Anglosphere in Linguocultural Concepts: the United Kingdom and the United States of America

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ФОП Касян-Шаїнський, Дніпро
Abstract
UK: Навчальний посібник містить узагальнений лекційний матеріал та практичні завдання, що охоплюють широкий спектр лінгвокраїнознавчих та етнолінгвістичних питань. Особлива увага приділяється принципам міжкультурної комунікації та ролі перекладацької діяльності у сучасному глобалізованому світі, взаємозв’язку функціонування англійської мови й історичного, політичного, економічного, соціокультурного розвитку Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки як одних із найбільших і найвпливовіших конгломератів англосфери. Теоретичний матеріал і різноманітні вправи спрямовані насамперед на формування міжкультурної та лінгвоетнічної комунікативної компетенції студентів-філологів. Виклад окремих тем доповнено мультимедійними матеріалами та завданнями до них. До навчального посібника відібрано автентичні тексти лінгвокраїнознавчого змісту, які можуть бути використані, з одного боку, як джерело фактологічного матеріалу, а з іншого – для вдосконалення навичок перекладацької діяльності. Глосарій спеціальних термінів і понять покликаний забезпечити адекватне розуміння лінгвоспецифічних характеристик англомовних країн і лінгвокраїнознавчої концепції комунікації. Навчальний посібник призначений для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти.
RU: Учебное пособие содержит обобщённый лекционный материал и практические задания, охватывающие широкий спектр лингвострановедческих и этнолингвистических вопросов. Особое внимание уделяется принципам межкультурной коммуникации и роли переводческой деятельности в современном глобализированном мире, взаимосвязи функционирования английского языка и исторического, политического, экономического, социокультурного развития Соединённого Королевства и Соединённых Штатов Америки как одних из крупнейших и самых влиятельных конгломератов англосферы. Теоретический материал и разнообразные упражнения направлены прежде всего на формирование межкультурной и лингвоэтнической коммуникативной компетенции студентов-филологов. Изложение отдельных тем дополнено мультимедийными материалами и заданиями к ним. К учебному пособию отобраны аутентичные тексты лингвострановедческого содержания, которые могут быть использованы, с одной стороны, как источник фактологического материала, а с другой – для совершенствования навыков переводческой деятельности. Глоссарий специальных терминов и понятий призван обеспечить адекватное понимание лингвоспецифичних характеристик англоязычных стран и лингвострановедческой концепции коммуникации. Учебное пособие предназначено для студентов филологических специальностей высших учебных заведений.
Description
A. Bezrukov: ORCID 0000-0001-5084-6969
Keywords
textbook, Linguistics, United Kingdom, United States, навчальний посібник, лінгвокраїнознавство, Сполучене Королівство, Сполучені Штати Америки, учебное пособие, лингвострановедение, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, КФП
Citation
Bezrukov A. V. Anglosphere in Linguocultural Concepts: the United Kingdom and the United States of America : навч. посіб. для студентів філол. спец. ЗВО. Дніпро : ФОП Касян-Шаїнський, 2021. 137 с. Book chapter.