Підвищення показників якості струмознімання електровозів змінного струму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Розрахунково-пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи на здобуття першого рівня вищої освіти (бакалавр) на тему «Підвищення показників якості струмознімання електровозів змінного струму» виконана в обсязі 78 аркушів машинописного тексту з застосуванням засобів ЕОМ, і містить 27 ілюстрацій, 9 таблиць, перелік посилань включає в себе 11 найменувань і додатків на 8 сторінках. Загальний об’єм роботи складає 85 сторінок. Об’єктом досліджень є підвищення надійності процесу струмознімання при високих швидкостях руху засобами тягового забезпечення. Метою роботи є розробка методики автоматичного регулювання сили контактного натиснення струмоприймача під час порушення процесу струмознімання. Галузь застосування – залізничний транспорт, підприємства по експлуатації швидкісного електричного рухомого транспорту. В роботі розглянуто важливість, та актуальність дослідження системи струмоприймач-контактна підвіска, проведений аналіз деяких вітчизняних та закордонних конструкцій струмоприймачів, та контактних підвісок для високих швидкостей руху. Проведено аналіз впливу аеродинамічної складової при високих швидкостях руху. Визначено основні параметри, які впливають на якість струмознімання, а також на надійність, та довговічність роботи всієї системи. Запропоновано використання пристрою дистанційного визначення дефектів контактної підвіски, і пристрою аварійного опускання струмоприймача за короткий проміжок часу, що є необхідним при високих швидкостях руху, та розраховані їх основні параметри конструкції. Наведено спосіб математичного моделювання для дослідження взаємодії системи струмоприймач-контактна підвіска. Для досягнення хорошої якості струмознімання при високих швидкостях руху електропоїзда, для нівелювання аеродинамічного впливу запропоновано використання аеродинамічного профілю в конструкції струмоприймача, що дозволить підтримувати контактне натиснення в заданих межах при високих швидкостях. Математично доведено доцільність такої конструкції струмоприймача.
ENG: The calculation and explanatory note to the qualification work for the first level of higher education (bachelor's degree) on the topic "Improving the quality indicators of current sensing of AC electric locomotives" is made in the volume of 78 sheets of typewritten text using computer tools, and contains 27 illustrations, 9 tables, a list of references includes 11 titles and applications on 8 pages. The total volume of the work is 85 pages. The object of research is to increase the reliability of the current removal process at high speeds by means of traction equipment. The purpose of the work is to develop a methodology for automatically adjusting the contact force of the current collector during a current pickup failure. Field of application - railway transport, enterprises for the operation of high-speed electric rolling stock. The paper considers the importance and relevance of the study of the current collector-contact suspension system, analyzes some domestic and foreign designs of current collectors and contact suspensions for high speeds. The influence of the aerodynamic component at high speeds is analyzed. The main parameters that affect the quality of current pickup, as well as the reliability and durability of the entire system are determined. The use of a device for remote detection of defects in the contact suspension and a device for emergency lowering of the current collector in a short period of time, which is necessary at high speeds, is proposed, and their main design parameters are calculated. A method of mathematical modeling is presented to study the interaction of the current collector-contact suspension system. To achieve good quality of current pickup at high speeds of an electric train, to level the aerodynamic influence, it is proposed to use an aerodynamic profile in the design of the current collector, which will allow maintaining contact pressure within the specified limits at high speeds. The expediency of such a current collector design is mathematically proved.
Description
Keywords
струмоприймач, контактна підвіска, контактне натиснення, аеродинамічний профіль, аеродинамічна сила, регулювання контактного натиснення, струмознімання, коливання, електроімпульсна магнітномеханічна система, сила натягу контактного дроту, каретка, полоз струмоприймача, current collector, contact suspension, contact pressure, aerodynamic profile, aerodynamic force, contact pressure control, current pickup, oscillations, electropulse magnetomechanical system, contact wire tension force, carriage, current collector skid, ВКР, КЕРС
Citation
Міхальчук М. М. Підвищення показників якості струмознімання електровозів змінного струму : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник В. Є. Васильєв ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 85 с.