Розробка мікроконтролерної системи «зворотного зв’язку» із студентами в лекційній аудиторії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 56 сторінках,містить 38 рисунків, 2 додатка та10 використаних джерел. В бакалаврській роботі був зроблений огляд існуючих систем і на основі огляду був обраний необхідний функціонал пульту для забезпечення зворотного зв’язку зі студентами в лекційній аудиторії. Представлена розробка варіантів узагальненої структури цілісної системи зворотного зв’язку та принципу її функціонування і описані певні характеристики. Подані схеми підключення клавіатури і дисплея пульта, базовий алгоритм роботи пристрою, опис структури пакетів які надходять до і виходять із пульту. Проведено тестування розробленого пульту і зроблено опис принципу роботи і впровадження пульту. Мета роботи – розробити пульт на мікроконтролерному управлінні, що забезпечить зворотній зв'язок зі студентами у лекційній аудиторії та стане основою (підсистемою) для побудови в майбутньому цілісної системи зворотного зв’язку. Об’єкт розробки – пульт на мікроконтролерному управлінні для забезпечення зворотного зв’язку зі студентами в лекційній аудиторії.
ENG: The bachelor's thesis consist of 56 pages, contains 38 illustrating, 2 appendices and 10 sources. In the bachelor's thesis, an overview of existing systems was made, and based on the review, the necessary functionality of the console was selected to provide feedback to students in the lecture hall. The development of variants of the generalized structure of the integral feedback system and the principle of its functioning is presented and certain characteristics are described. The schemes of connection of the keyboard and the display of the panel, the basic algorithm of work of the device, the description of structure of the packets arriving to and leaving the panel are given. The desing remote control was tested and the principle of operation and implementation of the remote control was described. The aim of the work is to desing a remote control on microcontroller control, which will provide feedback to students in the lecture hall and will be the basis (subsystem) for building a holistic feedback system in the future. The object of development is a remote control on microcontroller control to provide feedback to students in the lecture hall.
Description
Keywords
пульт зворотного зв’язку, мікроконтролерна система, feedback panel, microcontroller system, arduino, КЕОМ
Citation
Демидович В. М. Розробка мікроконтролерної системи «зворотного зв’язку» із студентами в лекційній аудиторії : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 123 — Комп’ютерна інженерія / наук. керівник П. В. Івін ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 56 с.