Економіко-математичне моделювання результатів заходів із забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета. Метою роботи є розробка науково-методичного підходу до прогнозування кількості транспортних подій та грошової оцінки втрат від них, що дозволить визначати економічний ефект заходів забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті та оцінювати їх економічну ефективність на базі ризик-орієнтованого підходу. Методика. Ефективність інвестицій визначається як співвідношення ефекту з інвестиціями, що його спричиняють. Для кількісної оцінки рівня безпеки руху поїздів цей рівень розглядається у зворотному зв’язку з рівнем ризику, що пов’язаний з рухом поїздів. Тому й кількісна оцінка підвищення рівня безпеки може бути визначена як зменшення рівня ризику, пов’язаного з рухом поїздів. рівень елементарного ризику може бути оцінений у грошовій формі як добуток ймовірності настання відповідної події та величини втрат, які вона може спричинити. Ризик, пов’язаний з рухом поїздів, може бути визначений виходячи з ймовірності настання транспортних подій та математичних сподівань втрат від настання транспортних подій. Результати. В роботі розроблено методичний підхід до моделювання кількості транспортних подій на базі теорії надійності технічних систем, а також запропоновано підходи до визначення грошових оцінок транспортних подій за їх видами. Вказані результати мають ознаки наукової новизни.
EN: Goal. The purpose of the work is to develop a scientific and methodological approach to predicting the number of transport events and money assessment of losses from them, which will allow to determine the economic effect of ensuring traffic safety on rail transport and evaluate their economic efficiency based on risk-oriented approach. Method. The effectiveness of investments is defined as the ratio of the effect of investment. For quantitative assessment of the level of train safety, this level is considered in a reverse risk level associated with the movement of trains. Therefore, the quantitative assessment of an increase in security can be defined as a decrease in the level of risk associated with the movement of trains. The level of elementary risk can be evaluated in cash as a product probability to occur an appropriate event and the losses that it may cause. The risk associated with the movement of trains may be determined based on the probability of transport events and mathematical expectations of losses from the onset of transport events. The results. The methodical approach to modeling the number of transport events based on the theory of reliability of technical systems has been developed, as well as approaches to determining the monetary estimates of transport events by their types. The indicated results have signs of scientific novelty.
Description
О. Гненний: ORCID 0000-0002-2944-5105, Д. Діденко: ORCID: 0000-0002-7201-8504
Keywords
безпека руху поїздів, транспортна подія, ймовірність транспортної події, ризик, грошова оцінка втрат, security of trains, Transport Events, Probability of the Transport Events, Risk, Cash Assessment, КЕМ
Citation
Гненний О. М., Діденко Д. В. Економіко-математичне моделювання результатів заходів із забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті. Review of Transport Economics and Management. 2020. Вип. 4 (20). С. 171–181. DOI: 10.15802/rtem2020/228877.