Проект тягового електропривода вантажного електровоза змінного струму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота місить 75 сторінок основного тексту, 8 рисунків, 7 таблиць, 9 джерел. Об’єктом розробки є колекторний тяговий електропривод вантажного електровозу змінного струму. У першому розділі дипломного проекту проведено розрахунок номінальних параметрів тягово електропривода вантажного електровоза для водіння поїздів на дільниці змінного струму з відомими значеннями маси поїзда, швидкості руху та уклону розрахункового підйому. У другому розділі проведено розрахунок основних параметрів тягово двигуну пульсуючого струму за номінальними даними, які встановлено та прийнято у першому розділі. Третій розділ бакалаврської роботи присвячений вибору структури силової схеми електровоза змінного струму з чотирьохзонним фазо – імпульсним керуванням напруги та тягових двигунах. Четвертий розділ присвячено виконанню розрахунків зовнішніх характеристик перетворювача електровозу в режимі тяги та рекуперативного гальмування.
ENG: The bachelor's thesis contains 75 pages of the main text, 8 figures, 7 tables, 9 sources. The object of development is the collector traction electric drive of an alternating current freight electric locomotive. In the first section of the diploma project the calculation of nominal parameters of traction electric drive of freight electric locomotive for driving trains on the section of alternating current with known values of train mass, speed and slope of the calculated rise. In the second section the calculation of the main parameters of the traction motor of pulsating current is carried out according to the nominal data, which are established and accepted in the first section. The third section of the bachelor 's thesis is devoted to the choice of the structure of the power circuit of an AC electric locomotive with four - zone phase - pulse voltage control and traction motors. The fourth section is devoted to the calculations of the external characteristics of the electric locomotive converter in the mode of traction and regenerative braking.
Description
Keywords
електровоз, змінний струм, тяговий електричний двигун, фазо-імпульсне керування, випрямляч, інвертор, тиристор, зовнішні характеристики, автоматичне керування, electric locomotive, alternating current, traction electric motor, phase-pulse control, rectifier, inverter, thyristor, external characteristics, automatic control, КЕРС
Citation
Коваль М. О. Проект тягового електропривода вантажного електровоза змінного струму : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник А. М. Афанасов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 75 с.