Обґрунтовані складові стратегії управління активами. Проведена систематизація показників для оцінки ефективності використання активів підприємства, розраховано інтегральний показник оцінки ефективності управління необоротними активами та інтегральний показник оцінки ефективності оборотними активами. На основі проведеного аналізу стратегій фінансування оборотних активів та розрахунку показників ефективності управління активами конкретної компанії зроблено висновок, що компанії необхідно переглянути стратегію управління її активами та розробити заходи, направлені на зростання прибутку, фінансової стійкості підприємства та оптимізацію фінансування його активів.
ENG: This chapter of the monograph emphasizes that balanced management of the formation of enterprise resources and sources of their financing is the basis for the financially sustainable development of an enterprise. It is substantiated that for the effective development of production, maximization of profit and increase of competitiveness of an enterprise, it is necessary to improve, first of all, the system of financial planning and management of its assets and sources of their financing. The author considers the definition of the concept in regulatory and scientific publications, as well as in accordance with international financial reporting standards (IFRS). Methodical approaches to defining the essence of the concept of "management of current assets of an enterprise" are generalized with the corresponding grouping by authors. The components of the asset management strategy are substantiated. The indicators for assessing the efficiency of use of enterprise assets are systematized, an integral indicator for assessing the efficiency of management of non-current assets and an integral indicator for assessing the efficiency of current assets are calculated. Based on the analysis of strategies for financing current assets and calculation of indicators of efficiency of asset management of a particular company, it is concluded that the company needs to revise the strategy of its asset management and develop measures aimed at increasing profits, financial stability of the enterprise and optimizing the financing of its assets.
Description
І. Аберніхіна: ORCID 0000-0003-0692-1276
Keywords
оборотні активи, фінансове планування, стратегія управління, оцінка ефективності управління, інтегральний показник ефективності управління, current assets, financial planning, management strategy, assessment of management efficiency, integral indicator of management efficiency, КУФОАМБ
Citation
Аберніхіна І. Г. Дослідження ефективності управління оборотними активами компанії на основі оцінки стратегії, що застосовується. Theoretical Foundations in Economics and Management : collective monograph. Boston : Primedia eLaunch, 2022. Pt. 4.1. P. 151–179. ISBN 979-8-88722-618-7.