Аутсорсинг в ІТ-проєктах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС
Abstract
UKR: В сучасних умовах господарювання швидкими темпами розвиваються інформаційно-комунікаційні технології, відбувається формування компетентних висококваліфікованих фахівців ІТ-сфери. Однією з найбільш успішних бізнес-моделей, які дають можливість добитися конкурентних переваг, є аутсорсинг. Застосування аутсорсингу при управлінні ІТ-проєктами відрізняються великою складністю та невизначеністю. Для України аутсорсинг управління проєктами — нова послуга, в рамках якої завдання по управлінню проєктами замовника реалізуються зовнішньою компанією, яка, спеціалізуючись саме на професійному управлінні проєктами, представляє інтереси замовника. Для ефективного розвитку ІТ-аутсорсингу потрібно впровадження інноваційних ІКТ, державна підтримка щодо створення ІТ-кластерів, інноваційних ІТ-продуктів; поліпшення законодавства; перегляд податкової системи, проведення масштабних конференцій і симпозіумів; маркетингова активність. Основними перевагами ІТ-аутсорсингу є скорочення витрат організації на утримання співробітників, швидка реалізація проєктів за рахунок обслуговування фахівцями з високою кваліфікацією та забезпечення конфіденційності внутрішньої інформації організації.
ENG: In modern business conditions, information and communication technologies are developing at a rapid pace, and competent, highly qualified specialists in the IT field are being formed. One of the most successful business models that provide an opportunity to achieve competitive advantages is outsourcing. The use of outsourcing in the management of IT projects is characterized by great complexity and uncertainty. For Ukraine, project management outsourcing is a new service in which the customer's project management tasks are implemented by an external company that, specializing in professional project management, represents the customer's interests. The effective development of IT outsourcing requires the introduction of innovative ICT, state support for the creation of IT clusters, innovative IT products; improvement of legislation; revision of the tax system, holding of large-scale conferences and symposia; marketing activity. The main advantages of IT outsourcing are the reduction of the organization's costs for maintaining employees, the rapid implementation of projects due to the service of highly qualified specialists, and ensuring the confidentiality of the organization's internal information.
Description
В. Петренко: ORCID 0000-0001-5017-1674
Keywords
ІТ-аутсорсинг, ІТ-проєкти, аутсорсер, ризики, конкурентні переваги, аутсорсинг фахівців, аутсорсинг функцій, бізнес-моделі, IT outsourcing, IT projects, outsourcer, risks, competitive advantages, outsourcing of specialists, outsourcing of functions, business models, КІВтаУП
Citation
Кулик В. О., Петренко В. О., Мененко В. К. Аутсорсинг в ІТ-проєктах. Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ-Дніпро, 23–24 березня, 2023 р.). Дніпро, 2023. C. 236–245. URL: https://nmetau.edu.ua/file/zbirnik__materialiv__konf_udunt_2023.pdf (дата звернення: 13.07.2023).