Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона (патент 92527)

Abstract
UK: Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона містить рейки, закріплені в центральній частині на поворотній навколо вертикальної осі платформі, що опирається на опорний підшипник, П-подібну стойку, закріплену на фундаменті, органи вертикального та горизонтального навантаження, пульт керування, контролювання та записування результатів дослідження. На П-подібній стойці на нерухомій перекладині закріплено орган вертикального навантаження, на штоку якого закріплено рухому балку, яка імітує шкворневу балку кузова вагона з п'ятником і ковзунами, рейки жорстко закріплені на рухомій платформі, котра закріплена на опорному підшипнику та має центрувальний підшипник, який служить центром повороту рухомої платформи з можливістю повертання навколо вертикальної осі органом горизонтального навантаження подвійної дії, закріпленим до фундаменту, до якого закріплений упор для контакту з виступом рухомої платформи, положення якого визначає кут α з вершиною на осі шкворня візка, визначений площиною контакту між ковзунами та кінцевим вимикачем органу горизонтального навантаження.
RU: Стенд для исследования силы трения в ползунах тележки грузового вагона содержит рельсы, закрепленные в центральной части на поворотной вокруг вертикальной оси платформе, которая опирается на опорный подшипник, П-образную стойку, закрепленную на фундаменте, органы вертикальной и горизонтальной нагрузки, пульт управления, контроля та записи результатов исследования. На П-образной стойке на неподвижной перекладине закреплен орган вертикальной нагрузки, на штоке которого закреплена подвижная балка, которая имитирует шкворневую балку кузова вагона с подпятником и ползунами, рельсы жестко закрепленные на подвижной платформе, которая закрепленная на опорном подшипнике и имеет центровочный подшипник, который служит центром поворота подвижной платформы с возможностью вращения вокруг вертикальной оси органом горизонтальной нагрузки двойного действия, прикрепленным к фундаменту, к которому закреплен упор для контакта с выступом подвижной платформы, положение которого определяет угол α с вершиной на оси шкворня тележки, определенный плоскостью контакта между ползунами и концевым выключателем органа горизонтальной нагрузки.
EN: A test bench for study of friction force in slides of a freight-car truck includes rails fixed at the central section on the platform rotary with respect to the vertical axis, this rests on a thrust bearing, U-shaped prop fixed on the foundation, vertical and horizontal load devices, pane for monitoring, control and registration of test results. On the U-shaped prop on a cross piece the vertical load device is fixed, on the rod of that one movable beam is fixed, this simulates the bolster beam of the body of the car with toe and slides, the rails are rigidly fixed on the movable platform that is fixed at the thrust bearing and has a centering bearing, this serves as a center of turn of the movable platform with possibility of rotation with respect to the vertical axis by the horizontal load device with double effect fixed to the foundation to which the bearing for contact with the movable platform lug is fixed, to that the support for contact with the movable platform lug is fixed, the position of that one is determined by the angle α with the top at the axis of the center pivot, this is determined by the plane of contact between the slides and the terminal switch of the horizontal load device.
Description
С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304; А. Міщенко: ORCID 0000-0002-5543-8435; І. Клименко: ORCID 0000-0002-1746-9118; Є. Федоров: 0000-0002-2930-2796
Keywords
МПК G01M 17/08, G01M 17/00, випробувальна техніка, візок вантажного вагону, ковзун, сила тертя, дослідження, патент, КВВГ, КВМ, КБЖД, ГНДЛ ДМРС
Citation
Стенд для дослідження сили тертя у ковзунах візка вантажного вагона: пат. 92527 Україна: МПК G01M 17/08, G01M 17/00. № u201401249; заявл. 10.02.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16. 6 с.