Дослідження електромагнітної сумісності систем залізничної автоматики і тягового електропостачання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Задачею даної магістерської роботи була розробка математичної моделі системи тягового електропостачання ділянок з великою пропускною спроможністю. В першому розділу був проведений аналіз видів завад в рейкових колах та виявлені найбільш шкідливі з них. Вивчено вплив тягової мережі на роботу систем автоматики. В другому розділі проведений аналіз існуючих сучасних математичних моделей, та методів оцінки впливу тягової мережі на системи залізничної автоматики. Він показав, що зараз існує деяка кількість математичних моделей, але більшість з них не враховують або спрощують деякі параметри рельсових кіл та схеми заміщення електричних тягових мереж. Була розроблена математична модель, яка враховує більше число чинників, що впливають на розподіл гармонік струму і напруги в них. У третьому розділі на підставі експериментальних даних, які були одержані при дослідженні перегону Дніпропетровськ – Нижньодніпровськ-Вузол, зафіксований спектр частот в рейкових колах, проведений аналіз отриманих даних, причин появи гармонік різної частоти. Четвертий розділ присвячений імовірнісній оцінці розподілу гармонік тягового струму, який показав що гармоніки розподіляються по нормальному закону. П’ятий розділ призначено аналізу параметрів якості електричної енергії на тягових підстанціях.
EN: The task of this master's thesis was to develop a mathematical model of the traction power supply system of high-capacity areas. The first section analyzed the types of interference in rail circuits and identified the most harmful of them. The influence of the traction network on the operation of automation systems is studied. The second section analyzes the existing modern mathematical models and methods for assessing the impact of the traction network on railway automation systems. He showed that there are now a number of mathematical models, but most of them do not take into account or simplify some parameters of rail circuits and schemes for replacing electric traction networks. A mathematical model was developed that takes into account a larger number of factors influencing the distribution of current and voltage harmonics in them. In the third section, on the basis of experimental data obtained during the study of the Dnipropetrovsk - Nizhnedneprovsk-Vuzol section, the frequency spectrum in rail circuits is fixed, the analysis of the obtained data, the causes of harmonics of different frequencies is carried out. The fourth section is devoted to the probabilistic estimation of the distribution of traction current harmonics, which showed that harmonics are distributed according to the normal law. The fifth section is devoted to the analysis of electricity quality parameters at traction substations.
Description
Keywords
електромагнітна сумісність, якість електроенергії, математична модель, аналіз спектру тягового току, залізнична автоматика, electromagnetic compatibility, power quality, mathematical model, traction current spectrum analysis, railway automation, ВКР
Citation
Кузін М. М. Дослідження електромагнітної сумісності систем залізничної автоматики і тягового електропостачання : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – залізничний транспорт / наук. керівник Т. М. Сердюк ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 55с.