Проектування бази даних навчально-методичних видань кафедри ЕОМ за методом нормальних форм та її обробка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра: 50с., 40 рис., 3 додатки, 16 джерел. Об’єкт розробки – база даних навчально-методичних видань кафедри «Електронних обчислювальних машин». Мета кваліфікаційної роботи – проєктування бази даних навчально – методичних видань кафедри «Електронних обчислювальних машин» за методом нормальних форм та її обробка. Методи дослідження – проєктування бази даних за методом нормальних форм, створення бази даних з використанням MySQL Workbench та зрівняння можливостей MySQL Workbench з SQL Microsoft Access. Створено в MySQL Workbench спроєктовану за методом нормальних форм, базу навчально-методичних видань кафедри «Електронних обчислювальних машин» на основі даних репозиторію УДУНТ та даних викладацького складу кафедри «Електронних обчислювальних машин». Проведено зрівняння програм MySQL Workbench з Microsoft Access за наступними ознаками: загальні характеристики; зрівняння інтерфейсу; вартість. Виконано зрівняння можливостей MySQL Workbench з SQL Microsoft Access за напрямками досліджень: використання DML; організація різних підходів до зв’язування таблиць; об’єднання запитів. Рекомендовано створену базу даних навчально-методичних видань до використання адміністрацією кафедри «Електронних обчислювальних машин». Переведення лабораторних робіт з SQL Microsoft Access на MySQL Workbench не доцільно, але MySQL Workbench може бути рекомендований до використання здобувачів першого ступеня, спеціальності «Комп’ютерна інженерія» при виконанні самостійної роботи з дисципліни «Бази даних».
ENG: Explanatory note to The Bachelor's qualification work: 50s., 40 fig., 3 appendices, 16 sources. The object of development is a database of educational and methodological publications of the Department of "electronic computers". The purpose of the qualification work is to design a database of educational and methodological publications of the Department of "electronic computers" using the method of normal forms and its processing. Research methods – designing a database using the normal forms method, creating a database using MySQL Workbench, and equalizing the capabilities of MySQL Workbench with Microsoft Access SQL. Created in MySQL Workbench, a database of educational and methodical publications of the Department of "electronic computers" designed using the method of normal forms, based on data from the UDUNT repository and data from the teaching staff of the Department of "electronic computers". MySQL Workbench programs were compared with Microsoft Access Based on the following characteristics: general characteristics; interface equalization; cost. The capabilities of MySQL Workbench with Microsoft Access SQL were compared in the following research areas: using DML; organizing different approaches to linking tables; combining queries. It is recommended that the created database of educational and methodical publications be used by the administration of the Department of "electronic computers". It is not advisable to transfer laboratory work from Microsoft Access SQL to MySQL Workbench, but MySQL Workbench can be recommended for use by applicants for the first degree, specialty "computer engineering" when performing independent work in the discipline "databases".
Description
Keywords
база даних, навчально-методичні видання, нормальні форми, зв’язування таблиць, обєднання запитів, database, educational publications, normal forms, MySQL, Workbench, DML, table binding, query combining, КЕОМ
Citation
Чайка Р. Р. Проектування бази даних навчально-методичних видань кафедри ЕОМ за методом нормальних форм та її обробка : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 123 – Комп’ютерна інженерія / наук. керівник В. М. Пахомова. ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 50 с.