Підготовка фахівців з комплаєнсу як важливий чинник інноваційного розвитку металургійного підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС
Abstract
UKR: Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки фахівців з компалєнсу металургійного виробництва на кафедрі інтелектуальної власності та управління проєктами в Інституті промислових та бізнес технологій (ІПБТ) Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ). Виходячи із визначення концепції комплаєнсу, автори наголошують на необхідності підготовки фахівців, які б мали сучасні спеціалізовані теоретико-методологічні, практичні знання в галузі металургії та володіли б теорією й практикою управління металургійним підприємством з огляду дотримання норм і правил, які б знали потенційні небезпеки, пов’язані з металургійним виробництвом, вживали б заходи моніторингу, контролю відповідності та швидкого реагування, коли виникають проблеми, навчали би персонал протоколам безпеки задля виробництва й реалізації конкурентоспроможної металургійної продукції, функціонування та інноваційного розвитку металургійних підприємств.
ENG: The article is devoted to the actual problem of training specialists in the compliance of metallurgical production at the Department of Intellectual Property and Project Management at the Institute of Industrial and Business Technologies of the Ukrainian State University of Science and Technology. Based on the definition of the concept of compliance, the authors note the need to train specialists who would have modern specialized theoretical and methodological, practical knowledge in the field of metallurgy and would have the theory and practice of managing a metallurgical enterprise, taking into account compliance with norms and rules, knowing the potential hazards associated with metallurgical production take measures to monitor, control compliance and quickly respond when problems arise, train personnel in safety protocols for the production and sale of competitive steel products and innovative development of steel enterprises.
Description
В. Петренко: ORCID 0000-0001-5017-1674; Т. Фонарьова: ORCID 0000-0001-7726-6999; А. Селегей: ORCID 0000-0003-3161-5270; В. Мамешин: ORCID 0000-0001-8044-4899
Keywords
комплаєнс, металургійне виробництво, освітня програма, методи навчання, інноваційний розвиток, compliance, metallurgical production, educational program, training methods, innovative development, КІВтаУП, КТМ (ДІІТ), КМЧС
Citation
Петренко В. О., Фонарьова Т. А., Селегей А. М., Мамешин В. С. Підготовка фахівців з комплаєнсу як важливий чинник інноваційного розвитку металургійного підприємства. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ-Дніпро, 23–24 березня, 2023 р.). Дніпро, 2023. C. 291–298. URL: https://nmetau.edu.ua/file/zbirnik__materialiv__konf_udunt_2023.pdf (дата звернення: 13.07.2023).