Діагностування стану ізоляції обмоток трансформаторів методом виміру зворотньої напруги

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 53 сторінках, містить 14 рисунків, 9 таблиць та 19 використані джерела. В магістерській роботі було розглянуто питання вдосконалення методів оцінки стану ізоляції силових трансформаторів. Проаналізовано чинники які впливають на стан ізоляції трансформатора. Визначено можливості оцінювання стану ізоляції трансформатору за допомогою аналізу трансформаторного масла та розглянуто можливості випробування електричної міцності ізоляції обмоток трансформаторів підвищеною напругою. Запропоновано та проаналізовано новий спосіб діагностування стану ізоляції обмоток трансформаторів методом виміру зворотної напруги, розкрито сутність даного методу та визначено процес контролю ізоляції. Приведено обґрунтування ефективності використання даних діагностичних методів та визначена ймовірна похибка результатів випробування. Вказано можливість підвищення ефективності методів оцінки стану ізоляції силових трансформаторів, за рахунок визначення зворотної напруги при при заданій зарядній напрузі, та розрахунку величини коефіцієнту нелінійності, який може вказувати на те, що тверда ізоляція трансформатору має дефектні ділянки. При виконанні роботи вперше розроблено спосіб визначення стану твердої ізоляції трансформатору за допомогою виміру зворотної напруги при при заданій зарядній напрузі, що дозволяє підвищити точність діагностування. Мета дослідження полягає в вирішенні підвищенні точності діагностування стану ізоляції обмоток трансформаторів. Об’єкт дослідження – ізоляція обмоток силових трансформаторів.
ENG: The master's thesis is performed on 53 pages, contains 14 figures, 9 tables and 19 sources used. In the master's work the question of improvement of methods of an estimation of a condition of isolation of power transformers was considered. Factors influencing the insulation state of the transformer are analyzed. Possibilities of estimating the state of transformer insulation by means of transformer oil analysis are determined and possibilities of testing the electrical strength of insulation of transformer windings by high voltage are considered. A new method of diagnosing the insulation condition of transformer windings by the method of reverse voltage measurement is proposed and analyzed, the essence of this method is revealed and the process of insulation control is determined. The substantiation of efficiency of use of the given diagnostic methods is resulted and the probable error of test results is defined. The possibility of increasing the efficiency of methods for assessing the insulation state of power transformers by determining the reverse voltage at a given charging voltage and calculating the value of the nonlinearity coefficient, which may indicate that the solid insulation of the transformer has defective areas. When performing the work for the first time developed a method for determining the state of solid insulation of the transformer by measuring the reverse voltage at a given charging voltage, which improves the accuracy of diagnosis. The purpose of the study is to solve the increased accuracy of diagnostics of the insulation state of transformer windings. The object of research is the insulation of the windings of power transformers.
Description
Keywords
діагностика, ізоляція, трансфо ймовірна похибка, зворотна напруга, коефіцієнт не лінійності, рматорне масло, diagnostics, isolation, reverse voltage, probable error, nonlinearity factor, transformer oil, ВКР, КІСЕ
Citation
Палюга Р. В. Діагностування стану ізоляції обмоток трансформаторів методом виміру зворотньої напруги : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник В. М. Ляшук ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 53 с.