Open Textbooks: університетські бібліотеки і відкрита освіта (презентація)

No Thumbnail Available
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Нинішня модель видання підручників в усьому світі визнана нестійкою. Однією з головних причин цього (на фоні підвищення плати за навчання) є висока ціна на підручники, яка створює проблеми і для студентів, і для викладачів, і для бібліотек. Ця проблема може бути вирішена університетськими бібліотеками, які розвивають цифрове бібліотечне видавництво (digital library publishing – DLP) як новий сервіс на основі відкритого доступу до знань. Створити високоякісний цифровий контент, який відповідає вимогам установ для підтримки наукових досліджень, викладання і навчання, – важливе завдання для бібліотек. Надання безкоштовних відкритих підручників (Open Textbooks) дозволяє: 1) студентам економити їхні кошти; 2) поліпшити студентські інформаційні практики, особливо – для осіб із обмеженими можливостями; 3) економити кошти бібліотек та служб підтримки осіб із обмеженими можливостями; 4) сприяти забезпеченню високої якості викладання, відкритих ресурсів для викладачів; 5) отримати репутаційні вигоди для університету.
ENG: The current model of textbooks is recognized as unstable all over the world. One of the main reasons for this (against the background of higher tuition fees) is the high cost of textbooks, which creates problems for students, teachers, and libraries alike. This problem can be solved by university libraries that are developing digital library publishing (DLP) as a new service based on open access to knowledge. Creating high quality digital content that meets the requirements of institutions to support research, teaching and learning is an important task for libraries. Providing free textbooks (Open Textbooks) makes it possible to: 1) save money for students; 2) improve student information practices, especially for persons with disabilities; 3) save money for the libraries and support services for persons with disabilities; 4) promote high quality teaching and open resources for teachers; 5) obtain reputational benefits for the university.
RUS: Нынешняя модель издание учебников во всем мире признана неустойчивой. Одной из главных причин этого (на фоне повышения платы за обучение) является высокая цена на учебники, создающая проблемы и для студентов, и для преподавателей, и для библиотек. Эта проблема может быть решена университетскими библиотеками, которые развивают цифровое библиотечное издательство (digital library publishing - DLP) как новый сервис на основе открытого доступа к знаниям. Создать высококачественный цифровой контент, соответствующий требованиям учреждений для поддержки научных исследований, преподавания и обучения, – важная задача для библиотек. Предоставление бесплатных открытых учебников (Open Textbooks) позволяет: 1) студентам экономить их средства; 2) улучшить студенческие информационные практики, особенно – для лиц с ограниченными возможностями; 3) экономить средства библиотек и служб поддержки лиц с ограниченными возможностями; 4) способствовать обеспечению высокого качества преподавания, открытых ресурсов для преподавателей; 5) получить репутационные выгоды для университета.
Description
Т. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
Keywords
університетська бібліотека, відкриті підручники, цифрове бібліотечне видавництво, university library, open textbooks, digital library publishing, университетская библиотека, открытые учебники, цифровое библиотечное издательство, НТБ
Citation
Колесникова, Т. О. Open Textbooks: університетські бібліотеки і відкрита освіта : [презентація] / Т. О. Колесникова // University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 жовтня 2019 р. / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна [та ін.]. – Дніпро, 2019.