Розробка технології спорудження колонної станції метрополітену мілкого закладення (умови Київського метрополітену)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 45 сторінках, містить 17 ілюстрацій, 4 таблиці та 17 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано аналіз інженерно-геологічних умов будівництва (умови Київського метрополітену). Проведене варіантне проєктування станційної конструкції та виконане техніко-економічне порівняння. Проведений статичний розрахунок методом скінченних елементів. Обґрунтовано параметри міцності станційної конструкції. Розроблені основи технології спорудження колонної станції мілкого закладення. Розроблені положення технології розробки ґрунту, зведення станційної конструкції та гідроізоляційних робіт. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – розробка технології спорудження колонної станції метрополітену мілкого закладення. Об’єкт розробки – колонна станція метрополітену мілкого закладення. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
ENG: The bachelor's thesis consist of 45 pages, contains 17 illustrations, 4 tables and 17 sources. In the bachelor's thesis the analysis of the engineering and geological conditions of construction (conditions of the Kyiv metro) was performed. Variant design of the station structure was carried out and a technical and economic comparison was carried out. The static calculation was carried out using the finite element method. The strength parameters of the station structure are substantiated. The basics of the technology for the construction of a shallow column metro station have been developed. The provisions of the soil development technology, construction of the station structure and waterproofing works have been developed. Basics of labor protection and safety in emergency situations have been developed. The purpose of the work is to develop a construction technology for the shallow column metro station (conditions of the Kyiv metro). The object of development is a shallow column metro station. The research method is the finite element method.
Description
Keywords
метрополітен, колонна станція, мілке закладення, статичний розрахунок, метод скінченних елементів, проєкт спорудження, охорона праці, metro, column station, shallow foundation, static calculation, finite element method, construction project, labor protection, ВКР, КТІ
Citation
Смага Є. В. Розробка технології спорудження колонної станції метрополітену мілкого закладення (умови Київського метрополітену) : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник О. Л. Тютькін ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 45 с.