Evaluation of Longitudinal Loading of Tank Trains During Motion in Longitudinal Changes of Gradient

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
EN: Purpose. To research the tank train longitudinal loading during motion by track sections with changes of gradient. The trains of different length that consist of bogie tank wagons should be examined. Influence of cargo type on longitudinal loading of train during motion in concave section of track should be evaluated. Methodology. The level of the largest longitudinal forces was estimated by mathematical simulation. It was assumed that change of gradient is formed by two grades with baffle platforms, length 50 meters, so that the algebraic difference of limiting grades vary from 10 to 40 ‰, pitch 10 ‰. The initial speeds were 40, 60, 80, 100, 120 km/h. For evaluation of the longitudinal loading the regulating braking and motion «by coasting» was considered. For evaluation of buffing loads the entry to the concave gradient change of expanded train is considered, and in order to determine the quasi-static forces the compressed train is considered. Findings. As a result of calculations the dependencies of maximal longitudinal forces in the trains on the cargo type, the algebraic difference of the grades, the number of tank wagons, the initial speed, motion modes, and initial gaps condition in the train were obtained. Originality. The longitudinal loading of freight cars of different length formed by the similar bogie tank wagons with one locomotive was obtained. The locomotive is placed in the train head during motion in concave track sections with various algebraic difference of the grades «on coasting» and during the regulating braking mode. The obtained results can be used for parameters standardization of profile elevation of the track. Practical value. The obtained results show that during operation of tank trains on track sections of complex breakage the most dangerous is regulating braking of preliminary compressed trains during entering on concave parts of track. Level of the greatest buffing and quasi-static longitudinal forces is almost independent of cargo and slightly depends on the initial speed.
UK: Мета. Дослідити подовжню навантаженість наливних поїздів при русі по ділянках шляху ламаного профілю. Розглянути поїзди різної довжини, що складаються з чотиривісних цистерн. Оцінити вплив типу вантажу, що перевозиться, на подовжню навантаженість поїзду при його русі по увігнутій ділянці шляху. Методика. Рівень найбільших подовжніх зусиль оцінювався за допомогою математичного моделювання. Передбачалося, що перелом профілю утворений двома ухилами з розділювальним майданчиком довжиною 50 метрів таким чином, що алгебраїчна різниця керівних ухилів змінювалась від 10 до 40 ‰ з кроком 10 ‰. Початкові швидкості руху приймалися рівними 40, 60, 80, 100, 120 км/год. Для оцінки подовжньої навантаженості розглядалися регулювальні гальмування і рух «на вибіганні». Для оцінки ударних навантажень розглядався в’їзд на увігнуту ділянку розтягнутого однорідного поїзда, а для визначення квазістатичних сил – стислого. Результати. У результаті розрахунків були отримані залежності найбільших подовжніх сил в поїздах від типа вантажу, що перевозиться, алгебраїчної різниці ухилів, кількості вагонів-цистерн, початкової швидкості руху, режимів руху, початкового стану зазорів у поїзді. Наукова новизна. Досліджено подовжню навантаженість вантажних поїздів різної довжини, сформованих з однакових чотиривісних вагонів- цистерн з одним локомотивом, розташованим в голові при русі по увігнутим ділянках колії з різною алгебраїчною різницею похилів на «вибігу» і режимі регулювального гальмування. Отримані результати можуть бути використані при нормуванні параметрів поздовжнього профілю колії. Практична значимість. Отримані результати показують, що при необхідності водіння наливних поїздів по ділянках колії складного профілю найбільш небезпечним виявилось регулювальне гальмування попередньо стиснутих поїздів при в'їзді на ділянки увігнутого профілю. Рівень найбільших ударних і квазістатичних подовжніх сил практично не залежить від вантажу, що перевозиться, і трохи залежить від початкової швидкості руху.
RU: Цель. Исследовать продольную нагруженность наливных поездов при движении по участкам пути ломаного профиля. Рассмотреть поезда различной длины, состоящие из четырехосных цистерн. Оценить влияние типа перевозимого груза на продольную нагруженность поезда при движении поезда по вогнутому участку пути. Методика. Уровень наибольших продольных сил оценивался с помощью математического моделирования. Предполагалось, что перелом профиля образован двумя уклонами с разделительной площадкой длиною 50 метров таким образом, что алгебраическая разность руководящих уклонов варьировалась от 10 до 40 ‰ с шагом 10 ‰. Начальные скорости движения принимались равными 40, 60, 80, 100, 120 км/ч. Для оценки продольной нагруженности рассматривались регулировочные торможения и движения «на выбеге». Для оценки ударных нагрузок рассматривается въезд на вогнутый перелом растянутого однородного поезда, а для определения квазистатических сил – сжатого. Результаты. В результате расчетов были получены зависимости наибольших продольных сил в поездах от типа перевозимого груза, алгебраической разности уклонов, количества вагонов-цистерн, начальной скорости движения, режимов движения, начального состояния зазоров в поезде. Научная новизна. Исследована продольная нагруженность грузовых поездов разной длины, сформированных из одинаковых четырехосных вагонов-цистерн с одним локомотивом, расположенным в голове при движении по вогнутым участкам пути с различной алгебраической разностью уклонов на «выбеге» и режиме регулировочного торможения. Полученные результаты могут быть использованы при нормировании параметров продольного профиля пути. Практическая значимость. Полученные результаты показывают, что при необходимости вождения наливных поездов по участкам пути сложного профиля наиболее опасным оказалось регулировочное торможение предварительно сжатых поездов при въезде на участки вогнутого профиля. Уровень наибольших ударных и квазистатических продольных сил практически не зависит от перевозимого груза и незначительно зависит от начальной скорости движения.
Description
S. Myamlin: ORCID 0000-0002-7383-9304; Y. Romanyuk: ORCID 0000-0001-6405-2780
Keywords
longitudinal forces, mathematical simulation, changes of gradient, tank trains, поздовжні зусилля, математичне моделювання, переломи подовжнього профілю, наливні поїзди, продольные усилия, математическое моделирование, переломы продольного профиля, наливные поезда, КВВГ
Citation
Myamlin, S. V. Evaluation of Longitudinal Loading of Tank Trains During Motion in Longitudinal Changes of Gradient / S. V. Myamlin, Ya. N. Romanyuk // Наука та прогрес транспорту. – 2013. – № 3(45). – P. 125–134. – doi: 10.15802/stp2013/14757.