Підвищення надійності роботи електричних апаратів пасажирського електровозу постійного струму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська дипломна робота виконана на 81 сторінці, містить 28 ілюстрації, 6 таблиці та 15 джерел та 15 сторінок додатків. Загальна кількість 96 сторінок. Об’єктом досліджень є контактні електричні апарати. Предмет дослідження: забезпечення безпеки рухомого складу. Метою роботи є підвищення безпеки руху за рахунок винайдення достовірного методу оцінки працездатності електричних апаратів під час проведення приймально-здавальних випробувань. Галузь застосування – залізничний транспорт, підприємства по ремонту електричного рухомого складу, локомотивні депо. У дипломній бакалаврській роботі розглянуто технічні несправності роботи електричного обладнання електровозів, виконаний аналізу виходу з ладу електричних апаратів електровозів постійного струму, аналіз головних причин порушення працездатності, виникнення іскріння в контактах електричних апаратів, визначена роль електричного контакту в процесі комутації силового кола і характер дії різних чинників електромагнітної і механічної природи на стан роботи апаратів. Крім того, наведені вимоги до підвищення надійності електричної апаратури, розглянуто основні вимоги та забезпечення надійності контакторів, а також наведено вимоги до системи діагностування. З метою підвищення точності знаходження поломок, приведена розробка структурних логічних схем виявлення пошкоджень та ліквідації несправностей, наведена розробка діагностичних моделей щодо виявлення несправностей по колах силового струму і по електричних апаратах управління, запропоновано методи підвищення надійності роботи електровозів. Наприкінці роботи обґрунтована розробка методики випробування електричних апаратів, вибір параметрів діагностичного сигналу для оцінки міри іскріння зношування контактів електричних апаратів.
ENG: The bachelor's thesis is completed on 81 pages, contains 28 illustrations, 6 tables and 15 sources and 15 pages of appendices. A total of 96 pages. The object of research is contact electrical devices. Subject of research: ensuring the safety of rolling stock. The aim of the work is to increase traffic safety by inventing a reliable method of assessing the efficiency of electrical devices during the acceptance tests. Field of application - railway transport, enterprises for repair of electric rolling stock, locomotive depots. In the bachelor's thesis the technical malfunctions of electric equipment of electric locomotives are considered, the analysis of failure of electric devices of electric locomotives of direct current, the analysis of the main causes of malfunction, sparking in contacts of electric devices, the role of electric contact in switching of power circuit electromagnetic and mechanical nature on the state of operation of the devices. In addition, the requirements for improving the reliability of electrical equipment, the basic requirements and ensuring the reliability of contactors, as well as the requirements for the diagnostic system. In order to improve the accuracy of fault breakdown, the development of structural logic diagrams for damage detection and troubleshooting, development of diagnostic models for fault detection in power circuits and electrical control devices, methods for improving the reliability of electric locomotives. At the end of the work the development of the method of testing electrical devices, the choice of parameters of the diagnostic signal to assess the degree of sparking wear of the contacts of electrical devices is substantiated.
Description
Keywords
електровоз, електричний апарат, контактор, реле, контакт, знос, дуга, іскріння, струм, напруга, стенд, випробування, electric locomotive, electrical apparatus, contactor, relay, contact, wear, arc, sparking, current, voltage, stand, test, КЕРС, ВКР
Citation
Астахов М. О. Підвищення надійності роботи електричних апаратів пасажирського електровозу постійного струму : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавр : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник В. Є. Васильєв ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 96 с.