Розробка екологічно безпечної схеми відновлення відпрацьованих моторних олив

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Baltija Publishing, Riga
Abstract
UKR: Утворення відходів є важливою проблемою для залізничного транспорту України. Найпростіші методи, що застосовуються сьогодні для відновлення відпрацьованих олив на залізницях, не дають повного ефекту; тому більш раціонально використовувати новітні розробки, які швидко окупляться і дадуть значний екологічний та економічний ефект. Ми розробили та запропонували схему відновлення відпрацьованих олив. Розробляючи загальну схему відновлення експлуатаційних якостей відбракованих моторних олив, ми виходили з результатів проведених лабораторних випробувань різних методів очищення та оптимізованого варіанту обраної технології. Значна увага приділялася також еколого-токсикологічній стороні цього питання. Адже використані нафтопродукти - це токсичні відходи, які мають низький ступінь біодеструкції (10-30%). Токсичність нафтопродуктів визначається комбінацією вуглеводнів, що входять до їх складу. Слід зазначити, що основними сполуками, що утворюють негативний токсикологічний профіль оливних відходів (включаючи відпрацьовані оливи), є бенз(α)пірен, фурани, діоксини, поліхлоровані біфеніли та ін. Основна рекомендація міжнародного співтовариства щодо складу олив з цієї точки зору - відсутність у них важких металів та хлорвмісних сполук. Ось чому ми перевірили свіжі, відбраковані та відновлені за запропонованою схемою оливи на вміст бенз(α) пірену, важких металів та хлорид-іонів. Порівнюючи екологічні показники свіжих, відбракованих та відновлених олив, ми виявили, що хлорид-іони відсутні на всіх стадіях; також при роботі олив в них з'являється бенз(α)пірен, який повністю зникає після їх обробки за запропонованою схемою; значне зменшення кількості токсичних елементів після обробки олив згідно із запропонованими схемами підтверджує їх безпеку та екологічну безпеку схем. Таким чином, реалізація запропонованої схеми поверне цінну сировину (оливу) до технологічного циклу, створить майже безвідходне виробництво відновлених олив, а також сприятиме створенню безвідходного виробничо-територіального комплексу на основі лінійного підрозділу залізниці, що дасть можливість отримати значний економічний ефект.
ENG: Waste generation is a significant problem for Ukraine's rail transport. The simplest methods used today for the recovery of waste oils on the railways do not give a full effect; therefore, it is more rational to use the latest developments that will quickly pay off and give a significant ecological and economic effect. We have developed and proposed a scheme for the recovery of waste oils. When developing the general scheme for restoring the operational quality of the used engine oils, we proceeded from the results of the performed laboratory tests on different purification methods and an optimized variant of the chosen technology. Considerable attention was also paid to the ecologo-toxicological side of this issue. After all, used petroleum products are toxic waste, which have a low biodegradation degree (10-30%). The toxicity of petroleum products is determined by the combination of hydrocarbons that are part of their composition. It should be noted that the main compounds that form the negative toxicological profile of oily waste (including waste oils) are benz(α)pyrene, furans, dioxins, polychlorinated biphenyls, and others. The main recommendation of the international community for the composition of oils from this point of view is the absence of heavy metals and chlorinated compounds in them. That is why we checked the fresh, used and recovered oils according to the proposed scheme for the content of benz(α)pyrene, heavy metals and chloride ions. After comparing the environmental indicators of fresh, discarded and recovered oils we found that chloride ions are absent at all stages; also, when working with the oils of both brands there appears a benz(α)pyrene, which completely disappears from the oils after processing them according to the proposed schemes; a significant reduction in the amount of toxic elements after the treatment of oils according to the proposed schemes confirms the safety of recovered oils and the ecological compatibility of the schemes. Thus, the implementation of the proposed scheme will return valuable raw materials (oil) to the process cycle, will create almost non-waste production of recovered oils, as well as promote the creation of a non-waste production-territorial complex on the basis of the linear unit of the railway, which will give an opportunity to obtain significant economic effect.
Description
Ю. Зеленько: ORCID 0000-0001-5551-0305; М. Безовська: ORCID 0000-0001-9565-5293
Keywords
відпрацьовані оливи, токсичність, схема відновлення, екологічний ефект, waste oils, toxicity, scheme for the recovery, ecological effect, монографія, КХІЕ
Citation
Зеленько Ю. В., Безовська М. С. Розробка екологічно безпечної схеми відновлення відпрацьованих моторних олив. New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries : collective monograph. Riga, 2019. Pt. 3. С. 143–164. DOI: 10.30525/978-9934-588-15-0-55. Повний текст.