Впровадження системи управління безпекою руху у регіональній філії «Львівська залізниця» відповідно до Директиви (ЄС) 2016/798

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 9 рисунків та 7 таблиць. Загальний обсяг дипломного проекту становить 88 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 46. Об'єктом досліджень є система управління безпекою руху у регіональній філії «Львівська залізниця». В магістерській роботі проаналізовано сучасні досягнення науковців у галузі забезпечення безпеки руху, вимоги вітчизняного і європейського законодавства до системи управління безпекою руху на залізниці та випадок характерної для залізничниць транспортної пригоди – зіткнення на залізничному переїзді. Запропоновано заходи з приведення системи управління безпекою руху у регіональній філії «Львівська залізниця» вимогам Директиви (ЄС) 2016/798 а також технічні засоби з забезпечення безпеки руху на переїздах. Реалізація запропонованих пропозицій покращить стан безпеки на Українських залізницях
ENG: Degree Master's work consists of four chapters and overall conclusions. The work includes 9 figures and 7 tables . The total amount of the degree project is 88 pages. The amount of used literature sources – 46. The object of research is the traffic safety management system at the Lviv Railway regional branch. The master's work analyzed the modern achievements of scientists in the field of traffic safety, the requirements of domestic and European legislation for the traffic safety management system on railways, and the case of a transport accident characteristic of railways - a collision at a railway crossing. Measures have been proposed to bring the traffic safety management system in the Lviv Railway regional branch to the requirements of Directive (EU) 2016/798, as well as technical means to ensure traffic safety at railway crossings. The implementation of the proposed proposals will improve the state of safety on Ukrainian railways.
Description
Keywords
система управління безпекою руху, Директива (ЄС) 2016/798, відповідність, залізнично-транспортна пригода, аналіз, traffic safety management system, Directive (EU) 2016/798, compatibility, railway accident, analysis, ВКР, КТІ
Citation
Вельган Т. В. Впровадження системи управління безпекою руху у регіональній філії «Львівськаа залізниця» відповідно до Директиви (ЄС) 2016/798 : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273–Залізничний транспорт / наук. керівник Я. В. Болжеларський ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 88 с.