Інші праці КЕРС

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 69
 • Item
  Розробка алгоритму діагностування низьковольтних кіл живлення електровозів постійного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Олійник, Костянтин Вікторович
  UKR: Кваліфікаційна робота на здобуття першого освітнього рівня «бакалавр» складається з вступу, чотирьох основних розділів, виконаних на 81 сторінці, містить 25 ілюстрацій, 3 таблиці, переліку посилань, що складається з 10 найменувань і додатків на 9 сторінках. Загальний об’єм роботи 90 сторінок. Метою роботи є підвищення достовірності діагностування та прогнозування в процесі руху локомотива технічного стану його електрообладнання на основі оптимальної обробки інформації від бортових мікропроцесорних систем управління та діагностування. В даній роботі виконано: - розроблено математичну модель систем низьковольтного живлення електровозів; - розроблені алгоритми діагностування та прогнозування технічного стану систем низьковольтного живлення, які забезпечили підвищення достовірності оцінювання технічного стану електрообладнання електровоза. У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульована мета і основні завдання проекту. Перший розділ присвячений огляду систем діагностування магістральних електровозів як у країнах зарубіжжя так і в Україні. У другому розділі розглядаються принципи побудови діагностичної системи, прогнозування технічного стану електрообладнання електровоза, реалізація алгоритму дискретного фільтра Калмана-Бьюси. Третій розділ присвячений розробці алгоритмів діагностування. У четвертому розділі розглядаються питання визначення технічного стану акумуляторної батареї, реалізації бортового діагностування системи, дослідження розроблених алгоритмів на експериментальній моделі та розглянуто економічний ефект від впровадження алгоритму діагностування.
 • Item
  Підвищення енергоефективності залізничного кар’єрного транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Котляр, Євген Сергійович
  UKR: Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня освіти на тему «Підвищення енергоефективності залізничного кар’єрного транспорту» складається з вступу, трьох основних розділів, виконаних на 117 сторінках машинописного тексту, містить 24 ілюстрації, 38 таблиць, перелік посилань включає в себе 11 найменувань і додатку на 10 сторінках. Загальний об'єм роботи 127 сторінок. Об’єктом досліджень є зниження розходу енергоспоживання засобами тягового забезпечення в кар’єрах по видобутку корисних копалин (автомобільного, залізничного і конвеєрного транспорту). Метою роботи є розробка методики енергетичної оцінки енергоспоживання під час видобутку і транспортування гірничої маси з підприємств чорної металургії. Галузь застосування – залізничний транспорт, підприємства по видобутку корисних копалин. У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульовані мета і основні завдання роботи. Перший розділ присвячений аналізу гірничо-геологічних і гірничо-технічних умов розробки глибоких кар'єрів, розглянуто умови, особливості і техніко-економічні показники роботи різних видів транспорту глибоких кар'єрів, а також виконано аналіз енергоспоживання технологічними процесами на глибоких кар'єрах. У другому розділі розглянуто загальні принципи енергетичної оцінки технологічних процесів і транспортних систем глибоких кар'єрів, виконано дослідження енергетичної ефективності різних видів кар'єрного транспорту: автомобільного, дизель-тролейвозного транспорту, залізничного транспорту, а також конвеєрного і скіпового транспорту. В третьому розділі приведені основні напрямки зниження енергоспоживання технологічним кар'єрним транспортом, виконана оцінка енергоємності транспортних систем глибоких кар'єрів, запропоновані шляхи зниження розходу дизельного палива технологічним автотранспортом, а також шляхи економії і раціонального використання електричної енергії на залізничному і конвеєрному транспорті.
 • Item
  Підвищення показників якості струмознімання електровозів змінного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Міхальчук, Микола Миколайович
  UKR: Розрахунково-пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи на здобуття першого рівня вищої освіти (бакалавр) на тему «Підвищення показників якості струмознімання електровозів змінного струму» виконана в обсязі 78 аркушів машинописного тексту з застосуванням засобів ЕОМ, і містить 27 ілюстрацій, 9 таблиць, перелік посилань включає в себе 11 найменувань і додатків на 8 сторінках. Загальний об’єм роботи складає 85 сторінок. Об’єктом досліджень є підвищення надійності процесу струмознімання при високих швидкостях руху засобами тягового забезпечення. Метою роботи є розробка методики автоматичного регулювання сили контактного натиснення струмоприймача під час порушення процесу струмознімання. Галузь застосування – залізничний транспорт, підприємства по експлуатації швидкісного електричного рухомого транспорту. В роботі розглянуто важливість, та актуальність дослідження системи струмоприймач-контактна підвіска, проведений аналіз деяких вітчизняних та закордонних конструкцій струмоприймачів, та контактних підвісок для високих швидкостей руху. Проведено аналіз впливу аеродинамічної складової при високих швидкостях руху. Визначено основні параметри, які впливають на якість струмознімання, а також на надійність, та довговічність роботи всієї системи. Запропоновано використання пристрою дистанційного визначення дефектів контактної підвіски, і пристрою аварійного опускання струмоприймача за короткий проміжок часу, що є необхідним при високих швидкостях руху, та розраховані їх основні параметри конструкції. Наведено спосіб математичного моделювання для дослідження взаємодії системи струмоприймач-контактна підвіска. Для досягнення хорошої якості струмознімання при високих швидкостях руху електропоїзда, для нівелювання аеродинамічного впливу запропоновано використання аеродинамічного профілю в конструкції струмоприймача, що дозволить підтримувати контактне натиснення в заданих межах при високих швидкостях. Математично доведено доцільність такої конструкції струмоприймача.
 • Item
  Проект тягової передачі першого класу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мелковський, Владислав Дмитрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 49 сторінках, містить 9 ілюстрацій, 3 таблиці та 10 джерел. У дипломній роботі розглядаються вимоги та умови експлуатації тягового приводу першого класу. Проаналізовані типи компонувальних схем приводу першого класу, виходячи з чого прийнято до подальшого розрахунку двосторонню косозубу передачу. Для обраного типу передачі розраховані показники та розміри зубчастих коліс. Розраховано показники гумових пружних елементів для маятникового підвішування двигуна. Далі був проведений розрахунок динамічних показників тягового приводу для діапазону швидкостей від 0 до 110 км/год. За отриманими даними побудували амплітудо-частотну діаграму та графік залежності амплітуди значень сили інерції якоря та максимального тягового зусилля у зубчастому зчеплені від швидкості руху.
 • Item
  Підвищення надійності роботи електричних апаратів пасажирського електровозу постійного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Астахов, Микита Олегович
  UKR: Бакалаврська дипломна робота виконана на 81 сторінці, містить 28 ілюстрації, 6 таблиці та 15 джерел та 15 сторінок додатків. Загальна кількість 96 сторінок. Об’єктом досліджень є контактні електричні апарати. Предмет дослідження: забезпечення безпеки рухомого складу. Метою роботи є підвищення безпеки руху за рахунок винайдення достовірного методу оцінки працездатності електричних апаратів під час проведення приймально-здавальних випробувань. Галузь застосування – залізничний транспорт, підприємства по ремонту електричного рухомого складу, локомотивні депо. У дипломній бакалаврській роботі розглянуто технічні несправності роботи електричного обладнання електровозів, виконаний аналізу виходу з ладу електричних апаратів електровозів постійного струму, аналіз головних причин порушення працездатності, виникнення іскріння в контактах електричних апаратів, визначена роль електричного контакту в процесі комутації силового кола і характер дії різних чинників електромагнітної і механічної природи на стан роботи апаратів. Крім того, наведені вимоги до підвищення надійності електричної апаратури, розглянуто основні вимоги та забезпечення надійності контакторів, а також наведено вимоги до системи діагностування. З метою підвищення точності знаходження поломок, приведена розробка структурних логічних схем виявлення пошкоджень та ліквідації несправностей, наведена розробка діагностичних моделей щодо виявлення несправностей по колах силового струму і по електричних апаратах управління, запропоновано методи підвищення надійності роботи електровозів. Наприкінці роботи обґрунтована розробка методики випробування електричних апаратів, вибір параметрів діагностичного сигналу для оцінки міри іскріння зношування контактів електричних апаратів.
 • Item
  Розробка тягового широтне-імпульсного перетворювача електропоїзда постійного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Лебедєв, Владислав Сергійович
  UKR: Дипломна робота на здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» виконана на 69 сторінках, містить 25 ілюстрацій, 24 джерела. У роботі досліджується можливість розробки тягового статичного перетворювача з імпульсним регулюванням напруги для електропоїзда приміського сполучення, який обладнано тяговими двигунами постійного пульсуючого струму. Проведено аналіз всесвітнього досвіду розроблення та використання в експлуатації такого моторвагонного рухомого складу залізниць. На основі всесвітнього досвіду запропоновано свою власну розробку. Метою виконання роботи є розробка каскаду силових статичних перетворювачів для плавного живлення методами імпульсного регулювання напруги під час живлення від електричної мережі постійного струму номінальною напругою 3 кВ. Методи дослідження – аналіз літературних джерел, розрахунок та подальший аналіз типових схемних рішень імпульсних перетворювачів напруги.
 • Item
  Розробка випрямного перетворювача електропоїзда змінного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Гриньов, Сергій Павлович
  UKR: Дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему «Розробка випрямного перетворювача електропоїзда змінного струму» містить: 54 сторінок основного тексту, 3 таблиці, 14 рисунків, 18 літературних джерел, 1 додаток. У роботі досліджується можливість розробки випрямного перетворювача електропоїзда змінного струму, який обладнано двигуном 1ДТ-012. Проаналізовано силові схеми електропоїздів змінного струму, розглянуто загальні характеристики електропоїздів. Розглянуто структурну схему тягового перетворювача та загальні вимоги до тягових перетворювальних перетворювачів. Розраховано елементи випрямляча та проектні параметри трансформатора. Виконано тепловий розрахунок схеми випрямлення. Визначено граничний струм при різних швидкостях повітря охолодження та вибрано напівпровідникові елементи. Метою виконання роботи є розробка випрямного перетворювача електропоїзда змінного струму.
 • Item
  Розробка статичного перетворювача власних потреб секції електропоїзда постійного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Воронкін, Едуард Ігорович
  UKR: Дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему «Розробка статичного перетворювача власних потреб секції електропоїзда постійного струму» містить: 44 сторінок основного тексту, 1 таблицю, 21 рисунок, 20 літературних джерел, 1 додаток. У роботі досліджується можливість розробки статичного перетворювача електропоїзда постійного струму по аналогу електропоїздів ЭР2 та ЭР2Р. Розглянуто систему освітлення та допоміжні машини електропоїздів ЭР2 і ЭР2Р. Проаналізовано схеми власних потреб електропоїздів. Розраховано елементи навантаження вагону електропоїзда. Вибрано структурну схему перетворювача власних потреб. Розраховано та побудовано статичний перетворювач. Розраховано та підібрано нові лампочки для системи світильників і зовнішньої сигналізації. Метою виконання роботи є розробка статичного перетворювача власних потреб секції електропоїзда постійного струму.
 • Item
  Розробка віртуального тренажера електровоза ЧС7
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Діденко, Михайло Андрійович
  UKR: Бакалаврська дипломна робота виконана на 37 сторінках основного тексту , містить 22 ілюстрації, 1 таблицю, 7 джерел, 2 додатки. Загальна кількість сторінок - 56. В роботі досліджується використання сучасних методів навчання молодих спеціалістів в залізничній галузі. Об’єктом розробки є інтерактивний тренажер електровоза ЧС7 у вигляді комп’ютерної програми, яка зможе працювати на пристроях будь-якої операційної системи. Метою кваліфікаційної роботи являється запропонувати рішення, яке дозволить підвищити якість підготовки робітників локомотивних бригад, а також студентів; зменшити рівень небезпеки, під час проведення практичних занять. У роботі проведено аналіз існуючих засобів, які застосовуються для інтерактивного вивчення будови та конструкції залізничного рухомого складу; наведено процес розробки тренажера.
 • Item
  Проект тягового електропривода вантажного електровоза змінного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Коваль, Максим Олександрович
  UKR: Бакалаврська робота місить 75 сторінок основного тексту, 8 рисунків, 7 таблиць, 9 джерел. Об’єктом розробки є колекторний тяговий електропривод вантажного електровозу змінного струму. У першому розділі дипломного проекту проведено розрахунок номінальних параметрів тягово електропривода вантажного електровоза для водіння поїздів на дільниці змінного струму з відомими значеннями маси поїзда, швидкості руху та уклону розрахункового підйому. У другому розділі проведено розрахунок основних параметрів тягово двигуну пульсуючого струму за номінальними даними, які встановлено та прийнято у першому розділі. Третій розділ бакалаврської роботи присвячений вибору структури силової схеми електровоза змінного струму з чотирьохзонним фазо – імпульсним керуванням напруги та тягових двигунах. Четвертий розділ присвячено виконанню розрахунків зовнішніх характеристик перетворювача електровозу в режимі тяги та рекуперативного гальмування.
 • Item
  Стенд для випробування допоміжних машин електричного транспорту
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2017) Білухін, Дмитро Сергійович
  UKR: Стенд для випробування допоміжних машин електричного транспорту містить електричну машину постійного струму з двигунною та генераторною обмотками на одному валу, двигунна обмотка якої приєднана до джерела постійної напруги, генераторна обмотка якої з'єднана з реостатом. Навантаженням генератора є підвищуючо-знижуючий перетворювач постійної напруги, вихід якого з'єднаний з веденим мережею інвертором, до виходу якого приєднано трансформатор погодження з промисловою електричною мережею змінного струму.
 • Item
  Перетворювач трифазної змінної напруги
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2017) Афанасов, Андрій Михайлович; Друбецький, Антон Юхимович
  UKR: Перетворювач трифазної змінної напруги, який містить трифазний некерований випрямляч напруги, підключений входом до трифазної мережі з нейтральним проводом, до виходу якого підключено імпульсний регулятор напруги, причому імпульсний регулятор напруги містить два напівпровідникових ключі та два діоди, з'єднані в загальну схему таким чином, що до позитивного полюса виходу некерованого випрямляча підключено перший вивід першого напівпровідникового ключа, до негативного полюса виходу некерованого випрямляча підключено перший вивід другого напівпровідникового ключа, а другі виводи першого та другого напівпровідникових ключів є відповідно позитивним та негативним полюсами виходу перетворювача трифазної змінної напруги, причому до позитивного виходу перетворювача підключено катод першого діода, анод якого з'єднаний з нейтральним проводом трифазної мережі та катодом другого діода, анод якого з'єднаний з негативним полюсом виходу перетворювача.
 • Item
  Вузол керування генераторним джерелом живлення
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2016) Білухін, Дмитро Сергійович
  UKR: Вузол керування генераторним джерелом живлення містить послідовно з'єднані вимірник напруги, пороговий елемент та силовий вузол. Після порівняльного елемента на основі компаратора введено аперіодичну ланку першого порядку на пасивних елементах, другий компаратор, обидва компаратори використовуються за регенеративною схемою.
 • Item
  Стенд для випробування допоміжних машин електровозів
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2016) Білухін, Дмитро Сергійович
  UKR: Стенд для випробування допоміжних машин електровозів містить електричну машину постійного струму з генераторною обмоткою та обмоткою двигуна, на одному валу. Обмотка двигуна приєднана до джерела постійної напруги, генераторна обмотка - з'єднана з реостатом. Навантаженням генератора є ведений мережею інвертор, вихід якого з'єднаний через погоджуючий трансформатор з промисловою електричною мережею змінного струму.
 • Item
  Розробка пристрою для діагностування теплового стану тягового обладнання електровозів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Рожковський, Михайло Михайлович
  UKR: Дипломна магістерська робота на тему: «Розробка пристрою для діагностування теплового стану тягового обладнання електровозів» виконана на 82 сторінках основного тексту і містить: рисунків – 18, літературних джерел – 14, таблиць – 2, додатків – 1. У роботі досліджується можливості і принцип роботи пристрою діагностування тягового обладнання електровозів. Даний пристрій повинен працювати у вкрай важких умовах роботи, а перевантаження і перегрів двигуна є однією з основних причин виходу з ладу тягового обладнання і, як наслідок, самої тягової одиниці, втрата якої може призводити до затримки перевезень і значних витрат матеріальних ресурсів на даний ремонт. Мета роботи – розробити пристрій, котрий буде здатним передавати, і по можливості зберігати, інформацію про реальну температуру тягового обладнання. В першому розділі розглядаються сучасні моделі та пристрої, котрі здатні виконувати таку роль, у другому розділі приводяться попередні розрахунки температури і знаходження місця максимального нагріву, у третьому розділі ми перевіримо розрахунок другого розділу на електронно-обчислювальних машинах і в четвертому розділі розробимо модель необхідного нам пристрою. Даний пристрій сьогодні є дуже актуальним, оскільки його встановлення дозволить суттєво заощадити значні часові і фінансові ресурси на ремонтах, а саме в сторону їх зменшення.
 • Item
  Проект тягового перетворювача для приміського електропоїзда змінного струму з асинхронним тяговим приводом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Олійник, Ян Русланович
  UKR: В першому розділі проведено аналіз схем тягових перетворювачів електропоїздів змінного струму. В другому розділі обрано структурну схему тягового перетворювача. В третьому розділі розраховано та обрано необхідні IGBT модулі для автономного інвертора напруги та 4QS перетворювача, розраховано втрати потужності в перетворювачі. В четвертому розділі розраховано та обрано необхідний IGBT модуль автономного інвертора напруги для живлення компресора.
 • Item
  Підвищення тягових властивостей електровозів шляхом використання плавного регулювання послаблення поля тягових двигунів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Легка, Ольга Василівна
  UKR: Об'єктом розробки є тяговий е лектропривод вантажного електровозу пості йного струму с плавним регулюванням опору пускових резисторів та плавним регулюванням послаблення збудження тягових електричних двигунів. У першому розділі розглянуто існуючі способи плавного регулювання збудження тягових двигунів. Розглянуто досвід використання плавного регулювання збудження тягових двигунів на електропоїзді ЭР200. У другому розділі запропоновано електричну схему широтно - імпульсного регулятора збудження та розглянуто основні принципи такого регулювання. У третьому розділі запропоновано структуру силової схеми електровоза постійного струму з плавним регулюванням опору пускових реостатів в колах тягових двигунах. Запропоновано плавне тиристорне регулювання послаблення тягових двигунів на безреостатних позиціях. Четвертий розділ присвячено розробці функціональної схеми системи автоматичного керування, яка забезпечує с табілізацію пускового струму та вирівнювання значень струмів в паралельних гілках силової схеми електровозу. У п’ятому розділі проведено оцінку тяговим властивостям електровозу з плавним регулюванням збудження тягових двигунів.
 • Item
  Розробка енергозберігаючої системи освітлення рухомого складу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Деменков, Богдан Юрійович
  UKR: Об’єктом досліджень є спеціальні електротехнічні освітлювальні установки і системи управління ними. Предмет дослідження: забезпечення безпеки рухомого складу. Метою роботи є підвищення безпеки руху за рахунок застосування пристроїв оптоелектроніки локомотива на основі світлодіодів. Галузь застосування – залізничний транспорт, підприємства по ремонту електричного рухомого складу, локомотивні депо. В роботі проведено огляд основних робіт за останні роки в області історії розвитку та сучасного стану світлодіодної техніки локомотива; особливості застосування світлодіодів в системі безпеки локомотива, історія розвитку та сучасний стан атмосферної оптичного зв'язку. Виконано аналіз використання світлодіодів в пристроях загального освітлення кабін машиніста локомотива. В розділі розглянуто питання оптимізація системи загального освітлення кабіни машиніста пристроями на основі світлодіодів, аналіз системи загального освітлення кабіни машиніста локомотива, аналіз застосування зміни спектра випромінювання освітлення кабіни машиніста. Проведена розробка і дослідження пристроїв на основі світлодіодів для прожектора локомотива, розглянуто загальні питання розробки прожектора на основі світлодіодів, наведено практичні пропозиції розробки оптичної системи прожектора. Розглянуто інноваційні можливості використання світлодіодної техніки на локомотивах, аналіз питань безпеки при руху локомотива в кривих, виконано розробку прожектора локомотива з функцією змінною діаграми спрямованості, а також зроблені пропозиції по розробці системи передачі інформації для локомотива через атмосферну оптичну лінію зв'язку.
 • Item
  Проект асинхронного тягового двигуна для міжрегіонального електропоїзда
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Войтенко, Марина Вадимівна
  UKR: Розрахунково-пояснювальна записка складається з 91 сторінок, 50 рисунків, 13 таблиць, 16 джерел використаної літератури та один додаток. В даній дипломній роботі представлено проект асинхронного тягового двигуна для міжрегіонального електропоїзда. Проаналізовано основні характеристики електропоїздів, як на українських залізницях, так і у інших країнах світу. Виконано розрахунки необхідної потужності електропоїзда для дільниці Дніпро – Київ та отримано основні вихідні дані для проектування тягового асинхронного двигуна. Представлено проект асинхронного двигуна та основних його характеристик. По результатах розрахунків побудовані тягові характеристики та креслення основних геометричних параметрів двигуна.
 • Item
  Визначення витрат електроенергії на тягу поїздів для вантажних електровозів постійного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Бідняк, Максим Олександрович
  UKR: Роботу присвячено дослідженню методу визначення витрат електроенергії на тягу поїздів, що базується на використанні тягово-енергетичних характеристик. Для тягово-енергетичних характеристик вибирається математична модель та проводиться розрахунок її коефіцієнтів для електровоза 2ЕЛ4 методами покрокового регресійного аналізу. Здійснюється тяговий розрахунок з метою визначення витрат електроенергії на основі струмових характеристик й за допомогою тягово-енергетичних характеристик електровоза для однакових вихідних даних. Отримання близьких за величиною результатів свідчить про придатність запропонованого методу для використання в тягових розрахунках. В першому розділі проведено аналіз існуючих методів розрахунку витрати електроенергії на тягу поїздів з метою обґрунтування запропонованого методу. В другому розділі викладена методика визначення необхідних даних для розробки регресійної моделі тягово-енергетичної характеристики та наведено приклад розрахунку. На основі отриманих результатів визначаються параметри математичної моделі тягово-енергетичної характеристики електровоза постійного струму 2ЕЛ4 методами регресійного аналізу. У третьому розділі здійснюється тяговий розрахунок з метою визначення витрати електроенергії традиційним й розробленим методами за однакових вихідних даних та проводиться порівняння отриманих результатів для визначення придатності методу, що розробляється для використання в тягових розрахунках.