Розробка апаратно-програмних засобів охорони фізичного периметра приміщень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 62 сторінках, містить 27 ілюстрацій, 3 таблиці та 29 використаних джерел. Об’єкт розробки – апаратно-програмний комплекс охоронної системи з GSM-каналом управління та інформування і дротовим підключенням датчиків. Мета роботи – розробити апаратно-програмну систему охорони фізичного периметру приміщень з використанням мікропроцесорного контролеру. Здійснено огляд та аналіз засобів охорони фізичного периметру приміщень. Прийняте рішення використовувати GSM-канал для управління та інформування і дротове підключення датчиків. Наведено узагальнену структуру системи, структуру даних та команд, що зберігаються та передаються в системі. Обрано апаратну платформу Arduino Mega та апаратні засоби для реалізації системи. Розроблено схему пристрою. Вибрано середовище та засоби розробки програмної частини системи, розроблене та налагоджене програмне забезпечення, розроблено інструкції з використання системи. Розроблена система може використовуватися для охорони фізичного периметру побутових приміщень або невеликого офісу або в навчальному процесі студентів у якості демонстраційного засобу.
ENG: The bachelor's qualification work is completed on 62 pages, contains 27 illustrations, 3 tables and 29 used sources. The object of development is a hardware and software complex of a security system with a GSM control and information channel and a wired connection of sensors. The purpose of the work is to develop a hardware and software system for protecting the physical perimeter of the premises using a microprocessor controller. An inspection and analysis of the means of protection of the physical perimeter of the premises was carried out. The decision was made to use the GSM channel for control and information and the wired connection of the sensors. The generalized structure of the system, the structure of data and commands stored and transmitted in the system is presented. The Arduino Mega hardware platform and hardware tools for system implementation were chosen. The scheme of the device has been developed. The environment and tools for the development of the software part of the system were selected, the software was developed and adjusted, the instructions for using the system were developed. The developed system can be used to protect the physical perimeter of domestic premises or a small office or in the educational process of students as a demonstration tool.
Description
Keywords
система охорони, сигналізація, фізичний периметр, security system, alarm, physical perimeter, Arduino, Atmega 2560, C, КЕОМ
Citation
Остапець Я. Д. Розробка апаратно-програмних засобів охорони фізичного периметра приміщень : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 123 – Комп’ютерна інженерія / наук. керівник В. В. Дзюба ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 62 с.