Менеджмент: інноваційний аспект

Abstract
UKR: Монографія присвячена проблемі удосконалення менеджменту пасажирського господарства залізничного транспорту України в умовах економічної кризи. Авторами запропоновано методологію антикризового управління пасажирським комплексом залізничного транспорту України, яка, на відміну від відомих, сформована за рахунок: по-перше, розширення типізації антикризових стратегій залежно від глибини, динаміки, стилю змін, кількості альтернатив та створюваних цінностей; по-друге, встановлення процедури їх розроблення та ідентифікації стратегічних альтернатив (антикризова стратегія трансформації, антикризова стратегія стагнації) відповідно до створюваних суспільних цінностей у результаті їх реалізації. Удосконалено систему менеджменту залізничного транспорту на основі концепції маркетингового управління. Також в роботі запропоновано стратегічні напрями удосконалення менеджменту персоналу підприємств в умовах цифрової трансформації економіки та розроблені додаткові напрями роботи залізниці в умовах війни. Для наукових працівників, економістів, спеціалістів Міністерства інфраструктури, АТ «Укрзалізниця», викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів транспортної галузі.
ENG: The monograph is devoted to the problem of improving the management of the passenger economy of railway transport of Ukraine in the conditions of the economic crisis. The authors proposed a methodology for anti-crisis management of the passenger complex of railway transport of Ukraine, which, unlike the known ones, was formed due to: first, the expansion of typification of anti-crisis strategies depending on the depth, dynamics, style of changes, number of alternatives and created values; secondly, establishing the procedure for their development and identification of strategic alternatives (anti-crisis strategy of transformation, anti-crisis strategy of stagnation) in accordance with the social values created as a result of their implementation. The railway transport management system based on the concept of marketing management has been improved. Also, the authors proposes strategic directions for improving the management of personnel of enterprises in the conditions of digital transformation of the economy and develops additional directions for the work of the railway in the conditions of war. The monograph is intended for researchers, economists, specialists of the Ministry of Infrastructure, Joint Stock Company «Ukrainian Railways», teachers, graduate students, masters and students of higher education institutions of the transport industry.
Description
Т. Чаркіна: ORCID 0000-0001-6202-0910; Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826; В. Задоя: ORCID 0000-0001-9408-4978
Keywords
залізничний транспорт, пасажирський комплекс залізничного транспорту, антикризове управління, антикризова стратегія, парадигма антикризового управління, менеджмент персоналу, криза, маркетингове управління, клієнторієнтований підхід, система логістичних ХАБів, системно-синергетичний підхід, залізничний пасажирський ХАБ, anti-crisis management, crisis, passenger railway transport sector, anti-crisis strategy, paradigm of anti-crisis management, system-synergistic approach, marketing management, client-oriented approach, personnel management, railway passenger HAS, system of logistics HAS, КЕМ
Citation
Чаркіна Т. Ю., Марценюк Л. В., Задоя В. О., Токмакова І. В., Жернова Є. В. Менеджмент: інноваційний аспект : монографія / за заг. ред. Л. В. Марценюк. Дніпро : Журфонд, 2022. 136 с. ISBN 978-966-934-352-9.