Розробка автоматизованої системи оцінки стану ізоляції ТЕД НБ-406

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: У дисертації досліджується розробка автоматизованої системи оцiнки стану iзоляцiї тягового електродвигуна НБ-406. Метою роботи є автоматизація процесу виміру зворотньої напруги при діагностиці корпусної ізоляції ТЕД. Мета дослідження - побудування математичних моделей процесу старіння ізоляції на основі динаміки зворотної напруги для забезпечення надійності роботи ТЕД та продовжити термін служби. Об'єкт дослідження - процес діагностики надійності ізоляції котушок збудження ТЕД із застосуванням методу неруйнуючого контролю. Предмет дослідження - визначення найбільш інформативних показників стану якості ізоляції. Методи дослiдження-обчислювальнi дослiдження базуються на застосуваннi основних положень теорiй: ймовiрностей, математичної статистики, надiйностi i вiдновлення, автоматичного регулювання, планування експериментiв, теоретичних основ електротехнiки,теорiї електричних машин. Методологія дослiдження, на теоретичному, i емпiричному рiвнях в роботi базується на системному пiдходi до дослiджуваних змiн надiйностi корпусної iзоляцiї ТЕД. Дослiдження проведенi в роботi дозволяють класифiкувати якiсть стану iзоляцiї, з метою прогнозування її ресурсу. Вибiр характеристик здiйснено на основi iнформацiї про зворотну напругу, що мається по результатом випробувань.
EN: In the dissertation the development of the automated system of an estimation of a condition of isolation of the traction electric motor NB-406 is investigated. The purpose of the work is to automate the process of measuring the reverse voltage in the diagnosis of TED insulation. The purpose of the study is to build mathematical models of the aging process of insulation based on the dynamics of the reverse voltage to ensure the reliability of TED and extend the service life. The object of research - the process of diagnosing the reliability of the insulation of the excitation coils of TED using the method of non-destructive testing. The subject of research is to determine the most informative indicators of the quality of insulation. Research methods-computational research are based on the application of the basic provisions of theories: probabilities, mathematical statistics, reliability and recovery, automatic control, planning of experiments, theoretical foundations of electrical engineering, theory of electric machines. The research methodology, at the theoretical and empirical levels, is based on a systematic approach to the studied changes in the reliability of TED housing insulation. The researches carried out in the work allow to classify the quality of the insulation state, in order to predict its resource. The choice of characteristics was made on the basis of information about the reverse voltage available from the test results.
Description
Keywords
системи залізничної автоматики, надійність елементів залiзничної автоматики, зворотна напруга, методи контролю iзоляцiї, railway automation systems, reliability of railway automation elements, reverse voltage, insulation control methods, ВКР
Citation
Хілько В. А. Розробка автоматизованої системи оцінки стану ізоляції ТЕД НБ-406 : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – залізничний транспорт / наук. керівник В. В. Лагута ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 88 с.