Розробка алгоритму діагностування низьковольтних кіл живлення електровозів постійного струму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Кваліфікаційна робота на здобуття першого освітнього рівня «бакалавр» складається з вступу, чотирьох основних розділів, виконаних на 81 сторінці, містить 25 ілюстрацій, 3 таблиці, переліку посилань, що складається з 10 найменувань і додатків на 9 сторінках. Загальний об’єм роботи 90 сторінок. Метою роботи є підвищення достовірності діагностування та прогнозування в процесі руху локомотива технічного стану його електрообладнання на основі оптимальної обробки інформації від бортових мікропроцесорних систем управління та діагностування. В даній роботі виконано: - розроблено математичну модель систем низьковольтного живлення електровозів; - розроблені алгоритми діагностування та прогнозування технічного стану систем низьковольтного живлення, які забезпечили підвищення достовірності оцінювання технічного стану електрообладнання електровоза. У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульована мета і основні завдання проекту. Перший розділ присвячений огляду систем діагностування магістральних електровозів як у країнах зарубіжжя так і в Україні. У другому розділі розглядаються принципи побудови діагностичної системи, прогнозування технічного стану електрообладнання електровоза, реалізація алгоритму дискретного фільтра Калмана-Бьюси. Третій розділ присвячений розробці алгоритмів діагностування. У четвертому розділі розглядаються питання визначення технічного стану акумуляторної батареї, реалізації бортового діагностування системи, дослідження розроблених алгоритмів на експериментальній моделі та розглянуто економічний ефект від впровадження алгоритму діагностування.
ENG: The qualification work for the first educational level of "Bachelor" consists of an introduction, four main chapters, made on 81 pages, contains 25 illustrations, 3 tables, a list of references consisting of 10 titles and appendices on 9 pages. The total volume of the work is 90 pages. The aim of the work is to increase the reliability of diagnosing and forecasting the technical condition of the locomotive's electrical equipment during the movement of the locomotive based on the optimal processing of information from onboard microprocessor control and diagnostic systems. In this work we have done: - a mathematical model of low-voltage power supply systems for electric locomotives was developed; - developed algorithms for diagnosing and predicting the technical condition of low-voltage power supply systems, which ensured an increase in the reliability of assessing the technical condition of electric locomotive electrical equipment. The introduction substantiates the relevance of the topic, formulates the goal and main objectives of the project. The first section is devoted to the review of diagnostic systems for mainline electric locomotives both in foreign countries and in Ukraine. The second section discusses the principles of constructing a diagnostic system, predicting the technical condition of electric locomotive electrical equipment, and implementing the Kalman-Bussey discrete filter algorithm. The third section is devoted to the development of diagnostic algorithms. The fourth section considers the issues of determining the technical condition of the battery, implementing on-board diagnostics of the system, studying the developed algorithms on an experimental model, and considering the economic effect of implementing the diagnostic algorithm.
Description
Keywords
алгоритм, система, прогноз, діагностування, параметр, працездатність, живлення, електровоз, акумуляторна батарея, напруга, інформація, управління, algorithm, system, forecast, diagnosis, parameter, performance, power supply, electric locomotive, battery, voltage, information, control, ВКР, КЕРС
Citation
Олійник К. В. Розробка алгоритму діагностування низьковольтних кіл живлення електровозів постійного струму : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник В. Є. Васильєв ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 90 с.