Випуск 4 (20) (RTEM)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Цифровізація як сучасна концепція розвитку і автоматизацїї авіаційної галузі
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Трубай, Юрий С.; Ханнуф, Катерина Євгенівна
  UK: Метою статті є визначення ціфровізацїї як основної концепції розвитку авіаційної галузі країни , підвищення конкурентоспроможності продукції авіабудування в умовах надіндустріальної інформаційної епохі. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики використано: структурний метод; порівняльний аналіз; абстрактно-логічне узагальнення. Результати. Здійснено аналіз та вибір цифрових рішень і крос-функціональних технологій за стадією життєвого циклу літака, визначено актуальність і необхідність подальшого посилення та впровадження інформаційних технологій , що визначатиме ефективність роботи, якість управління життєвим циклом виробів та сприяти оптимізації витрат. Наукова новизна. Здійснено аналіз та визначено цифровізацію авіабудування надсучасною концепцією розвитку галузі в умовах надіндустріальної інформаційної епохі. Практична значимість. Сформовані та обґрунтовані основні напрями цифровізації галузі та визначені переваги сучасного ціфровізованого авіаційного підприємства, що сприятиме підвищенню ефективності розвитку як авіаційної галузі так і національної економіки країни в глобальному просторі.
 • Item
  Економіко-математичне моделювання результатів заходів із забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Гненний, Олег Миколайович; Діденко, Денис Вікторович
  UK: Мета. Метою роботи є розробка науково-методичного підходу до прогнозування кількості транспортних подій та грошової оцінки втрат від них, що дозволить визначати економічний ефект заходів забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті та оцінювати їх економічну ефективність на базі ризик-орієнтованого підходу. Методика. Ефективність інвестицій визначається як співвідношення ефекту з інвестиціями, що його спричиняють. Для кількісної оцінки рівня безпеки руху поїздів цей рівень розглядається у зворотному зв’язку з рівнем ризику, що пов’язаний з рухом поїздів. Тому й кількісна оцінка підвищення рівня безпеки може бути визначена як зменшення рівня ризику, пов’язаного з рухом поїздів. рівень елементарного ризику може бути оцінений у грошовій формі як добуток ймовірності настання відповідної події та величини втрат, які вона може спричинити. Ризик, пов’язаний з рухом поїздів, може бути визначений виходячи з ймовірності настання транспортних подій та математичних сподівань втрат від настання транспортних подій. Результати. В роботі розроблено методичний підхід до моделювання кількості транспортних подій на базі теорії надійності технічних систем, а також запропоновано підходи до визначення грошових оцінок транспортних подій за їх видами. Вказані результати мають ознаки наукової новизни.
 • Item
  Дуальна освіта як засіб ефективного поєднання теорії та практик
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: В статті визначено основні аспекти організації дуальної форми здобуття освіти в Україні. Проаналізовано моделі організації системи дуальної освіти в провідних країнах світу. Визначено, що саме дуальна форма може стати вирішенням проблем сьогодення у взаємовідносинах між навчальним закладом, здобувачем освіти та роботодавцем. Метою статті є визначення переваг та недоліків дуальної освіти для всіх учасників її організації. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики використано: структурний метод; порівняльний аналіз; абстрактно-логічне узагальнення. Результати. Здійснено аналіз сутності дуальної освіти, можливих моделей її організації, а також виявлені переваги та недоліки даної форми здобуття освіти. Доведено, що впровадження дуальної форми здобуття освіти у є запорукою підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. Здобувачі дуальної форми освіти мають більше шансів отримати своє перше робоче місце після здобуття освіти. Заклади вищої освіти підвищать свою конкурентоздатність на ринку освітніх послуг, адже при організації дуальної освіти відбудеться оновлення навчальних планів, які будуть пристосовані до потреб суб’єктів господарювання. Установи та організації, що співпрацюватимуть із закладами вищої освіти в межах організації дуальної форми навчання, підвищать свій імідж та рейтинг серед споживачів як передові осередки, що підтримують прогресивні форми навчання. Практична значимість: отримані результати можуть бути використані закладами вищої освіти, суб’єктами господарювання та здобувачами освіти в разі залучення до дуальної форми здобуття освіти.
 • Item
  Оцінка релевантності стратегічних цілей організації та проектної діяльності задля забезпечення адаптації
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Гордєєва, Інна Олександрівна; Калінько, Ірина Володимирівна
  UK: Мета. Дослідження шляхів збільшення адаптивних можливостей організації шляхом удосконалення механізму адаптивного управління проектною діяльністю прийняття управлінських рішень щодо прийняття, відмови або перегляду проекту на основі визначення ступеню релевантності стратегічних та проектних цілей організації. Методика. Для дослідження використані такі методи: методи управління проектами, формалізації, моделювання, аналізу, експертний метод. Результати. Розроблений підхід до визначення релевантності цілей організації та проектів задля забезпечення адаптації. Наукова новизна. Запропоновано та обґрунтовано розрахунок визначення ступеня релевантності між стратегічними цілями організації та проекту задля забезпечення адаптації. Практична значимість. Запропонований підхід можна використовувати для вирішення проблем відбору проектів організацій, що дозволяє виявляти взаємозв’язок між цілями проекту та цілями організації та визначити релевантні цілі.
 • Item
  Явні та скриті ознаки посилення кризових явищ в державі: управлінські та кадрові проблеми адміністративно-територіальної реформи
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Андрушків, Б. М.; Головкова, Людмила Степанівна; Кирич, Наталія Богданівна; Погайдак, О.Б.; Гагалюк, О.І.
  UK: Мета.Робота присвяченавиявленнюі вироблення рекомендацій з їх попередження явнихта скритихознак посилення кризових явищ в Україні. Результати. Внаслідок аналізусоціально-економічної ситуації у державі, виявленоявні та скриті ознаки посилення кризових явищ в Україні, як результат недосконалості управління та ігнорування кадровою політикою. Визначилимісце та роль громадських наукових академічних формувань в управлінні державою та органах місцевого самоврядування в процесі децентралізації державно-управлінських функцій в умовах адміністративно-територіальної реформи. Визначено комплексневирішених проблем, що впливають на завершення формування дієвої інституційної територіальної системи, здатної забезпечувати ефективну взаємодію держави, органів місцевого самоврядування та бізнесу, в основі якої знаходяться чітко встановлені правила та норми їх саморегуляції. Виявлено найважливіші чинники для налагодження партнерськихвідносин між державою, органів місцевого самоврядуваннята бізнесом у сфері ефективного використання ресурсів. Наукова новизнаполягає у висвітленнідіяльності та ролі наукових академічних громадських і державних управлінських структур у формуванні державної кадрової політики та розвитку ідеології місцевого демократичного самоврядування. Встановлено, що основою відносин держави, органів місцевого самоврядуваннята суб’єктів господарюванняє визнання рівноправності та незалежності кожного з учасників. На основі дослідженого сучасного стану визначено роль кадрової політики в справі стабілізації економіки. Запропоновано створення механізмів взаємодії та ділового партнерства в умовах формування добровільних об’єднань територіальних громад. Виділено основну мету реформ, а саме: посилення співпраці між державою, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, що однозначно призведе до підвищення добробуту для населення і зростання доходів та прибутку у суспільстві.Практична значимістьполягає в широких можливостях використання результатів дослідження управлінні та господарській діяльності. Відомо,що головним завданням сьогодення є підбір та розстановка кадрів, визначення основних напрямків її удосконалення, що дозволяє управлінцям відкривати нові можливості у найбільш затребуваних та перспективних сегментних економічних нішах, які зможуть стимулювати розвиток економіки та залучити до цих процесів громадськість та наукову сферу.