Інноваційні пріоритети, конкурентний контекст та комплаєнс-принципи управління проєктами з розвитку зовнішньоекономічної діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС
Abstract
UKR: Мета. Метою статті є дослідити особливості управління проєктами з розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальної конкуренції. Методика. Проведені дослідження базуються на використанні методів системного-структурного, причинно-наслідкового, функціонального та порівняльного аналізу. Результати. Обґрунтовано, що в умовах глобальної конкуренції загострення потреб розвитку примушує економічних акторів швидше реагувати на зовнішні виклики та кон’юнктурні коливання, убезпечувати себе та власні активи від морального старіння, протидіяти стрімкому вичерпанню джерел монопольної та диференційної ренти, шукати нетрадиційно-інноваційні варіанти подолання ресурсних обмежень та різноманітних обмежень ринкових ніш, й мінімізувати супутні комплаєнс-ризики. Новизна. Запропоновано авторський погляд на управління інноваційним розвитком як на процес конструювання майбутнього шляхом цілеспрямованої інноваційної самомінливості, що спрямований на підвищення та вибіркове (селективне) удосконалення власного економічного потенціалу заради започаткування та посилення конкурентних переваг, збільшення шансів на виживання у агресивному конкурентному середовищі, де точиться не тільки боротьба за споживача із внутрішніми та зовнішніми суперниками-імпортерами, а й за ресурсні ніші. Акцентовано увагу на принципах ефективного управління інноваційним розвитком підприємств – суб’єктів зовнішньої торгівлі. Практична значимість. Врахування результатів дослідження сприятиме удосконаленню теоретико-методологічних засад управління проєктами з розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
ENG: Purpose. The purpose of the article is to investigate the peculiarities of project management for the development of foreign economic activity in conditions of global competition. Methodology. The conducted research is based on the use of methods of system-structural, cause-and-effect, functional and comparative analysis. Findings. It is substantiated that in the conditions of global competition, the aggravation of development needs forces economic actors to respond more quickly to external challenges and economic fluctuations, to protect themselves and their own assets from moral obsolescence, to counteract the rapid depletion of sources of monopoly and differential rent, to look for non-traditional and innovative options for overcoming resource limitations and various limitations of market niches, and minimize the associated compliance risks. Originality. The author's view on the management of innovative development as a process of designing the future through purposeful innovative self-change, aimed at increasing and selective improvement of one's own economic potential for the purpose of initiating and strengthening competitive advantages, increasing the chances of survival in an aggressive competitive environment, where not only struggle for the consumer with internal and external rivals-importers, as well as for resource niches. Attention is focused on the principles of effective management of innovative development of enterprises - subjects of foreign trade. Practical value. Taking into account the results of the study will contribute to the improvement of the theoretical and methodological principles of project management for the development of foreign economic activities of enterprises.
Description
В. Білоцерківець: ORCID 0000-0002-6740-4611; О. Завгородня: ORCID 0000-0002-6546-1356
Keywords
зовнішньоекономічна діяльність, копмлаєнс-ризики, управління змінами, інноваційні драйвери, міжнародна конкуренція, КМЕіСГД, foreign economic activity, compliance risks, change management, innovation drivers, international competition
Citation
Білоцерківець В. В., Завгородня О. З., Завгородній К. О. Інноваційні пріоритети, конкурентний контекст та комплаєнс-принципи управління проєктами з розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ-Дніпро, 23–24 березня, 2023 р.). Дніпро, 2023. C. 264–269. URL: https://nmetau.edu.ua/file/zbirnik__materialiv__konf_udunt_2023.pdf (дата звернення: 28.07.2023).