Оцінка релевантності стратегічних цілей організації та проектної діяльності задля забезпечення адаптації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета. Дослідження шляхів збільшення адаптивних можливостей організації шляхом удосконалення механізму адаптивного управління проектною діяльністю прийняття управлінських рішень щодо прийняття, відмови або перегляду проекту на основі визначення ступеню релевантності стратегічних та проектних цілей організації. Методика. Для дослідження використані такі методи: методи управління проектами, формалізації, моделювання, аналізу, експертний метод. Результати. Розроблений підхід до визначення релевантності цілей організації та проектів задля забезпечення адаптації. Наукова новизна. Запропоновано та обґрунтовано розрахунок визначення ступеня релевантності між стратегічними цілями організації та проекту задля забезпечення адаптації. Практична значимість. Запропонований підхід можна використовувати для вирішення проблем відбору проектів організацій, що дозволяє виявляти взаємозв’язок між цілями проекту та цілями організації та визначити релевантні цілі.
EN: Goal. Research of ways to increase the adaptive capabilities of the organization by improving the mechanism of adaptive management of project management decisions on the adoption, rejection or revision of the project based on determining the degree of consistency / differences of strategic and project goals of the organization. Method. The following methods were used for the study: methods of project management, formalization, modeling, analysis, expert method. Results. An approach to determining the relevance of organizational goals and projects to ensure adaptation has been developed. Scientific novelty. The calculation of determining the degree of relevance between the goals and strategy of the organization and the project to ensure adaptation is proposed and substantiated. Practical significance. The proposed approach can be used to solve project selection problems for businesses and organizations and allows you to identify the relationship between project objectives and business goals and identify relevant goals.
Description
І. Гордєєва: ORCID: 0000-0002-2019-2527; І. Калінько: ORCID: 0000-0002-6937-9683
Keywords
адаптивність організації, проектна діяльність, місія, цілі організації, adaptability of the organization, project activity,, mission,, goals of the organization, КЕМ
Citation
Гордєєва, І. О., Калінько І. В. Оцінка релевантності стратегічних цілей організації та проектної діяльності задля забезпечення адаптації. Review of Transport Economics and Management. – 2020. – Вип. 4 (20). – С. 128–135. – DOI: 10.15802/rtem2020/228816.