Адаптація бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського до реалій цифрового простору

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Стаття відображає інноваційні форми діяльності бібліотеки, питання розвитку бібліотеки вищого навчального закладу в цифровому медіапросторі. Акцентовано увагу на досвіді роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
RU: Статья отражает инновационные формы деятельности библиотеки, вопросы развития библиотеки высшего ученого заведения в цифровом медиапространстве. Акцентировано внимание на опыте работы библиотеки Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского.
EN: The article reflects the innovative form of libraries, the development of the university libraries in the digital media space. The attention is focused on the experience of library in Vinnytsia State Pedagogical University.
Description
Білоус, В. С. Адаптація бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського до реалій цифрового простору [Електронний ресурс] / В. С. Білоус // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1—2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4264994.
Keywords
інновації у бібліотеці, електронні ресурси, електронна бібліотека, інформаційні комунікації, соціальні мережі, цифровий простір, бібліотека Вінницького педуніверситету, инновации в библиотеке, электронные ресурсы, электронная библиотека, информационные коммуникации, социальные сети, цифровое пространство, библиотека Винницкого педуниверситета, innovation in the library, electronic resources, electronic library, information communication, social networking, digital space, library of Vinnitsa Pedagogical University
Citation