Дослідження ефективності роботи бульдозерного неповоротного відвала з комбінованою ножовою системою

Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UK: Магістерська робота виконана на 71 сторінках, містить 44 ілюстрацій, 24 таблиці та 11 використаних джерел. В магістерській роботі виконані дослідження фізичної моделі неповоротного відвала бульдозера з комбінованою ножовою системою щодо підвищення ефективності використання бульдозера з робочим органом інтенсифікуючої дії на ґрунт енергозбережного типу. Для підтвердження ефективності раціонального застосування даної моделі ножової системи виконані співставлення сили копання, потужності копання, продуктивності та енергоємності, які свідчать про більшу ефективність запропонованого технічного рішення порівняно з традиційними неповоротними відвалами бульдозерів. На основі результатів досліджень зроблені висновки, що даний тип комбінованої ножової системи при копанні ґрунтів є найбільш ефективним і впровадження є доцільним. Розроблені основи охорони праці та безпеки під час експлуатації бульдозерів та заходи безпеки у надзвичайних ситуаціях. Мета дослідження - зниження енергоємності процесу розробки ґрунту бульдозером з неповоротним відвалом, підвищення продуктивності, розширення технологічних можливостей бульдозера та зменшення матеріалоємності обладнання. Об’єкт дослідження – Процес копання ґрунту бульдозером з неповоротним відвалом та комбінованою ножовою системою. Предмет дослідження – раціональні параметри комбінованої ножової системи. Методи дослідження – аналітичний та експериментальний.
EN: The master's thesis is made on 71 pages, contains 44 illustrations, 24 tables and 11 used sources. In the master's work the researches of the physical model of the non-rotating dump of the bulldozer with the combined knife system concerning increase of efficiency of use of the bulldozer with the working body of intensifying action on soil of energy-saving type are executed. To confirm the effectiveness of the rational use of this model of knife system, comparisons of digging force, digging power, productivity and energy consumption are made, which testifies to the greater efficiency of the proposed technical solution compared to traditional non-rotating bulldozer blades. Based on the results of research, it is concluded that this type of combined knife system when digging soils is the most effective and implementation is appropriate. Fundamentals of labor protection and safety during bulldozer operation and safety measures in emergency situations have been developed. The purpose of the study is to reduce the energy intensity of the process of soil development by a bulldozer with a non-rotating blade, increase productivity, expand the technological capabilities of the bulldozer and reduce the material consumption of equipment. Object of research - The process of digging the soil with a bulldozer with a non-rotating blade and a combined knife system. Subject of research - rational parameters of the combined knife system. Research methods - analytical and experimental.
Description
Keywords
ніж, система, відвал, бульдозер, різання, копання, питомий опір, коефіцієнт, продуктивність, ефективність, knife, system, dump, bulldozer, cutting, digging, resistivity, coefficient, productivity, efficiency, ВКР, КПММ
Citation
Реутов Р. О. Дослідження ефективності роботи бульдозерного неповоротного відвала з комбінованою ножовою системою : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 133 – галузеве машинобудування / наук. керівник К. Ц. Главацький ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 71 с.