Явні та скриті ознаки посилення кризових явищ в державі: управлінські та кадрові проблеми адміністративно-територіальної реформи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета.Робота присвяченавиявленнюі вироблення рекомендацій з їх попередження явнихта скритихознак посилення кризових явищ в Україні. Результати. Внаслідок аналізусоціально-економічної ситуації у державі, виявленоявні та скриті ознаки посилення кризових явищ в Україні, як результат недосконалості управління та ігнорування кадровою політикою. Визначилимісце та роль громадських наукових академічних формувань в управлінні державою та органах місцевого самоврядування в процесі децентралізації державно-управлінських функцій в умовах адміністративно-територіальної реформи. Визначено комплексневирішених проблем, що впливають на завершення формування дієвої інституційної територіальної системи, здатної забезпечувати ефективну взаємодію держави, органів місцевого самоврядування та бізнесу, в основі якої знаходяться чітко встановлені правила та норми їх саморегуляції. Виявлено найважливіші чинники для налагодження партнерськихвідносин між державою, органів місцевого самоврядуваннята бізнесом у сфері ефективного використання ресурсів. Наукова новизнаполягає у висвітленнідіяльності та ролі наукових академічних громадських і державних управлінських структур у формуванні державної кадрової політики та розвитку ідеології місцевого демократичного самоврядування. Встановлено, що основою відносин держави, органів місцевого самоврядуваннята суб’єктів господарюванняє визнання рівноправності та незалежності кожного з учасників. На основі дослідженого сучасного стану визначено роль кадрової політики в справі стабілізації економіки. Запропоновано створення механізмів взаємодії та ділового партнерства в умовах формування добровільних об’єднань територіальних громад. Виділено основну мету реформ, а саме: посилення співпраці між державою, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, що однозначно призведе до підвищення добробуту для населення і зростання доходів та прибутку у суспільстві.Практична значимістьполягає в широких можливостях використання результатів дослідження управлінні та господарській діяльності. Відомо,що головним завданням сьогодення є підбір та розстановка кадрів, визначення основних напрямків її удосконалення, що дозволяє управлінцям відкривати нові можливості у найбільш затребуваних та перспективних сегментних економічних нішах, які зможуть стимулювати розвиток економіки та залучити до цих процесів громадськість та наукову сферу.
EN: The purpose.The work is devoted to the identification and development of recommendations for their prevention of overt and covert signs of intensification of the crisis in Ukraine. The results.As a result of the analysis of the socio-economic situation in the country, obvious and hidden signs of intensification of crisis phenomena in Ukraine were revealed as a result of imperfect management and ignoring of personnel policy. The place and role of public scientific academic formations in the management of the state and local self-government bodies in the process of decentralization of state-administrative functions in the conditions of administrative-territorial reform were determined. A set of unresolved issues affecting the completion of an effective institutional territorial system capable of ensuring effective interaction between the state, local governments and business, based on clearly established rules and norms of their self-regulation. The most important factors for establishing partnerships between the state, local governments and business in the field of resource efficiency have been identified.Scientific noveltylies in the coverage of the activities and role of scientific academic public and state management structures in the formation of state personnel policy and the development of the ideology of local democratic self-government. It is established that the basis of relations between the state, local governments and business entities is the recognition of equality and independence of each of the participants. Based on the studied current state, the role of personnel policy in stabilizing the economy is determined. It is proposed to create mechanisms of interaction and business partnership in the conditions of formation of voluntary associations of territorial communities. The main goal of the reforms is highlighted, namely: strengthening cooperation between the state, local governments and businesses, which will clearly increase the welfare of the population and increase income and profits in society. Practical significancelies in the wide possibilities of using the results of the study in management and economic activity. It is known that the main task of today is the selection and placement of personnel, identifying the main areas of improvement, which allows managers to open new opportunities in the most popular and promising segmental economic niches that can stimulate economic development and involve the public and science.
Description
Б Андрушків: ORCID: 0000-0003-4897-5539; Л. Головкова: ORCID: 0000-0001-5473-6644; Н. Кирич: ORCID: 0000-0001-7728-9787; О. Погайдак: ORCID: 0000-0002-4070-6863
Keywords
управління, кадрова політика, адміністративно-територіальна реформа, об’єднані територіальні громади, інфраструктура, держава, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, management, personnel policy, administrative-territorial reform, united territorial communities, infrastructure, state, ocal governments, business entities, КФЕБ
Citation
Андрушків Б. М., ГоловковаЛ. С., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Гагалюк О.І. Явні та скриті ознаки посилення кризових явищ в державі: управлінські та кадрові проблеми адміністративно-територіальної реформи. Review of Transport Economics and Management. 2020. Вип. 4 (20). С. 5–12. DOI: 10.15802/rtem2020/228509.