Цифровізація як сучасна концепція розвитку і автоматизацїї авіаційної галузі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Метою статті є визначення ціфровізацїї як основної концепції розвитку авіаційної галузі країни , підвищення конкурентоспроможності продукції авіабудування в умовах надіндустріальної інформаційної епохі. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики використано: структурний метод; порівняльний аналіз; абстрактно-логічне узагальнення. Результати. Здійснено аналіз та вибір цифрових рішень і крос-функціональних технологій за стадією життєвого циклу літака, визначено актуальність і необхідність подальшого посилення та впровадження інформаційних технологій , що визначатиме ефективність роботи, якість управління життєвим циклом виробів та сприяти оптимізації витрат. Наукова новизна. Здійснено аналіз та визначено цифровізацію авіабудування надсучасною концепцією розвитку галузі в умовах надіндустріальної інформаційної епохі. Практична значимість. Сформовані та обґрунтовані основні напрями цифровізації галузі та визначені переваги сучасного ціфровізованого авіаційного підприємства, що сприятиме підвищенню ефективності розвитку як авіаційної галузі так і національної економіки країни в глобальному просторі.
EN: Goal. The aim of the article is to define digitalization as the main concept of development of the aviation industry of the country, to increase the competitiveness of aircraft construction products in the conditions of the supra-industrial information age. Method. To solve this scientific problem used: structural method; comparative analysis; abstract-logical generalization. Results. The analysis and selection of digital solutions and cross-functional technologies at the stage of the life cycle of the aircraft, the relevance and need for further strengthening and implementation of information technology, which will determine the efficiency, quality of product life cycle management and contribute to cost optimization. Scientific novelty. The analysis and definition of digitalization of aircraft construction as a state - of - the - art concept of industry development in the conditions of supra - industrial information age is carried out. Practical significance. The main directions of digitalization of the industry are determined and substantiated and the possible advantages of the aviation enterprise are formed, which will help to increase the efficiency of the aviation industry and the national economy in the global space.
Description
К. Ханнуф: ORCID ID:0000-0001-7689-9938
Keywords
цифровізація, концепція, стратегія, авіаційне підприємство, конкурентоспроможність, інформаційна епоха,, ринок, галузь, digitalization, concept, strategy, aviation enterprise, ompetitiveness, information age, market, industry, КФЕБ
Citation
Трубай Ю. С., Ханнуф К. Е. Цифровізація як сучасна концепція розвитку і автоматизацїї авіаційної галузі. Review of Transport Economics and Management. 2020. Вип. 4 (20). С. 212–218. DOI: 10.15802/rtem2020/228942.